Portfolio Details

Snuup kokemuksia: Kitom Oy

  • Jaa:

Kit­om tuot­taa laadukkai­ta videoita niin yri­tyk­sien sisäiseen kuin ulkoiseenkin käyt­töön. Lue, miten Snu­up tuot­taa Kit­o­mille asi­akastapaamisia — ja mitä asi­akkaat sanoi­vat buukkaa­jas­ta!

Monipuolisia videoita kuvaa­va, visuaalis­es­ti mod­erni lahte­lainen Kit­om kaipasi apua asi­akastapaamis­ten saamiseen, ja pää­tyikin Snu­upille suosit­telun kaut­ta. Val­in­taan vaikut­ti myös hin­ta ja ammat­ti­maisu­us.

- En koe ole­vani kovin myyn­ti­henk­i­nen yrit­täjä. Kaipasin uusasi­akashank­in­taan ammat­tinäkökul­maa ja päädyin selaile­maan buukkaus­ta teke­viä yri­tyk­siä. Tut­tu yrit­täjä käyt­tää itse buukkaus­ta, ja koke­muk­set oli­vat hyviä, ker­too Kit­o­min yrit­täjä Kim­mo Ylä-Mononen.

- Snu­upil­la oli käytet­tävis­sä pilot­ti, jon­ka avul­la buukkaus­ta pystyi kokeile­maan min­i­maal­isin riskein. Tulok­set oli­vat hyviä ja siitä se sit­ten lähtikin, Kim­mo jatkaa.

 

Palautetta asiakkailta buukkauksesta

Kim­molle asi­akkaan mukaan men­e­m­i­nen ja tietyn­lainen ren­tous työssä on tärkeää, mikä pitää hei­jas­tua myös buukkauk­ses­sa. Hän onkin kysynyt par­il­ta asi­akkaal­ta, jonne Snu­up buukkasi tapaamisen — miten meni?

- Halusin tietää mil­laisen kuvan buukkaa­ja minus­ta ja yri­tyk­ses­täni antaa, joten kysyin par­il­ta asi­akkaal­ta. Molem­mat sanoi­vat, että todel­la hyvä, ei liian myyvä ja tarpeek­si keskustel­e­va ja ren­to, Kim­mo kehuu.

Snu­upil­la Kit­o­min buukkauk­sia ja asi­akku­ut­ta hoitaa Jas­mi­i­ni Peu­ramä­ki. Kit­om oli yksi Jas­sun ensim­mäi­sistä omista asi­akkaista.

- Kit­o­min keis­si on todel­la mie­lenki­in­toinen, varsinkin niiden asi­akkaiden kanssa, jois­sa videoille olisi oikeasti tarvet­ta. Voi olla, että viimeisin video on tehty VHS:lle, ja uusia ideoita kai­vataan. Kim­mon kanssa sauma­ton yhteistyö on sujunut ren­nos­ti ja erit­täin mukavasti — Kim­mo on hyvä tyyp­pi, voisi jopa sanoa, että “ihan huikee jätkä”! Jas­su nau­raa.