Vuokra-CMO

PALVELU

Vuokra-CMO

HINNOITTELU

Tun­ti­työ / kuukau­siveloi­tus

SOPIMUSTYYPPI

Jatku­va

Vuokra-CMO on helppo tapa saada käytännön apua brändityöhön, mainosten laadintaan ja kanaviin, sometukseen ja sisällöntuotantoon. Vuokra-CMO:n saat kiinteään kk-hintaan tai tuntityönä juuri sen verran, kuin tarvitsette.

Vuokrat­tu CMO voi kon­sul­toi­da tarvit­ta­van markki­noin­tibud­jetin kanssa ja jakaa bud­jetin järke­vi­in markki­noin­ti­toimen­piteisi­in. Tarvit­taes­sa tii­mi tuot­taa sisältöä eri kanavi­in hands on-tyylis­es­ti.

Markki­noin­nin myyn­nis­sä pitkään toim­i­neet Snu­up CMO:t tietävät parhaat kana­vat ja toteu­tus­ta­vat, jot­ka löytävät kohderyh­männe ja aut­ta­vat myyn­tiänne kas­va­maan. 

 

Vuokra CMO:n vas­tu­ualueeseen voi kuu­lua esimerkik­si 

  • Markki­noin­tibud­jet­ti ja vuo­sisu­un­nitel­ma
  • Spon­soroidut main­ok­set ja Google Adwords
  • Liidikäsit­te­lyn fun­neli ja ohjaus myyn­ti­in
  • Sisäl­lön­tuotan­to (mm. uutiskir­jeet ja some)
  • Markki­noin­nin ja viestin­nän jär­jestelmien käyt­töönot­to sekä ylläpi­to

 

CMO:n auditointi

Ennen CMO-sopimusten kir­joit­tamista teemme teille yleiskat­sauk­sen markki­nointinne ja liidinkäsit­te­lyn nykyti­laan. Saat­te konkreet­tisen toimen­pide-ehdo­tuk­sen, jon­ka kanssa voitte halutes­sanne itsekin lähteä tekemään parem­paa markki­noin­tia!

Audi­toin­ti pitää sisäl­lään main­oskana­vanne analysoin­nin, koti­sivu­jen opti­moin­nin, markki­noin­nin sään­nöl­lisyy­den ja paljon muu­ta. Hin­ta hyvitetään seu­raavas­sa laskus­sa, mikäli lähdemme markki­noin­nin vesille yhdessä.

Ota yhteyt­tä

 

Asiakkaamme kertovat
Saara Vehonie­mi, Inhouse Group Oy

Vuokra-CMO vas­taa meil­lä kat­to­ta­son brän­di­työstä ja sisäl­lön­tuotan­nos­ta. Olemme ensim­mäistä ker­taa tyy­tyväisiä. CMO:mme potkii meitä p*rseelle ja saa asioi­ta tapah­tu­maan. – Saara Vehonie­mi, Liike­toim­inta­jo­hta­ja, Inhouse Group Oy

 

 

 

Pet­teri Putko­nen, Fes­tum Account­ing Oy

Asioi­ta ei hiero­ta lop­ut­tomi­in, vaan puhutaan ja sit­ten tehdään. Hom­mat kun ei pyörit­tämäl­lä toteudu, Tiina kään­tää asi­at liike­toimin­nal­lis­es­ti järke­viksi aihioik­si ja läh­tee työstämään niitä käytän­töön. Tärkein­tä on, että yläpil­ven ajatuk­set kään­tyvät meil­lä nyt konkreet­tisik­si, liike­toim­intaa edis­täviksi toimin­noik­si ja fun­neleik­si. Hän on aut­tanut mm. uusasi­akashank­in­nas­sa ja vaki­in­nut­tanut meille markki­noin­nin syk­lin. — Pet­teri Putko­nen, Alue­jo­hta­ja, Fes­tum Account­ing Oy

Vuokra-CMO paikalla aina, kun tarvitaan

Tutustu valmiudessa olevaan tiimiin!

Snu­upil­la on täl­lä het­kel­lä kak­si vuokrat­tavaa CMO:ta, Tiina ja Johan­na. Tämä “Mam­ma ja Mummu”-tiimi tietää mis­tä main­ok­set kan­nat­taa ostaa, mitä markki­nointinne kaipaa ja miten tämä kaik­ki nivoutuu yhteen myyntinne kanssa. Pitkä koke­mus ja hyvä verkos­to takaa Snu­upin asi­akkaille valmi­ik­si kil­pailute­tut hin­nat ja asi­akase­dut.

Lähipäivä kanssanne on ker­ran kuukaudessa — tai niin usein, kuin halu­at­te! Vuokra-CMO on kuin töis­sä teil­lä, mut­ta kulut­taa penkkiä vain tarvit­taes­sa.

Tiina Salminen, COO

Tiina on tehnyt pitkään töitä myyvän markki­noin­nin paris­sa. Sisäl­lön­tuotan­toa ja hands on-work­shoppe­ja rakas­ta­va nainen potkii p*rseelle ja sanoo miten asi­at ovat. Ota yhteys Tiinaan, jos kaipaat vauh­tia tiimin toim­intaan konkreet­tisen tekemisen lisäk­si.

Johanna Toikander, Customer Success Manager

Johan­na on kiperien kysymys­ten esit­täjä, ammat­tiky­seli­jä. Etenkin markki­noin­nin kana­vat ja kohderyh­mää puhut­tel­e­va sisältö ovat Johan­nan vahvu­usaluei­ta. Jos kaipaat­te spar­ria järke­vistä kanav­ista markki­noin­ti­inne ja koke­muk­sen syvää rin­taään­tä myyn­ti­inne, ota yhteyt­tä Johan­naan.

Ota yhteyttä

Form 429405164 to be ren­dered here.