Murjotatko yrityksesi konkurssiin?

Myyn­ti takkuaa, porukkaa ei kiin­nos­ta. Aamul­la töi­hin lähtö on samaa innos­tuk­sen luokkaa kuin ham­paan repimi­nen ilman puudutet­ta. Liike­toim­intaan vaikut­taa moni asia, mut­ta mah­datko mur­jot­taa yri­tyk­sesi konkurssi­in? Lue tämä, ennen kuin lai­tat lapun luukulle.

Liike­toimin­nan lopet­tamiseen on monia syitä, useim­min sel­l­aisia, joi­hin ei oikein voi itse vaikut­taa. Talouden vai­hte­lut, teknolo­gian eten­e­m­i­nen, resurssip­u­la, kil­pail­i­jat,.. Kaik­keen voi tietysti reagoi­da, mut­ta miten omat resurssit riit­tävät, onkin sit­ten ihan toinen jut­tu. Kump­panei­ta esimerkik­si markki­noin­ti­in tarvi­taan, mut­ta hymy ei juurikaan mis­sään käy enää val­u­ut­tana.

Yht­enä liike­toimin­nan suun­taan vaikut­ta­vana asiana on yllät­täen johtamisen inhimilli­nen taso ja työilmapi­iri. Kun liike­vai­h­don suun­ta on alaspäin, voi yleen­sä kat­soa myyn­nin tekemisiä. Myyn­ti itsessään ei kuitenkaan ole itseis­ar­voinen, vaan vaatii lihaa luiden ympärille.

 

Myyntiin vaikuttavat tekijät

Pahin virhe, mitä voit tehdä, on osas­tot­taa yri­tyk­sesi kuole­maan. Tuo poruk­ka tekee myyn­tiä, tämä poruk­ka johtaa, nuo vas­taa­vat asi­akas­palvelus­ta. Osas­tot­ta­mal­la tap­at pienenkin innos­tuk­sen kom­mu­nikoin­ti­in. Tot­takai suu­tari pysyköön lestis­sään, mut­ta jokaisel­la työn­tek­i­jäl­lä pitäisi olla pros­es­si­jatku­mo selvänä ja kom­mu­nikaa­tioon ja tiedon tal­len­tamiseen tarpeek­si hyvät työvä­li­neet.

Esimerkkinä voidaan käyt­tää asi­akas­palvelun, markki­noin­nin ja myyn­nin kom­mu­nikaa­tio­ta. Jos markki­noin­ti ei ker­ro myyn­nille poten­ti­aalis­es­ta asi­akkaas­ta, miten ihmeessä myyn­ti voi tästä myyn­timah­dol­lisu­ud­es­ta tietää? Jos asi­akas­palvelu ei ker­ro markki­noin­nille, että viimeisin main­os heit­ti saav­il­lisen sitä itseään tuulet­timeen, miten markki­noin­ti voi reagoi­da kohderyh­män toiveisi­in?

Entäpä johto? Miten johto voi aut­taa myyn­tiä, asi­akas­palvelua tai markki­noin­tia, jos johto ei tiedä mitä eri osas­toil­la ja asi­akas­ra­jap­in­nas­sa tapah­tuu? Kom­mu­nikaa­tioon panos­t­a­mi­nen uno­htuu usein siinä kohtaa, kun mikroyri­tyk­ses­tä kas­vaa pieni pk-yri­tys.

Mitä tapahtuu kotisivukäynnin jälkeen?

Karmea sanahirviö, ja ah niin lop­pu­un kulutet­tu: pros­es­si. Puhutaan pros­es­sike­hi­tyk­ses­tä ja pros­es­si­jatku­moista. Sanan sisältö on kuitenkin hyvin yksinker­tainen: mitä tapah­tuu sit­ten, kun.

Käytän­nössä siis: mitä tapah­tuu sit­ten, kun meille tulee asi­akas koti­sivuille tai mitä tapah­tuu sit­ten, kun myyn­ti saa pak­it. Koskaan ei saa olet­taa, että kaik­ki henkilöstösi ihmiset tietävät ja ovat sisäistäneet asian.

Vink­ki: kysy myyjältäsi, mitä hän tekee, jos saa tar­jouk­sen myötä pak­it asi­akkaal­ta. Oikea vas­taus ei nimit­täin ole “en mitään”.

Eri­tyis­es­ti mikroyri­tys­ten kohdal­la toim­inta­mallin laa­timi­nen saat­taa vaikut­taa yliampu­val­ta, mut­ta mitäpä luulette, oliko Coca Colal­la tai Googlel­la mutu­tun­tu­mal­la heit­et­ty myyn­tior­gan­isaa­tio? Joskus nämäkin yri­tyk­set ovat star­tan­neet.

 

Ilmapiirillä on väliä

Yri­tyk­sen sisäi­nen ilmapi­iri on täy­del­lis­es­ti suh­teessa yri­tyk­sen men­estyk­seen ja kasvukäyrään. Jos poruk­ka tykkää olla töis­sä ja heitä motivoidaan sään­nöl­lis­es­ti, on ”fir­man miehet ja naiset” yleistynyt luon­non­va­ra.

Yri­tyk­sen edun eteen tehdään enem­män, mitä oma työ­sopimus käs­kee. Kom­mu­nikaa­tio pelaa, johto ei ole mysti­nen ryh­mä henkilöitä, pros­es­sit kulke­vat suju­vasti ja henkilöstö toimii tiim­inä. Jokaisel­la on vain oma vas­tu­ualue pom­pot­taa vuorol­laan pal­loa ja tieto siitä, kenelle se pal­lo seu­raavak­si syötetään.

- Kun yri­tys men­estyy, siel­lä johto toimii hyvin, myyn­ti rul­laa ja ilmapi­iri on hyvä. Jos kat­so­taan niitä yri­tyk­siä mis­sä myyn­ti ei kul­je, yleen­sä työilmapi­irikin on heikko, ker­toi eräs verkos­tomme Exec­u­tive-tason head­hunter.

Yri­tyk­sessä, jos­sa on havait­tavis­sa selvää kasvua, ei ole kup­pikun­tia, ei juoru­ta tois­t­en selän takana, uudet työn­tek­i­jät ote­taan innol­la vas­taan ja kaik­ki ”osas­tot” keskustel­e­vat keskenään.

 

Asiakaskokemuksen mittaaminen ja mikroyritykset

Asi­akaskoke­muk­sen laadun mit­taami­nen on tärkeää, ja mielestämme mitä pienem­pi yri­tys, sen tärkeäm­pää hyvä asi­akaskoke­mus on. Huono asi­akaskoke­mus tai ‑kohtaami­nen voi nimit­täin syödä yri­tyk­seltäsi usei­ta kaup­po­ja. Huonoon asi­akaskoke­muk­seen ei tarvi­ta kuin se yksi asi­akas­palveli­ja, jol­la ei ole ihan selkeää käsi­tys­tä siitä, mitä tarkoit­taa yhtiönne arvo­jen mukainen asi­akas­palvelu. Etenkin toimi­aloil­la, joil­la kil­pailu on kovaa, emme voi pain­ot­taa asi­akaskoke­muk­sen tärkeyt­tä tarpeek­si.

Asi­akaskoke­mus­ta silti mitataan usein vain keskisu­uris­sa ja suuris­sa yri­tyk­sis­sä esimerkik­si mys­teer­ish­op­paa­jan avul­la. Mik­si?

Tarvit­setko apua? Spar­rau­sai­ka on varat­tavis­sa vuokra-CMO:n pakeille.

Ota yhteyt­tä