Haastattelututkimukset

PALVELU

Haas­tat­te­lut + ana­lyysi

HINNOITTELU

Pro­jek­ti

SOPIMUSTYYPPI

Määräaikainen

Tutkimukset myynnin kulmalla: Tieto on kilpailukykyä

Olemme vuosien var­rel­la aut­ta­neet eri­laisia organ­isaa­tioi­ta kokoon kat­so­mat­ta kehit­tämään tun­net­tuut­ta, brändiä ja myyn­tiä. Oli kyseessä sit­ten asi­akastyy­tyväisyys, hävit­ty­jen tar­jousten audi­toin­ti tai koko kohderyh­män tun­net­tuus­tutkimus, me haas­tat­telemme ja luomme sin­ulle selkeän ana­lyysin, jota voit käyt­tää kehi­tyk­sen tuke­na.

Bränditutkimus

Mil­lainen mieliku­va markki­nal­la on teistä? Kuin­ka hyvin eri tuot­teenne ja palvelunne tun­netaan? Yhdis­tämme markki­na- ja tun­net­tuus­tutkimuk­set kat­tavak­si brändin kehi­tystyökaluk­si ammat­ti­soit­ta­jien avul­la.

Markkinakartoitukset

Onko teil­lä uusi palvelu tai tuote ole­mas­sa tai tulos­sa? Ehkä uusi maanti­eteelli­nen sijain­ti harkin­nas­sa? Kar­toi­ta tarve kus­tan­nuste­hokkaasti. Markki­na-ana­lyysi ja liid­it samaan hin­taan.

Tyytyväisyystutkimus

Halu­at­teko mita­ta asi­akastyy­tyväisyyt­tä sekä saa­da sanal­lista palautet­ta asi­akkail­tanne? Voimme kar­toit­taa asi­akkaiden tarpeet, ajatuk­set, risut ja ruusut. Me väl­itämme asi­akkaas­tanne. Kat­so tyy­tyväisyys­tutkimuk­sen hin­ta täältä.

Tunnettuustutkimus

Kohderyh­männe on selvitet­ty, mut­ta ette ole ihan var­mo­ja siitä, kuin­ka hyvin tei­dät tun­netaan? Mit­taamme tun­net­tuu­den myyn­nil­lisel­lä kul­mal­la ideaa­liko­hderyh­mässänne. Saat tietoa tun­net­tuud­es­ta, mut­ta myös liid­it poten­ti­aal­i­sista asi­akkaista ja kehi­ty­se­hdo­tuk­set tun­net­tuu­den lisäämisek­si.

Hävityt tarjoukset

Aina ei tar­jouk­ses­ta tule kaup­paa, mut­ta olet­teko tutki­neet mik­si? Voitet­tu­jen ja hävit­ty­jen suhdet­ta on mah­dol­lista paran­taa huo­mat­tavasti selvit­tämäl­lä syyt, mik­si teiltä ei oste­ta. Audi­toimme tuot­teen, mieliku­van, myyn­nin ja asi­akas­palvelun.

Räätälöidyt tutkimukset

Etkö löytänyt tarvit­se­maasi tutkimus­ta? Ota mei­hin yhteyt­tä, kat­so­taan voim­meko olla avuk­si.