Portfolio Details

Snuup kokemuksia: Plusprint Oy

  • Jaa:

Ekol­o­gisen ja monipuolisen pain­o­ta­lo Plus­print­in kasvu­tavoit­teet ja ‑odotuk­set ovat kovia. Lue, miten Snu­up aut­taa Plus­print­iä toteut­ta­maan nämä tavoit­teet!

Kun kasvua haetaan akti­ivis­es­ti, on myyn­nin pros­essien olta­va sel­l­aises­sa kun­nos­sa, etteivät resurssit kär­si. Ekologi­nen pain­o­ta­lo Plus­print on tun­net­tu lois­tavas­ta ja nopeas­ta asi­akas­palvelus­ta, mikä itsessään aset­ti myyn­ninedis­tämisen kump­panin valin­nalle tiet­tyjä ehto­ja.

Myyn­ti­in kai­vat­ti­in kump­pa­nia, jol­la on tieto­taitoa uusasi­akashank­in­nas­ta, dig­i­tal­isoin­nista ja markki­noin­nin automaa­tioista.

- Olemme käyt­täneet Snu­upin palvelu­ja muu­ta­man kuukau­den ja tulok­set ovat vaku­ut­tavia. Olemme saa­neet kym­meniä uusia asi­akaskon­tak­te­ja, joista osas­ta on ehtinyt jo kehit­tyä asi­akas­suhtei­ta, ker­too Plus­print­in toim­i­tusjo­hta­ja Jari Kuiv­alainen.

 

Liidiohjauksesta automaatioihin

Plus­print­in koti­sivut ovat erit­täin suosit­tu tilaus­foo­ru­mi. Tar­jous­pyyn­nön voi jät­tää suo­raan tuot­tei­den alta, tai pyytää vaikka­pa kat­a­lo­gia nähtäväk­si. Eri toimin­noista halut­ti­in saa­da yht­enevä kokon­aisu­us, joka tukee uusasi­akashank­in­taa ja kasvu­tavoit­tei­ta.

- Käytössämme on Snu­upin kon­tak­toin­tipalvelu sekä Vinen markki­noin­nin automaa­tio, jota Snu­up oper­oi. Snu­up-tiim­imme ammat­ti­taidon avul­la olemme onnis­tuneet luo­maan aivan uuden tulokul­man asi­akashank­in­taan ja kuumien lii­di­en keräämiseen. Paras­ta on, että Snu­upin toim­inta sopii eri­no­mais­es­ti arvoihimme, joi­hin kuu­luu muun muas­sa palvelun korkea taso, sum­maa Plus­print­in osakas Tom­mi Laak­so­nen.

Yhteistyön tule­vaisu­us näyt­tää pos­i­tivi­iselta. Snu­upille Plus­print­in asi­akku­us on tuonut eteen kokon­aisu­u­den, jos­sa palvelu­idemme parhaat puo­let pää­sevät esi­in.

- Plus­print­in kanssa työsken­te­ly on mie­lenki­in­toista. Olemme päässeet toteut­ta­maan kokon­aisu­ut­ta, jos­sa jokainen palik­ka tukee tois­taan. Tämä on ns. ihanteelli­nen tilanne, jos­sa pääsemme todel­la näyt­tämään kyn­temme. Molem­mat ovat sitoutuneet yhteisi­in tavoit­teisi­in, tekemisen molem­min­puoliseen kehit­tämiseen ja tekem­i­nen on hauskaa, ker­too Snu­upin osakas ja Plus­print­in asi­akku­ud­es­ta vas­taa­va Tiina Salmi­nen.