Aloittavat yrittäjät

Oletko aloittanut yritystoiminnan viimeisen 12 kuukauden aikana?

Saat meiltä edulliset markki­noin­nin paketit koti­sivuista some­po­hji­in! Kat­so paket­ti­tar­jouk­semme tai lähetä meille tar­jous­pyyn­tö halu­amis­tasi palveluista! Palvelui­himme kuu­lu­vat mm. graafinen suun­nit­telu, pain­o­ma­te­ri­aalit, some­po­h­jat, koodaus, asi­akashank­in­ta, liid­i­tuotan­to, myyn­nin ja markki­noin­nin jär­jestelmät, sosi­aalisen medi­an työt, Google-main­on­ta,..

Paketti A 200 €

+ 15€ / kk

  • Käyn­tiko­r­tit ilman laminoin­tia 100kpl
  • Yhden sivun net­ti­sivut ole­mas­sa ole­valle domainille

Paketti B 243 €

+ 15€ / kk

  • Laminoidut käyn­tiko­r­tit 100kpl
  • Yhden sivun net­ti­sivut ole­mas­sa ole­valle domainille

Paketti C 490 €

+ 15€ / kk

  • Laminoidut käyn­tiko­r­tit 100kpl
  • Kol­men sivun net­ti­sivut ole­mas­sa ole­valle domainille

Kotisivut

Suun­nit­telemme sin­ulle halu­a­masi kokon­aisu­u­den koti­sivut. Edullisim­mil­laan saat yhden sivun net­ti­sivut, jois­sa kaik­ki tarpeelli­nen tulee kuitenkin esille. Koti­sivut tehdään koti­maiselle Liq­uid­Blox-alustalle, jon­ka ylläpi­dos­sa et tarvitse koodau­sosaamista!

Eikö sin­ul­la ole vielä domainia? Suosit­telemme koti­maista shellit.org ‑palvelua!

Käyntikortit

Snu­upil­ta saat ekol­o­gis­es­ti paine­tut käyn­tiko­r­tit ja suun­nit­telun! Toim­i­tus ovelle saak­ka kuu­luu hin­taan. Val­itse peruskäyn­tiko­r­tit tai piden­nä käyn­tiko­rt­tien elinikää laminoin­nil­la. Myös neon-värit ovat mah­dol­lisia! Yhteistyökump­pan­i­namme toimii ekologi­nen pain­o­ta­lo Plus­print. 

Kaipaatko jotain muuta?

Ota yhteyt­tä, suun­nitel­laan yri­tys­toim­intasi näkyvyys yhdessä!

Han­na Myl­lynie­mi
myynti@snuup.fi
044 901 8493

Varaa aika kalen­ter­is­tani

Kat­so koko hin­nas­to aloit­tavalle yrit­täjälle

Hin­toi­hin lisätään voimas­sa ole­va arvon­lisävero