Buukkaus

PALVELU

B2B Buukkaus

HINNOITTELU

Tun­ti / tulos

SOPIMUSTYYPPI

Jatku­va / määräaikainen

ERIKOISTUMINEN

Teol­lisu­us, ohjelmis­toala, rekry­toin­ti

Meille kontaktointi ja buukkaus on enemmän, kuin tapaamisen tekemistä.

Meistä jokainen on työsken­nel­lyt myyn­nin paris­sa, joten ymmär­rämme hyvän — ja huonon — tapaamisen merk­i­tyk­sen myyn­nille.

Tämän vuok­si emme tahkoa teille tapaamisia, joista teille ei ole hyö­tyä. Jut­telemme poten­ti­aalisen asi­akkaan kanssa hei­dän nykyti­lanteesta ja tule­vaisu­u­den ajatuk­sista. Jos tarve kohtaa tar­joa­manne, vas­ta sit­ten ehdo­tamme tapaamista.

Asiakkaamme kertovat

Tulok­set ovat olleet hyviä, saimme heti sen mitä haimme. Muu­ta­ma kaup­paan johtanut asi­akku­uskin on jo saatu.

Las­si Otra­nen, Reifer Oy
Lue koko tari­na

Tapaamiset oli­vat läm­mitel­tyjä sopi­valle asteelle ja saimme usei­ta tar­jous­pyyn­töjä ja jatkokeskustelui­ta aikaan.

Tomas Tuo­himä­ki, Cloud­Now IT
Lue koko tari­na

Saimme buukkei­hin suo­raan kaup­paa, osa kätel­lään muu­ta­man kuukau­den päästä ja lop­ut viimeistään ensi vuon­na.

Teemu Mäkelä, Solmiokas­sa
Lue koko tari­na

Jous­ta­va, ulkois­tet­tu myyn­ti­a­pu tas­apain­ot­taa lois­tavasti mei­dän sesonki­vai­htelu­amme laite­myyn­nis­sä.

Juha-Pekka Jaskari, JPT Jaskari
Lue koko tari­na

Buukkauksen kokeilu

Teil­lä on mah­dol­lisu­us kokeil­la buukkaus­ta kanssamme kuukau­den määräaikaisel­la pilotil­la. Pilot­ti­in kuu­luu:

  • Kohderyh­mä / soit­tolista yhdessä sovit­tu­jen kri­tee­rien mukaises­ti
  • Oma kon­tak­toi­ja
  • Oma numero, jos­ta puhe­lut lähtevät
  • 50 laadukkaasti kon­tak­toitua yri­tys­tä
  • Tapaamiset ja liid­it, sis. puhelu­nauhoit­teen
  • Raport­ti kaik­ista soite­tu­ista puheluista
Asiakaskommentit

Katso, mitä asiakkaamme sanovat

Aiem­min työu­ral­lani olen Snu­upin kanssa käyt­tänyt markki­noin­nin automaa­tio­ta, joka saati­in taipumaan täysin tah­toti­laamme. Snu­up oper­oi, me nau­timme tulok­sista.

Petri Heinola
Petri Heinola
Yksikön­vetäjä

Halusin tietää mil­laisen kuvan buukkaa­ja minus­ta ja yri­tyk­ses­täni antaa, joten kysyin par­il­ta asi­akkaal­ta. Molem­mat sanoi­vat, että todel­la hyvä, ei liian myyvä ja tarpeek­si keskustel­e­va ja ren­to.

Kimmo Ylä-Mononen
Kimmo Ylä-Mononen
Yrit­täjä

Olemme käyt­täneet buukkipalvelui­ta aiem­minkin, mut­ta peru­u­tus­pros­ent­ti oli kova. Vai­h­doimme Snu­upille, kos­ka hei­dän läh­estymistapansa on eri­lainen. Tapaamis­ten laatu on nous­sut, koor­di­naat­torimme eivät käy enää turhilla tapaamisil­la eikä peru­u­tuk­sia enää juurikaan ole.

Jari Nokkonen
Jari Nokkonen
Toim­i­tusjo­hta­ja

Vuokra-CMO:mme Tiina saa hyvin ajatuk­sista kiin­ni ja muo­toilee sen viestin­näl­liseen muo­toon. Lop­putu­los on suju­vaa ja luon­nol­lista tek­stiä. Tiina haas­taa ja herät­tää meitä välil­lä ampumal­la täysin yli, ottaa palaut­teen vas­taan ja ruu­vaa asi­at kohdalleen.

Petteri Putkonen
Petteri Putkonen
Alue­jo­hta­ja

Paras­ta tässä on, ettei sul­la tarvitse edes olla lop­pu­un saak­ka valmista aja­tus­ta, kos­ka kyl­lä se siitä sit­ten muotoutuu.

Timo Kanerva
Timo Kanerva
Kiin­teistön­välit­täjä

Saimme buukkei­hin myös suo­raan kaup­paa, osa kätel­lään muu­ta­man kuukau­den päästä ja lop­ut viimeistään ensi vuon­na. Asi­akas­määränä täs­mäisku oli pieni, mut­ta eurois­sa merkit­tävä.

Teemu Mäkelä
Teemu Mäkelä
Toim­i­tusjo­hta­ja

Jyriltä tulee sel­l­aisia tapaamisia ja soit­topy­yn­töjä, mihin olen itse pom­mit­tanut pitkän aikaa taval­la ja toisel­la ja koit­tanut saa­da tapaamista. Nyt ykskaks ne on siinä.

Maiju Pyykkö, JEP Henkilöstöratkaisut Oy
Maiju Pyykkö, JEP Henkilöstöratkaisut Oy

Tapaamiset oli­vat läm­mitel­tyjä sopi­valle asteelle ja saimme usei­ta tar­jous­pyyn­töjä ja jatkokeskustelui­ta aikaan.

Tomas Tuohimäki
Tomas Tuohimäki
Toim­i­tusjo­hta­ja, Cloud­Now IT