Portfolio Details

Snuup kokemuksia: Hoitolinja 2000

  • Jaa:

Porin keskus­tas­sa toimi­va Hoitolin­ja 2000 tar­joaa asi­akkailleen uno­h­tu­mat­to­mia ja monipuolisia hem­mot­teluhetk­iä. Kiireinen kauneushoito­la kaipasi apua sosi­aalisen medi­an ylläpi­toon ja pää­tyivät Snu­upin palvelui­hin.

Pieni asi­akas on yhtä tärkeä kuin isom­pikin. Asi­akas, jon­ka pienelle bud­jetille ei nau­ret­tu, vaan jota pyritään aut­ta­maan parhaamme mukaan — resurssien rajois­sa. Tässä on kiteytet­tynä yksi tärkeim­mistä arvoista, minkä takia yhteistyö on jatkunut tiivi­isti vuodes­ta 2018 läh­tien.

Hoitolin­ja 2000:n omis­ta­ja Jen­ni Sil­fver otti Snu­up­pi­in yhteyt­tä alun perin Porin Yrit­täjien men­toroin­tipalvelun kaut­ta. Tuol­loin Jen­ni kaipasi someosaa­jaa, jol­la on ymmär­rystä ja taitoa sosi­aalisen medi­an markki­noin­ti­in.

- Ennen kuin ehdin tapaa­maan Snu­upin Tiinaa kasvo­tusten, puhe­linkeskustelun aikana syn­tyi jo päätös siitä, että Snu­upin palve­lut ovat juuri sitä, mitä Hoitolin­ja 2000 kaipaa. Nykypäivänä somes­sakin pitää kuitenkin jol­lain taval­la näkyä, Jen­ni tuumaa.

 

Asiakkaita sosiaalisesta mediasta

Kun itsel­lä ei ole aikaa eikä mie­lenki­in­toa saatik­ka taitoa hyp­p­y­sis­sä, on mah­tavaa, kun on mah­dol­lista ulkois­taa täl­lainen toim­inta sille, joka osaa.

- On tul­lut paljon uusia ideoita ja ajatuk­sia, joi­ta voidaan tehdä sekä kokeil­la, jol­loin itse ei tarvitse ajatel­la yhtään ylimääräistä. On hienoa kuul­la myös asi­akkail­ta kehu­ja siitä, miten somes­sa näymme ja moni on tul­lut ihan var­ta vas­ten ostok­sille, kun on näh­nyt main­ok­sen, joko Face­bookissa tai Insta­gramis­sa, Jen­ni sum­maa koke­muk­sia.

Hoitolin­jan ja Snu­upin sauma­ton yhteistyö jatkuu edelleen samal­la tahdil­la, sil­lä Hoitolin­jan päässä ei somea paljoa seu­ra­ta, pait­si tietysti ohi­men­nen sivusilmäl­lä.

- Onpa­han yksi murhe vähem­män. Me Hoitolin­jas­sa huole­hdi­taan mei­dän asi­akkaiden ulkonäöstä ja Snu­up pitää huol­ta mei­dän yri­tyk­semme ulkonäöstä tuol­la verkko­maail­mas­sa, Jen­ni nau­rah­taa.

Snu­upil­la Hoitolin­jan asi­akku­ud­es­ta vas­taa Jas­mi­i­ni Peu­ramä­ki, jolle Hoitolin­ja oli ensim­mäi­nen oma asi­akas. Ter­vey­teen, hyv­in­voin­ti­in ja jak­samiseen syvästi pere­htynyt Jas­su on omi­aan tuo­maan somen lisäar­voa Hoitolin­jalle.

- On hienoa, että saan käyt­tää omaa luovu­ut­tani ja Hoitolin­jan naiset ovat täysil­lä mukana. Molem­min puolin tehdään ne asi­at, mis­sä ollaan hyviä ja näin saadaan kaikkia miel­lyt­tävä lop­putu­los. Pieni bud­jet­ti tuo omat haas­teen­sa, mut­ta antaa taas toisaal­ta hur­jasti ener­giaa ja mah­dol­lisuuk­sia kehit­tyä itsekin tehokkaam­mak­si, Jas­su sum­maa.