Markkinointi

Markki­noin­ti on use­assa organ­isaa­tios­sa hie­man hämärän peitossa. Mitat­tavu­us, seu­rat­tavu­us, markki­noin­nin tavoit­tavu­us ja ymmär­ret­tävät rapor­tit ovat markki­noin­ti­a­pumme kul­makiviä. Kaut­tamme saat Google-kam­pan­joiden toteu­tuk­sen, Google-main­on­nan audi­toin­nin, kil­pail­i­ja-ana­lyysit tai vaikka­pa Youtube-main­on­taa.

Google-markkinointi

Kohderyh­mää puhut­tel­e­vat main­ok­set niin haku­sanoi­hin, ban­nerei­hin kuin uutis­syöt­teisi­inkin. Luomme myös video­main­on­taa Youtubeen. Myös spar­raus ja kon­sul­toin­ti!

Vuokramarkkinointijohtaja

Aika tai osaami­nen ei riitä markki­noin­ti­in tai brän­di­työhön? Bud­je­toin­nista konkre­ti­aan ammat­ti­laisil­tamme.

Uudet kotisivut yritykselle

Kaipaako net­ti­sivut päivit­tämistä tälle vuosikymmenelle? Halu­atko liide­jä koti­sivuil­ta? Me pyöräytämme sin­ulle tei­dän näköiset sivut käden kään­teessä juuri niil­lä omi­naisuuk­sil­la, joi­ta halu­at.

Sisällöntuotanto

Olemme kir­joit­ta­neet blo­ge­ja, asi­akas­tari­noi­ta, Code of Con­ducte­ja, some­tek­ste­jä, LinkedIn-profi­ile­ja ja jopa yhden his­to­ri­akir­jan.

Asiakaskommentit

Katso, mitä asiakkaamme sanovat

Vuokra-CMO:mme Tiina saa hyvin ajatuk­sista kiin­ni ja muo­toilee sen viestin­näl­liseen muo­toon. Lop­putu­los on suju­vaa ja luon­nol­lista tek­stiä. Tiina haas­taa ja herät­tää meitä välil­lä ampumal­la täysin yli, ottaa palaut­teen vas­taan ja ruu­vaa asi­at kohdalleen.

Petteri Putkonen
Petteri Putkonen
Alue­jo­hta­ja

Ilman vuokramyyn­ti­jo­hta­jaa meil­lä ei olisi nyt täl­laista myyn­nin kasvua. Tii­mi teki tavoit­teen­sa ennä­tysa­jas­sa.

Marcus Johansson
Marcus Johansson
Toim­i­tusjo­hta­ja