Vuokrajohtajuus

Vuokra­jo­hta­ja on tulos­vas­tu­ulli­nen markki­noin­nin ja myyn­nin ammat­ti­lainen jol­la on oma tii­mi tuke­mas­sa ja koke­mus­ta taustal­la. Vuokra­jo­hta­ja hoitaa mm. strate­gisen suun­nit­telun yhdessä johto­ryh­männe kanssa ja seu­raa myyn­ti­ti­imin tulostavoit­tei­den täyt­tymistä. Sopimuk­ses­ta riip­puen hoidamme myös konkreet­tisen tekemisen. Vuokra­jo­hta­jat sopi­vat yri­tyk­sille, joil­la ei ole tarvet­ta tai resursse­ja palkata kokoaikaista myyn­nin tai markki­noin­nin johta­jaa tai tiim­iä, sil­lä vuokra­jo­hta­ja kulut­taa penkkiä vain tarvit­taes­sa.

Vuokramyyntijohtaja

Sinä voit keskit­tyä johta­maan liike­toim­intaa, me johdamme myyn­tiä tuk­i­toimen­pitei­neen.

Vuokramarkkinointijohtaja

Aika tai osaami­nen ei riitä markki­noin­ti­in tai brän­di­työhön? Bud­je­toin­nista konkre­ti­aan ammat­ti­laisil­tamme.

Asiakaskommentit

Katso, mitä asiakkaamme sanovat

Vuokra-CMO:mme Tiina saa hyvin ajatuk­sista kiin­ni ja muo­toilee sen viestin­näl­liseen muo­toon. Lop­putu­los on suju­vaa ja luon­nol­lista tek­stiä. Tiina haas­taa ja herät­tää meitä välil­lä ampumal­la täysin yli, ottaa palaut­teen vas­taan ja ruu­vaa asi­at kohdalleen.

Petteri Putkonen
Petteri Putkonen
Alue­jo­hta­ja

Ilman vuokramyyn­ti­jo­hta­jaa meil­lä ei olisi nyt täl­laista myyn­nin kasvua. Tii­mi teki tavoit­teen­sa ennä­tysa­jas­sa.

Marcus Johansson
Marcus Johansson
Toim­i­tusjo­hta­ja