Koulutus

PALVELU

Koulu­tus

HINNOITTELU

Per koulu­tus

SOPIMUSTYYPPI

Määräaikainen

 

Onko some vaikeaa? Eikö myyntisoitot onnistu? Peukalo keskellä kämmentä järjestelmien kanssa? Snuup Koulutus auttaa!

Inspiroi­vat myyn­nin ja markki­noin­nin koulu­tuk­set ja val­men­nuk­set keskit­tyvät ryh­män aitoon tarpeeseen. Ennen val­men­nus­ta lähetämme kyse­ly­lo­mak­keen, jos­sa henkilöstösi saa esit­tää toiveitaan ja kysymyk­siään etukä­teen. Näin varmis­tamme, että jokainen koulu­tus on todel­la räätälöi­ty juuri teille. Nau­ru­takuu!

Esimerkkejä koulutuksistamme

Sosiaalinen media

Mites tätä SOMEa käytetään? 3h
LinkedIn, Face­book ja Insta­gram ‑kanavien perus­teet. Profi­ilien luon­ti, sovel­lus­ten käyt­tämi­nen, mitä kan­nat­taa posta­ta ja kuin­ka usein. Bäk to beisiks. Tääl­lä saat olla täysin pihal­la.

Edis­tynyt SOME! 3h
Sukel­letaan syvem­mälle sosi­aalisen medi­an maail­maan. Käyt­täjäpro­filoin­ti, main­os­t­a­mi­nen, uusim­mat kikkakol­moset ja ahaa-elämyk­set.

Myyntikoulutus

Kylmä­soiton ABC! 2pv
Myyjänne käyvät läpi saman koulu­tuk­sen, kuin Snu­upin puhe­li­nak­tivis­tit. Kokeil­laan hom­maa myös ihan käytän­nössä.

Ysärimyyjästä tähän päivään 6h
Luuku­tus ei enää toi­mi. Myyjän paras omi­naisu­us on kyky olla hil­jaa. Miten sietää hil­jaisu­ut­ta ja miten käyt­tää jär­jestelmiä hyväk­si ratkaisukeskeisessä myyn­nis­sä? Mitä kehonkieli ker­too palaveris­sa?

Mailchimp Free Plan 4h

Mitä kaikkea ilmaisel­la Mailchimpil­lä voikaan tehdä? Raken­namme uutiskir­jeitä, lomakkei­ta ja yksinker­taisia automaa­tioi­ta.

 

CRM-käytön yhtenäistäminen

Kukaan meistä ei ole kor­vaam­a­ton. Mitä käy, jos joku muu jou­tu­isi otta­maan asi­akku­ute­si hal­tu­un? Myyn­nin ja johdon yhteisk­oulu­tus, tavoit­teena yht­enäistää ja jalka­ut­taa CRM:n käyt­tö.

WordPress perusteet

Word­Press on monipuo­li­nen julka­isu­jär­jestelmä, joka inte­groituu jär­jestelmään kuin jär­jestelmään. Opi päivit­tämään omia sivu­jasi ja luo­maan sisältöä Word­Pres­sis­sä!

WordPress advanced

Sukel­lamme syvem­mälle Word­Pressin maail­maan. Kesto ja ryh­mäkoot tarpeen mukaan.

Osallistujan kokemuksia

Kurssi oli mielestäni erit­täin hyvä ja sain paljon uusia ajatuk­sia sieltä! Kiitos vielä siitä todel­la paljon! Kurssi­sisältö oli hyvin selkeää ja asi­aa oli vähin­täänkin riit­tävästi. Aikara­jo­jen puit­teis­sa asioi­ta käsitelti­in mielestäni riit­tävästi niin, että jokainen sai käsi­tyk­sen käsitel­ly­istä asioista ja voi alkaa onki­maan lisää tietoa itseään koskevasta/kiinnostavasta aiheesta.

- Rami Sil­lan­pää, osal­lis­tu­ja

Ota yhteyttä