Buukkaus ja liidituotanto

  • etusivu
  • /
  • Buukkaus ja liidituotanto
PALVELU

Buukkaus ja liid­i­tuotan­to

HINNOITTELU

Tun­ti / tulos

SOPIMUSTYYPPI

Jatku­va / määräaikainen

Anna Snuupin puhelinaktivistien hoitaa lapiotyö! Etsimme parhaan kohderyhmän, lähestymiskulman ja tutustumme asiakaskuntaasi luoden aitoja asiakaskohtaamisia. Buukkaus on investointi, kun sen ostaa oikein.

Väl­itämme myyn­ti­inne myyn­tipo­ten­ti­aaliset asi­akkaat joko liideinä tai tapaamisi­na. Kon­tak­toin­nis­sa käymme läpi asi­akkaan nyky­tarpeen lisäk­si men­neet ja tule­vat tarpeet, joten saat kul­la­nar­voista tietoa myös ei-vas­tan­neista. Meil­lä buukkaus ei ole kahvi­hetkien varaamista, vaan aito­ja asi­akasko­htaamisia.

Meille buukkauk­ses­sa on tärkeää tuot­taa asi­akas­dataa tapaamis­ten lisäk­si. Tästä johtuen kir­jaamme kaik­ki käy­dyt keskuste­lut tarkasti, ja saat näistä kootun raportin.

Lue buukkauk­sen osto-opas

 

Kun buukkaus ei riitä: Suoria tarjouspyyntöjä kontaktoinnista

Me olemme kaik­ki myyjiä, joten tun­nistamme myyn­timah­dol­lisu­u­den sel­l­aiseen kom­pastues­samme. Kysymme hin­taan vaikut­ta­vat asi­at ja lähetämme tar­jous­pyyn­nön jatkokäsit­te­lyyn myyn­ti­inne. Kir­jaamme tar­jous­pyyn­nön tarvit­taes­sa myös CRM:ään!

Eikö ole CRM-jär­jestelmää käytössä? Lue jär­jestelmä­palveluis­tamme.

Here is dis­played inter­ac­tive form 429723377
Näin buukkaus etenee:

Work­shop: keskustelu, jos­sa käy­dään läpi usein kysy­tyt kysymyk­set ja parhaat käytän­nöt. Tutus­tumme asi­akaskun­taanne ja löy­dämme ihan­neasi­akkaan profi­ilin, jon­ka monistamme soit­tolis­tak­si halu­tul­ta alueelta.

Soit­tolis­to­jen blokkaus: Me laadimme lis­tan, te blokkaat­te turhat pois.

Spi­ik­ki ja buukkaa­jan pere­hdy­tys: Saat­te oman buukkaa­jan, joka toimii osana myyn­ti­ti­im­iänne. Spi­ik­ki tehdään run­gok­si, jot­ta keskustelu on luon­te­vaa.

Soitot: Perus­tamme pro­jek­tille oman ympäristön, puhe­lin­nu­meron nimi­inne Find­e­ria varten ja seg­men­toimme asi­akkaat soit­to­jen lomas­sa. Varaamme tapaamiset suo­raan myyji­enne kalen­teri­in, väl­itämme liid­it markki­noin­ti­inne ja soit­topy­yn­nöt oikeille ihmisille.

Purku: Kuun lopus­sa käymme läpi asi­akas­palaut­teen, tulleet buuk­it ja kehi­tysko­hteet. Tavoit­teemme on kuu­lostaa yhdeltä omista työn­tek­i­jöistänne.

 

Asiakkaamme kertoo
Jari Nokko­nen, Tal­ent Cen­ter Oy

Voin vil­pit­tömästi sanoa ole­vani tyy­tyväi­nen. Peru­u­tus­pros­ent­ti on pieni ja tapaamiset aito­ja. – Jari Nokko­nen, Tal­ent Cen­ter Oy

Lue koko asi­akas­ta­ri­na

 

 

 

 

Varoi­tus!

On käynyt niin, että kon­tak­toidut prospek­tit ovat tulleet halaa­maan mes­suil­la. Asi­akkaasi saat­ta­vat siis oikeasti tykätä meistä.

Ota yhteyttä

Form 429405164 to be ren­dered here.