Snuup kokemuksia: JPT Jaskari Oy

  • Jaa:

JPT Jaskari Oy on suo­ma­laisia katu- ja kiin­teistön­huol­lon lait­tei­ta valmista yri­tys Köyliössä. Tasainen kasvu vaatii myös jous­tavaa skaalau­tu­mista myyn­nis­sä ja markki­noin­nis­sa.

JPT Jaskari Oy valmis­taa suosit­tu­ja SERCO‑, TOP- ja Skaala-työlait­tei­ta. Alun perin valikoimi­in kuu­lui oma merk­ki SERCO, joka liike­toim­intakaup­po­jen myötä laa­jen­tui myös halut­tui­hin TOP ja Skaala-lait­teisi­in. JPT Jaskari Oy on aina ollut kasvuhakuinen yri­tys, joten myyn­ti­in kai­vat­ti­in pon­nekku­ut­ta. Uuden tuot­teen tul­lessa markki­noille, puhe­limeen tart­tui vuosia sit­ten nyky­isin Snu­upin osakkaana toimi­va Tiina Salmi­nen.

- Pienen yri­tyk­sen resurssit ovat rajal­liset niin ajankäytön kuin talous­puolenkin kannal­ta. Sik­si me päädy­imme ratkaisu­un, jos­sa ostamme ulkop­uolelta tämän kuitenkin hyvin tärkeän tehtävän, ker­too JPT Jaskari Oy:n toim­i­tusjo­hta­ja Juha-Pekka Jaskari.

 

Asiakkaat tutuiksi puhelimessa

Tiinan työte­htävi­in alus­sa kuu­lui markki­nan kar­toi­tus uuden lait­teen osalta.

- Olen vuosia soit­tanut kent­tää läpi kahdesti vuodessa, ja siel­lä use­at jo vas­taa­vat moikat­en min­ua nimeltä, ovat siis tal­len­ta­neet numeron muis­ti­in. 2019 pääsin ensim­mäistä ker­taa mes­suille mukaan, ja siel­lä tuli yksi asi­akas jopa ihan halaa­maan! Oli hienoa saa­da mon­elle puhe­linäänelle ihan kasvot, Tiina ker­too.

JPT Jaskari Oy:n henkilöstö on pröys­täilemätön­tä, väl­itön­tä ja inhimil­listä. Henkilöko­htainen palvelu on yksi tehtaan monista kil­pailu­val­teista.

- Tiina on mur­tau­tunut mei­dän myyn­ti­ti­imi­imme posi­ti­ivises­sa mielessä. Hän on oma­l­la panok­sel­laan ja innos­tuk­sel­laan saanut mon­ta asi­akas­ta kään­tymään valin­nas­saan mei­dän tuot­teeseemme, Juha-Pekka Jaskari kehuu.

 

Ulkoistettu myyntiapu tuo joustavuutta

Lait­tei­den ja asi­akkaiden tul­lessa tutuik­si, työte­htävät laa­jen­tu­i­v­at pikkuhil­jaa alus­tavien tar­jousten puolelle ja siitä myyn­ti­in. Sesonkien ollessa vai­htele­via, kump­panin skaalau­tu­vu­us on tärkeää ja kus­tan­nuste­hokas­ta.

- Mei­dän alal­lamme on selviä sesonke­ja ja taas toisaal­ta täysin hil­jaisia ajanko­htia kuten esim. kesä. Ulkois­tet­tu myyn­ti­a­pu tas­apain­ot­taa lois­tavasti mei­dän sesonki­vai­htelu­amme. Sil­loin kun ei ole tulo­ja saadaan kulut pois ja taas kun myyn­ti vetää saadaan nopeasti lisävoimaa myyn­ti­in, Juha-Pekka Jaskari ker­too.

- Tun­nen ole­vani osa Jaskarin porukkaa, yksi heistä. Jaskarin porukan kanssa on aivan mah­tavaa tehdä töitä. Heil­lä aidosti panos­te­taan asi­akaskoke­muk­seen, myyn­ti­in, markki­noin­ti­in ja henkilöko­htaiseen palvelu­un, mikä on täysin lin­jas­sa oman arvo­maail­mani kanssa, Tiina kehuu.

 

Lisää tuot­teista: www.serco.fi

 

Halu­atko spar­ra­ta myyn­nin tues­ta? Varaa kalen­te­ri­ai­ka Tiinal­ta.

Varauk­seen