Asiakastyytyväisyys

Asiakastyytyväisyyskysely tuottaa syvällistä tietoa

Asiakastyytyväisyys on yksi yrityksen menestyksen kulmakivistä. Syvempi asiakasymmärrys saadaan tekemällä kysely syvähaastatteluilla puhelimitse, jolloin asiakas paitsi vastaa peruskysymyksiin, mutta pääsee myös kertomaan kokemuksistaan sanallisesti.

Me Snu­upil­la olemme asi­akastyy­tyväisyy­den asial­la. Koke­muk­semme mukaan haas­tat­teluin saatu data on laadukkaam­paa ja konkreet­tisem­paa, kuin moni­val­in­tate­htävät lomak­keel­la. Muka­va keskustelu lisää asi­akkaan sitoutuneisu­ut­ta ja usein saamme myös liide­jä myyn­ti­in.

Asiakastyytyväisyyskysely Snuupilta

Hinta 2600 € + alv

Kohderyhmä

Ensin val­i­taan kohderyh­män otos ja valmis­tel­laan pro­jek­ti soit­toon. Vaa­dit­tavaa on yri­tyk­sen nimi, toiv­ot­tavaa yhteyshenkilön nimi ja puhe­lin­nu­mero.

Syvähaastattelut 50kpl

Koke­neet asi­akashaas­tat­teli­jat keskustel­e­vat asi­akkaidenne kanssa. Apuna käytämme kanssanne sovit­tu­ja kysymyk­siä.

Raportointi

Rapor­tis­sa saat­te kootun ana­lyti­ikan ja keskeisim­mät kehi­tysko­hteet — mut­ta myös keskeisim­mät kehut! Ver­taamme NPS:ää markki­nan keskiar­voon. Käymme raportin kanssanne läpi.

Vaikuttavat tekijät asiakastyytyväisyyteen

Var­masti ajat­telet asi­akkaan ole­van tärkeä, mut­ta oletko miet­tinyt kaikkea sitä, mikä vaikut­taa tyy­tyväisyy­teen?

Vaikut­tavia tek­i­jöitä ovat mm.

  • palvelun laatu
  • tuot­teen laatu
  • asi­akas­palvelun vastea­jat
  • rapor­toin­ti
  • yhtey­den­pito ja yhteysti­eto­jen löy­tyvyys
  • sijain­ti

Asiakastyytyväisyys säästää kuluissa

Van­han asi­akkaan pitämi­nen mak­saa 70% vähem­män, kuin uuden han­kkimi­nen. Säästät siis suo­raan kuluis­sa.

Tyy­tyväi­nen asi­akas suosit­telee teitä mielel­lään, mikä helpot­taa uusien asi­akkaiden han­kkimista. Säästät jälleen kuluis­sa.

Palvelun laatu ja asi­akastyy­tyväisyys käyvät käsi kädessä, joten tuli­palo­ja on vähem­män. Säästät taas kuluis­sa.

Kun asi­akkaat ovat tyy­tyväisiä, negati­ivisia asi­akasko­htaamisia tulee vähem­män. Henkilöstösi viihtyy parem­min töis­sä — ja kyl­lä, säästät vieläkin kuluis­sa.

Varaa paikkasi

Jos haluat syvällistä asiakasymmärrystä, jätä yhteydenottopyyntö ja olemme sinuun yhteydessä.

Mikäli teil­lä olisi tarve jollekin muulle haas­tat­telumäärälle, varaathan ajan kalen­ter­ista, lai­ta viesti myynti@snuup.fi tai soi­ta 044 901 8493.

Kiin­nos­tunut muista kon­tak­toin­nin pro­jek­teista kuten buukkauk­ses­ta? Kat­so buukkaus­pi­lot­timme mate­ri­aalit täältä.