Näin vaikutat 93% paremmin myynnissä

Koetko, että viestisi ei mene aina ihan perille? Sanotko usein “no en mä sitä noin tarkottanu”? Syynä voi olla, että sanaton viestintä ei oikein toimi. Sen merkitys vuorovaikutuksessamme on kuitenkin huima — itseasiassa jopa 93%. 

 

Ostaisitko sinä artikke­lin kuvan mieheltä mitään? Niin, en minäkään. Ehkä mei­dän oma sana­ton viestin­tä ei ole ihan näin rajua. Saatamme kuitenkin tietämät­tämme olla itse tulok­sekkaan myyn­nin ja viestin­nän pahin este.

Albert Mehra­bi­an­in kuu­luisan tutkimuk­sen mukaan sana­ton viestin­tä käsit­tää jopa 93 pros­ent­tia kaikesta viestin­nästämme. Sen merk­i­tys koros­tuu varsinkin sil­loin, jos joudumme tekemään päätök­siä.

sanaton viestintä

Sanaton viestintä on läsnäoloa

Viestin­tä on aina myyn­tiä. Myyn­ti on aina viestin­tää. Myyt joko ajatuk­si­asi, tuot­teitasi tai palveluitasi.

93 pros­ent­tia viestin­nästämme voi kiteyt­tää yhteen sanaan: läs­näo­lo. Paras valt­tiko­rt­ti myyn­nis­sä on saa­da asi­akas tun­temaan, että väl­itämme hänestä ja hänen ongelmis­taan. Väitän, ettet käytä sana­ton­ta viestin­tää täy­teen poten­ti­aali­in.

Pohdimme Viestin­tä­vahvis­ti­men Jarkko Ambrusinin kanssa Viestin­nän Vier­i­hoitoa ‑pod­castis­sa sanat­toman viestin­nän merk­i­tys­tä eri­tyis­es­ti myyn­nis­sä. Turi­nat venyivät taas, joten heitä tak­ki niskaan ja lähde tun­nin lenkille kanssamme.

Löysimme ainakin 8 vinkkiä, miten sanatonta viestintää on helppo kehittää – jo tänään.

Vinkit sopi­vat kuitenkin myös kaikki­in vuorovaiku­tusti­lanteisi­in: kok­ouk­si­in, neu­vot­telui­hin, tiimi­palaverei­hin, parisuh­teeseen ja las­tenkas­vatuk­seen. Kyl­lä, täl­lä ker­taa paran­net­ti­in koko maail­maa.

Jos nimit­täin osaat kom­mu­nikoi­da tehokkaasti kolme­vuo­ti­aan uhmaikäisen kanssa tai et ärsytä sanat­toma­l­la viestin­näl­läsi kump­pa­ni­asi 15 vuo­den suh­teen jäl­keen, olet jo aika pitkäl­lä.

 

Jos voit vaikuttaa 93% mahdollisuudella tulokseesi positiivisesti – älä nyt ainakaan jätä sitä tekemättä

Vinkit voivat kuu­lostaa yksinker­taisil­ta. Mut­ta niin tehokkaat kon­stit yleen­sä ovatkin!

  • Vain 7 pros­ent­tia viestin­nästä on sanal­lista. 93 pros­ent­tia on sana­ton­ta: eleitä. ilmeitä, äänen­pain­o­ja. Keski­ty niihin, jos halu­at vahvis­taa viestin­täsi tehoa.
  • Jos elekieli ei tue posi­ti­ivista sanomaa, viesti ei ole posi­ti­ivi­nen. Ammat­ti­lainen päät­tää heti aamus­ta, mil­lä fiilik­sel­lä hän tänään viestii muille.
  • Kivi­jal­ka­li­ikkeis­sä ei riitä, että ter­ve­htii. Osoi­ta elein ja ilmein, että olet saavutet­tavis­sa ja läs­nä tarvit­taes­sa. Älä juokse asi­akkai­ta karku­un!
  • Videomi­iteis­sä video päälle, jos suinkin mah­dol­lista. Sano syy, jos se ei ole mah­dol­lista. Jos olet koko ajan omat kasvot piilos­sa, toiset alka­vat tehdä tulk­in­to­ja tekemistäsi. Ne eivät vält­tämät­tä ole posi­ti­ivisia.
  • Anna jakam­a­ton huomiosi vuorovaiku­tusti­lanteessa. Ole läs­nä toiselle. Älä räplää tietokonet­tasi tai pidä auki mui­ta viestin­täkanavia, kun keskustelet jonkun kanssa.
  • Arvos­ta toisen aikaa. Sano suo­raan, jos toisen tar­joa­ma viesti ei kiin­nos­ta. Ajan arvost­a­mi­nen tarkoit­taa myös ajois­sa olemista sovi­tuis­sa kohtaami­sis­sa. Pide­tään kiin­ni agen­das­ta ja ollaan kun­nioit­tavia toisia kohtaan.
  • Eri viestin­täkana­vat vaa­ti­vat eri­laista läh­estymistapaa. Älä ole­ta, että olet automaat­tis­es­ti täh­timyyjä puhe­limes­sa, jos olet aiem­min ollut huip­pu kas­vokkain. Har­joit­tele.
  • Epä­var­muus kuu­luu viestin­nässä. Jos et itse usko, että kylmä­soit­to voi johtaa halut­tuun tulok­seen, ei sitä usko vas­taan­ot­ta­jakaan.

Saavuta viestinnän ja myynnin tavoitteesi pieniä asioita korjaamalla

Uuden vuo­den alus­sa meil­lä jokaisel­la on toden­näköis­es­ti uudet tavoit­teet ja seu­rat­ta­vat mit­tar­it tälle vuodelle. Jos viime vuon­na kaik­ki ei ole men­nyt put­keen tai halu­at muuten paran­taa tulostasi, kan­nat­taa kokeil­la tehdä asioi­ta hive­nen eri tavoin kuin aiem­min.

Entäpä jos käyt­täisinkin viisi min­u­ut­tia aamul­la har­joitel­lak­seni sana­ton­ta viestin­tääni? Entä jos antaisin hymyn kuu­lua puheestani? Entä jos muis­taisin asi­akas­tani jol­lain pienel­lä, odot­ta­mat­toma­l­la yllä­tyk­sel­lä?

Sel­l­aisi­in tulok­si­in meistä jokainen olisi var­masti tyy­tyväi­nen. Vai?

sanaton viestintä
Buustia myyntiin? Etä- ja lähimyynnin valmennukset, buukkaus ja markkinointiasiat Snuupilta.
Katso palvelut
Lopeta paskat palaverit! Viesti alastomasti. Jarkko auttaa teitä ymmärtämään toisianne, sekä itseänne.
Tsekkaa mistä kyse