Jäteneuvonta

Jäteneuvonta ja ohjeet henkilökunnalle

Jäte­la­ki muut­tuu vuon­na 2021, vaikut­taen raken­nustyö­maid­en jät­tei­den lajit­telu­un merkit­tävästi. Snu­up Jäteneu­von­ta aut­taa ohjeis­ta­maan asi­akkaitasi ja henkilökun­taasi. Raken­nus­li­ikkei­den henkilökun­taa autamme koulut­ta­mal­la jät­teen­la­jit­telu­un ja tuot­ta­mal­la kir­jal­lisen ohjeis­tuk­sen työ­maalle. Tar­joamme myös poten­ti­aal­is­ten asi­akkaiden kon­tak­toin­tia ja tar­jous­pyyn­tö­jen käsit­te­lyä jäte­huoltoyri­tyk­sille.

Snuup Jäteneuvonta rakennusliikkeille

 • Tun­nin jäteneu­von­ta etä­to­teu­tuk­se­na
 • Henkilökun­nalle jaet­ta­va pdf-ohjeis­tus

Snuup Jäteneuvonta jätehuoltoyrityksille

 • Nykyasi­akkaiden infor­moin­ti
 • Poten­ti­aal­is­ten asi­akkaiden kon­tak­toin­ti ja tar­jous­pyyn­tö­jen välit­tämi­nen myyn­ti­inne
 • Tar­jous­lasken­ta erill­ishin­noitel­tu
 • Tun­nin jäteneu­von­ta etä­to­teu­tuk­se­na asi­akkail­lenne
 • Asi­akkaille jaet­ta­va pdf-ohjeis­tus

Snuup Jäteneuvonta muille toimialoille

Voit tila­ta jäteneu­vo­jamme aut­ta­maan työy­hteisöänne lajit­tele­maan oikein. Tun­nin jäteneu­von­ta etänä tai lähi­to­teu­tuk­se­na koronara­joit­teet huomioiden. Jätä yhtey­de­not­topy­yn­tö Helille sivul­la ole­van lomak­keen kaut­ta tai lai­ta suo­raan sähkö­pos­tia.

Tarvitsetko muita palveluitamme?

Meiltä saat myös myyn­ninedis­tämisen ja markki­noin­nin palve­lut, kuten

 • koti­sivut
 • verkkokau­pat
 • myyn­nin val­men­nuk­set
 • buukkauk­set ja markki­natutkimuk­set
 • sisäl­lön­tuotan­non
 • viestin­nän palve­lut

Kat­so muut palvelumme tästä

Asiantuntijamme

Heli Lim­nell
Jäteneu­vo­ja, kon­tak­toin­nin asiantun­ti­ja

heli-paula.limnell-makela@snuup.fi

Jätä yhteydenottopyyntö

Kat­so myös muut palvelumme tästä

Referenssimme

Muita töitämme ja asiakkaitamme