TIEDOTE: Snuup Oy mukaan Business Finlandin asiantuntijaverkostoon

Snuup on hyväksytty mukaan Business Finlandin asiantuntijaksi. Kun tarvitset uusia asiakkaita, kumppaneita, myyntikanavan kehitystä, digitaalista myyntiä ja markkinoita, markkinatutkimuksia, ostaa tai perustaa yhtiön tai rakentaa kansainvälistymisstrategian — löydät hyviä konsultteja Suomesta ja kohdemarkkinoilta globaalisti Business Finlandin Expert Search-palvelusta.

Snu­up Oy on myyn­nin kokon­ais­val­taiseen kehit­tämiseen erikois­tunut yri­tys — autamme asi­akkaita­mme löytämään kohderyh­män­sä sekä kus­tan­nuste­hokkaat myyn­nin kana­vat. Myyn­nin koulu­tus ja val­men­nus, lii­di­en tuot­ta­mi­nen kon­tak­toin­tipalvelu­na sekä sosi­aalisen medi­an palve­lut ovat arkipäivää. Myyn­nin polku kiin­nos­tuk­ses­ta asi­akku­u­den hoitoon ja lisämyyn­ti­in suun­nitel­laan asi­akkaan kanssa räätälöidysti. Apua saa myös talouden ja hallinnol­lis­ten asioiden kanssa. Lisäk­si koti­sivu­jen sisältö­su­un­nit­telu ja muu sisäl­lön­tuotan­to onnis­tuu. Kohderyh­mänä toimi­vat pienet yri­tyk­set sekä pk-sek­tori toimi­alari­ip­pumat­tomasti. Monipuo­li­nen verkos­to antaa mah­dol­lisu­u­den kar­toit­taa myös kan­sain­välisiä markki­noi­ta.

Snu­up Oy voi toteut­taa myös yri­tys­ten Inno­vaa­tioseteli­in poh­jau­tu­via han­kkei­ta. PK-yri­tys voi han­kkia inno­vaa­tiosetelin avul­la osaamista, jota sil­lä itsel­lään ei ole. Osaami­nen voi olla asiantun­ti­ja-apua tuoteke­hit­te­lyyn, markki­noille men­e­miseen liit­tyvää palvelua, uusien kon­sep­tien kehit­tämistä ja tes­taamista. Inno­vaa­tiosetelil­lä han­kit­ta­van osaamisen tulee tähdätä nimeno­maan uuden tuot­teen tai palvelun kehit­tämiseen kv-markki­naan.

Snu­up Oy aut­taa myös tarvit­taes­sa Inno­vaa­tiosetelin hakemises­sa. Jos tarvit­set apua, ota yhteys Har­ri­in.

Tutus­tu lisää osoit­teista:
https://expertsearch.businessfinland.fi/#/home
https://innovaatioseteli.info/
https://snuup.fi/

Lisätiedot:

Har­ri Hakala
044 744 2400

harri.hakala@snuup.fi