Osuiko paska tuulettimeen? 6 vinkkiä vuoden 2021 myyntiin, markkinointiin ja viestintään

Me kaik­ki voimme var­masti myön­tää: pas­ka osui vuon­na 2020 tuulet­timeen. Isosti. Moni yri­tys on opetel­lut elämään uudessa maail­mas­sa. Moni on vas­ta herän­nyt siihen, mitä tuulet­times­sa on. Se ei ole vält­tämät­tä miel­lyt­tävä näky.

 

Mikä on Googlen hau­taus­maa? Mil­loin rahat kan­nat­taa antaa mielu­um­min suo­raan Tiinalle kuin ostaa buukkaus­ta? Jarkko, miten pääsee Kaup­pale­hteen (muu­toin kuin protestilistalle)?

Miltä maailma näyttää Sinun bisneksesi näkökulmasta?

Meil­lä on sin­ulle uuti­nen: tavaraa tulee tuulet­timeen myös vuon­na 2021 — ellet viimeistään nyt pistä perusasioi­ta kun­toon. Ker­romme pod­castis­samme vinkit, kuin­ka tavaraa kan­nat­taa alkaa siiv­ota tuulet­times­ta pois. Pääset kär­päsek­si kat­toon Jarkon ja Tiinan spar­ri­het­keen. Turi­noin­ti on mil­tei tun­nin mit­tainen, joten se on lois­ta­va kuun­nelta­va vaik­ka lenkil­lä. 

2021 myynti, markkinointi ja viestintä ovat perusasioita

Viestin­tä­vahvis­ti­men Jarkko Ambrusin ja Snu­upin Tiina Salmi­nen pysähtyivät miet­timään kulunut­ta vuot­ta ja pohti­maan asioi­ta, mihin yri­tys­ten kan­nat­taa keskit­tyä omas­sa myyn­nis­sään, markki­noin­nis­saan ja viestin­nässään — viimeistään nyt.

Jarkko ja Tiina löy­sivät ainakin kuusi teemaa:

1. Nyt on olta­va valmius tehdä nopei­ta liikkeitä. 

Suun­nit­telu on hyvästä, mut­ta suun­nitelmia pitää muut­taa tarvit­taes­sa vaik­ka heti. Älä luo­ta ain­oas­taan vakioasi­akkaisi­in. Omat tai asi­akkaan yt:eet saat­ta­vat olla aivan oven takana.

2. Ymmär­rä perus­teet.

Online-maail­ma on tul­lut jäädäk­seen. Miten sinä ymmär­rät sen maail­man? Miten raken­nat myyn­tiputke­si? Mitä luku­ja ja mittare­i­ta kan­nat­taa seu­ra­ta? Onko ROI muu­takin kuin susikoira?

3. Tee suun­nit­tele ja varaudu ‑put­ki kun­toon.

Kri­isi voi todel­lakin olla oven takana. Sinä et pysty niihin kaikki­in vaikut­ta­maan. Mut­ta sin­ul­la pitää olla pöytälaatikos­sa ainakin karkea hah­motel­ma, miten kri­isiä lähde­tään hoita­maan? Kaikkia huonos­ti hoidet­tu­ja kri­ise­jä yhdis­tää yksi ja sama asia: yri­tyk­set on yllätet­ty housut kin­tuis­sa.

4. Her­ran­ju­mala, ota se tekni­ik­ka hal­tu­un viimeistään nyt.

Nykyte­knolo­gia on jo käyt­täjäys­täväl­listä ja intu­iti­ivista. Huonos­ti toimi­vat etä­työvä­li­neet eivät ole enää hyväksyt­tävä syy. Tehkää ja suorit­takaa etä­työvä­linei­den ajoko­rt­ti, ajok­oulun ope­na vaik­ka per­hep­i­irin tei­ni.

5. Valmis­tau­tu­mi­nen on myyn­nis­sä kaiken A ja O.

Omaan karis­maan ja hur­maus­taitoi­hin luot­ta­mi­nen ei kan­na enää pitkälle. Ihmiset kaipaa­vat aitoa apua ja hyö­tyä. Tee kotite­htäväsi.

6. Muista johtaa — myös itseäsi.

Me teemme etäaikana aivan liikaa töitä. Mut­ta panok­semme eivät mene aina oikeisi­in asioi­hin. Lai­ta hap­pinaa­mari ensik­si omille kasvoille, auta sit­ten mui­ta.

2021 podcast kertoo enemmän, kuuntele vaikka!

Jokainen teema saa lisää lihaa luiden ympärille pod­castis­samme. Sen lisäk­si kuulet, mikä on Googlen hau­taus­maa, mil­loin rahat kan­nat­taa antaa mielu­um­min suo­raan Tiinalle kuin ostaa buukkaus­ta ja miten pääsee Kaup­pale­hteen (muu­toin kuin protestilistalle).

Ja tot­ta kai ker­romme kumpi on kovem­pi, Bat­man vai se susikoira Roi.

Väitämme, että tämä pod­cast ei jätä Sin­ua kylmäk­si. Kuun­tele ja ole vapaasti eri mieltä.
Tykätäkin saa 🙂

PS. Hyvä myynti, markkinointi ja viestintä ratkaisee isojaon

Markki­noin­nis­sa, myyn­nis­sä ja viestin­nässä tehdään nyt iso­jakoa. Ne, jot­ka panos­ta­vat, repivät liike­toimin­nal­lista kaulaa mui­hin.

Koron­aa ei kan­na­ta käyt­tää enää syynä toimet­to­muu­teen. Se menee ajal­laan ohi.

Muu­tos ei mene. Dig­i­tal­isaa­tion ja muiden mega­tren­di­en vaiku­tus sai koronas­ta piristys­ruiskeen — eikä palu­u­ta entiseen ole.

Jos halu­at pohtia muu­tos­ta kanssamme, ota yhteyt­tä. Pohdi­taan yhdessä, mitä voisimme tehdä, jot­ta te olisitte iso­jaon oikeal­la puolel­la. 

Tutus­tu mei­hin! Käy kurkkaa­mas­sa Snu­upin ja Viestin­tä­vahvis­ti­men toim­inta!