Koulutus

PALVELU

Koulu­tus

HINNOITTELU

Per koulu­tus

SOPIMUSTYYPPI

Määräaikainen

 

Onko some vaikeaa? Eikö myyntisoitot onnistu? Peukalo keskellä kämmentä järjestelmien kanssa? Snuup Koulutus auttaa!

Inspiroi­vat myyn­nin ja markki­noin­nin koulu­tuk­set ja val­men­nuk­set keskit­tyvät ryh­män aitoon tarpeeseen. Myyn­ti­val­men­nus voi sisältää eri aihei­ta, kuten puhe­linkon­tak­toin­nin salat, kehonkie­len tulk­in­taa myyn­nille, ratkaisukeskeisen myyn­nin vinkke­jä ja paljon muu­ta. Ennen koulu­tus­ta kar­toita­mme ryh­män tarpeet. Myös yksilö­val­men­nus!

Tar­joamme myös ekol­o­giseen toimis­tokäyt­täy­tymiseen jäteneu­von­taa lähi­to­teu­tuk­se­na tai verkon yli. Tiedätkö, mihin jät­teeseen jogurt­tipurkin kan­si kuu­luu?

Esimerkkejä koulutuksistamme

Sosiaalinen media

Mites tätä SOMEa käytetään? 3h
LinkedIn, Face­book ja Insta­gram ‑kanavien perus­teet. Profi­ilien luon­ti, sovel­lus­ten käyt­tämi­nen, mitä kan­nat­taa posta­ta ja kuin­ka usein. Bäk to beisiks. Tääl­lä saat olla täysin pihal­la.

Myyntikoulutus

Kylmä­soiton ABC, klousaami­nen, puhe­linkon­tak­toin­ti
Myyjänne käyvät läpi saman koulu­tuk­sen, kuin Snu­upin puhe­li­nak­tivis­tit. Voidaan kokeil­la soit­tamista myös ihan käytän­nössä.

CRM-järjestelmä

Käyt­töönot­tok­oulu­tuk­set ja toim­intat­apo­jen yht­enäistämis­val­men­nuk­set
Kukaan meistä ei ole kor­vaam­a­ton. Mitä käy, jos joku muu jou­tu­isi otta­maan asi­akku­ute­si hal­tu­un? Myyn­nin ja johdon yhteisk­oulu­tus, tavoit­teena yht­enäistää ja jalka­ut­taa CRM:n käyt­tö. Teemme myös jär­jestelmäkäyt­töönot­to­ja.

WordPress perusteet

Word­Press on monipuo­li­nen julka­isu­jär­jestelmä, joka inte­groituu jär­jestelmään kuin jär­jestelmään. Opi päivit­tämään omia sivu­jasi ja luo­maan sisältöä Word­Pres­sis­sä!

Teams-perusteet

Perus­ta­son Teams tulee tutuk­si neljän tun­nin koulu­tuk­ses­sa. Käy­dään läpi mm. keskuste­lut, kana­vat, Teams-palaver­it ja pari kivaa kikkaa! Koulu­tuk­sen jäl­keen ryh­mäsi osaa käyt­tää Team­sia hyväl­lä perus­ta­sol­la.

Jäteneuvonta

Kahvi­huoneen jät­teet oikeisi­in paikkoi­hin! Koulutet­tu Snu­up Jäteneu­vo­ja Heli pitää teille ajan­ta­saisen lain­säädän­nön mukaisen jätek­oulu­tuk­sen lähi­to­teu­tuk­se­na tai verkos­sa. Kier­rä­tys kan­nat­taa!

Osallistujan kokemuksia

Kurssi oli mielestäni erit­täin hyvä ja sain paljon uusia ajatuk­sia sieltä! Kiitos vielä siitä todel­la paljon! Kurssi­sisältö oli hyvin selkeää ja asi­aa oli vähin­täänkin riit­tävästi. Aikara­jo­jen puit­teis­sa asioi­ta käsitelti­in mielestäni riit­tävästi niin, että jokainen sai käsi­tyk­sen käsitel­ly­istä asioista ja voi alkaa onki­maan lisää tietoa itseään koskevasta/kiinnostavasta aiheesta.

- Rami Sil­lan­pää, osal­lis­tu­ja