Viestintä on alastonta — Snuup laajentaa palveluitaan

Viestin­tä palvelu­na! Snu­up laa­jen­taa palve­lu­tar­jon­taansa syvem­pään viestin­nän tukeen yri­tyskump­panin avul­la. Tavoit­teena on paran­taa asi­akkaiden viestin­tää asi­aan pere­htyneen ammat­ti­laisen avul­la. Yri­tysvi­estin­nän paran­t­a­mi­nen tulee ole­maan osa VuokraC­MO-palvelua.

 

Jarkko ”Alas­ton viesti­jä” Ambrusin, aloit­taa Snu­upin tiimis­sä viestin­nän kehit­tämisen kump­pan­i­na. Aut­ta­jana Jarkko on pohdiskel­e­va aja­tusten herät­täjä, joka sanoo asi­at suo­raan ja tar­joaa ratkaisue­hdo­tuk­sia niin asi­akas- ja markki­noin­tivi­estin­tään kuin yhtiöi­den sisäiseenkin viestin­tään. Jarkko kan­nus­taa asi­akkaitaan tavoit­teel­liseen viestin­tään. Hänen mielestään viestin­tää pitää tehdä suun­nitel­mallis­es­ti ja sitoa se mitat­tavi­in tavoit­teisi­in.

 

- Jarkon kanssa ajatuk­set myyvästä sisäl­löstä klikka­si­vat sil­lä tasol­la, että halusimme Jarkon omaan tiimi­imme. Kump­pa­ni­a­jat­telu antaa mah­dol­lisu­u­den tar­jo­ta entistä laa­jem­paa ja syväl­lisem­pää apua yri­tys­ten viestin­täa­sioi­hin. Jarkko on mei­dän kir­sikkamme VuokraC­MO-palvelun kakku­un, ker­too Snu­upin oper­ati­ivi­nen johta­ja Tiina Salmi­nen.

 

Viestintävahvistin Oy — oikeanlainen viestintä tuo tehokkuutta ja tuloksia

Älä viesti kuin idioot­ti, viesti alas­tom­asti! Että mitä? Jokainen meistä aset­tuu viestiessämme vas­taan­ot­ta­jien arvioitavak­si, siis alas­tom­ak­si yleisön edessä. Näin lukee Jarkon omil­la koti­sivuil­la. Jarkko, mitä tämä tarkoit­taa?

- Alas­ton viestin­tä tarkoit­taa sitä, että heitämme henkiset pikku­tak­it ja muut mei­dän per­soonas­tamme etään­nyt­tävät asi­at nurkkaan ja alamme viestiä entistä avoimem­min, luon­te­vam­min ja rehellisem­min. Riisumme viestin­tämme alas­tom­ak­si turhas­ta munkki­lati­nas­ta ja jar­gonista. Aitous ja empa­tia ovat kas­vavia tren­de­jä ja tule­vaisu­u­den men­estyvän viesti­jän kul­makiviä. Ihmi­nen ostaa aina ihmiseltä — tämä pätee myös viestin­tään.

 

 

Tutustu VuokraCMO-palveluun