Myynnin tekeminen lähtee nykytilan tunnistamisesta

Kos­ka viimek­si olette miet­ti­neet, mik­si klousat­tu­jen kaup­po­jen määrä ei vas­taa lähetet­ty­jen tar­jousten määrää? Onko teil­lä käytössä myyn­nin CRM jos­ta näette, mis­sä kohtaa myyn­tiputkea on ahdas­ta?

Myyn­nin seu­raami­nen voi olla pelot­tavaa. Siinä nähdään konkreet­tis­es­ti omat virheet ja kehi­tysko­h­dat, eivätkä luvut ole kovin anteek­si antavia. Luku­ja ei kiin­nos­ta, että kahvi­tun­ti venyi tun­nil­la, kau­pas­sa oli jonoa tai asi­akas ei vas­taa puhe­limeen. Meriseli­tyk­siä löy­tyy aina.

Virheisi­in ei kuitenkaan kan­na­ta jäädä märe­htimään, vaan kat­soa ratkaisua, jol­la kehi­tysko­h­ta saadaan puret­ta, uudelleen­muo­toil­tua ja jalka­utet­tua toim­intaan. Jalka­u­tuk­sen jäl­keen ei nos­te­ta käsiä pystyyn, vaan seu­rataan silmä kovana sovi­tun toteu­tu­mista.

 

Myynnin CRM auttaa näkemään myynnin vaiheet

Osaatko heti sanoa, kuin­ka paljon sin­ul­la on eurois­sa myyn­tiä kiin­ni tar­jous­vai­heessa? Entäpä mikä on kokon­ais­myyn­nin odote tai arvio tapaami­sis­sa? Kuin­ka paljon olet klou­san­nut tai hävin­nyt tar­jouk­sia?

Jos vas­t­a­sit “en”, ei hätää. Moni on kanssasi samal­la viival­la.

Myyn­nin CRM, eli asi­akashallinta­jär­jestelmä aut­taa sin­ua näkemään myyn­nin eri vai­heet. Myyn­nin vai­heet vai­htel­e­vat toki yri­tyk­sit­täin ja kanavit­tain, mut­ta pääpe­ri­aate on kutakuinkin sama. Voit tehdä vaikka­pa Exceli­in myyn­tiputken, joka läh­tee liidis­tä ja lop­puu voitet­tu/hävit­ty-sarak­keeseen. Voit ottaa käyt­töösi myyn­tiä tuke­van CRM:n. Me Snu­upil­la suosit­telemme Hub­spo­tia. Ilmaisver­sios­sa on eri­no­maiset työka­lut myyn­nin seu­raamiseen.

 

Snuup auttaa

Oman myyn­tiputken, myyn­tipyörän, myyn­ti­fun­nelin (rakkaal­la lapsel­la mon­ta nimeä) tekem­i­nen voi olla hie­man han­kalaa, jos ei tiedä kuin­ka paljon sitä voi yksinker­tais­taa ja toisaal­ta mitä kaikkea siinä pitää ottaa huomioon.

Snu­up on aut­tanut yri­tyk­siä luo­maan havain­nol­lis­tavia myyn­nin vai­hei­ta, joista esimies (sekä tii­mi!) näkee heti, mis­sä myyn­tiä ahdis­taa. Voimme ottaa teille esimerkik­si Hub­spotin käyt­töön, tai luo­da teille aivan oman taulukon, joka on jäsen­nel­ty ja kaikkien saatavis­sa.

Tapamme mukaan emme asian kanssa vat­u­loi, vaan ryhdymme töi­hin välit­tömästi. Askelmerk­it ovat seu­raa­vat:

  1. Myyn­tikanavien ja step­pi­en nykyti­lan määri­tys
  2. Edel­lä­mainit­tu­jen tavoiteti­lan määri­tys
  3. Seu­ran­nan tavoite ja tiheys
  4. Työkalun luon­ti
  5. Käyt­töopas­tus
  6. Jalka­u­tus
  7. Seu­ran­ta sovi­tun ajan

 

Varaa oma aikasi kalen­ter­ista, mietitään yhdessä onko täl­lai­sista työkaluista teille hyö­tyä.
Ajan­va­rauk­seen!

 

Lue lisää myyn­nin jär­jestelmistä täältä.