Talent Center Oy

Snuup kokemuksia: Talent Center Oy

  • Jaa:

Tal­ent Cen­ter on henkilöstö­palvelu­alan yri­tys, joka on erikois­tunut ylem­pi­en toim­i­henkilöi­den ja johdon suo­ra­hakui­hin ja head­huntingi­in. Lue, miten Snu­up aut­taa Tal­ent Cen­ter­iä kovas­sa kil­pailus­sa!

Myös vuokratyövoimaa välit­tävä Tal­ent Cen­ter kokeili per­in­teisiä buukkausalan yri­tyk­siä ennen Snu­upin asi­akku­ut­ta. Henkilöstöku­vioista läht­enyt keskustelu johti yhteistyön aloit­tamiseen.

- Buukkaus on yleis­es­ti henkilöstöalal­la käytet­ty toim­intat­a­pa uusasi­akashank­in­nas­sa. Kon­tak­toin­ti on tehokas­ta, kun kohderyh­mä on yhdessä buukkaa­jan kanssa määritel­ty ja aikaa säästyy tuot­tavi­in töi­hin, Tal­ent Cen­terin toim­i­tusjo­hta­ja Jari Nokko­nen ker­too.

- Olemme käyt­täneet buukkipalvelui­ta aiem­minkin, mut­ta peru­u­tus­pros­ent­ti oli kova. Vai­h­doimme Snu­upille, kos­ka hei­dän läh­estymistapansa on eri­lainen. Tapaamis­ten laatu on nous­sut, koor­di­naat­torimme eivät käy enää turhilla tapaamisil­la eikä peru­u­tuk­sia enää juurikaan ole, Nokko­nen jatkaa.

 

Tasaista tekemistä ja laadukkaita tapaamisia koko toimialueelle

Kun yhteistyötä on kestänyt tarpeek­si kauan, kon­tak­toin­ti voi ottaa enem­män vas­tu­u­ta kau­si­vai­htelu­iden kytkök­sistä soitet­tavi­in toimi­aloi­hin. Nopea reagoin­ti soitet­tavaan mate­ri­aali­in vaikut­taa tapaamis­ten laatu­un. Yhteistyö sujuu saumat­tomasti molem­min­puolisen kom­mu­nikoin­nin ansios­ta.

- Asi­akas­vas­taavamme reagoi tilanteisi­in nopeasti. Hän tietää mitä halu­amme ja toimii sen mukaan pitäen silmäl­lä myös kokon­aisku­vaa toimi­alueil­lamme Satakun­nas­sa ja Pirkan­maal­la, Jari sum­maa.

 

Mahdollisuudet vaikka mihin

Snu­upil­la Tal­ent Cen­terin asi­akku­ud­es­ta vas­taa Tiina Salmi­nen. Asi­akku­udelle on osoitet­tu oma kon­tak­toi­ja, joka vir­tavi­ivais­taa kom­mu­nikaa­tio­ta. Kaik­ki tietävät mis­sä men­nään ja mitä tehdään mil­loinkin. Pieniä laa­jen­nuk­sia, kuten sisäl­lön­tuot­toa ja soit­to­val­men­nus­ta, on lisät­ty tarpeen tullen palvelukokon­aisu­u­teen.

- Tal­ent Cen­ter on todel­la monipuo­li­nen talo ja ihmiset ovat rautaisia ammat­ti­laisia. Voimme myös ylpey­del­lä ker­toa, että olemme ulkois­ta­neet HR-puolemme Tal­ent Cen­terin käsi­in. Hom­ma sujuu heil­lä kuin tanssi ja työn­tek­i­jöistämme pide­tään huol­ta. Innol­la odotan, mitä tule­vaisu­us tuo. Viimeisim­pänä uute­na asiana uud­is­timme Tal­ent Cen­terin koti­sivut, Tiina ker­too.

Tarvet­ta laadukkaalle henkilöstölle? Lue lisää Tal­ent Cen­ter­istä.