Tiimi

Tiina Salmi­nen, COO. Pelo­ton johta­jamme, jon­ka pöy­däl­lä liikkuu suurasi­akku­udet, kump­panu­udet, Snu­upin kehit­tämi­nen ja val­men­nuk­set. Suo­ravi­ivainen ja ratkaisukeskeinen myyn­nin asiantun­ti­ja.

Heli-Paula Lim­nell-Mäkelä, Kon­tak­toin­ti­vas­taa­va. Ikiys­tävälli­nen Heli huole­htii kon­tak­toin­nin aikatauluista, laadun­valvon­nas­ta ja asi­akas­ra­por­toin­nista insinöörimäisen tarkalla silmäl­lä.

Han­na Myl­lynie­mi, Sales Man­ag­er. Tämä nuori nainen on intoa piukas­sa kuin ilma­pal­lo ja halu­aa olla paras myyjä koskaan! Asi­akaslähtöi­nen ajat­telu ja ratkaisu­jen pohtimi­nen keskustele­mal­la ovat Han­nan super­voimia.

Har­ri Hakala, CEO. Toimis­ton iskä, jol­ta aina ruinataan kaikkea kivaa. Har­ri nakut­taa taulut seinään ja pöy­dät paikalleen. Kon­sul­toi myös rahoi­tusasi­akkai­ta mallikkaasti.

Tomp­pa, Tiimikasvi. Vähän hil­jainen tyyp­pi, mut­ta ehdot­tomasti paras toimis­tokasvi ikinä. Seisoo jykevänä oma­l­la paikallaan kat­sellen Porin ylle.

Nea Mikko­la, Sisäl­lön­tuot­ta­ja. Ajatuk­set hukas­sa ja sanat sol­mus­sa? Nea kir­joit­taa asiantun­te­vat, käyt­täjälähtöiset tek­stit täs­mäl­lisel­lä tarkku­udel­la ja tehokkaal­la otteel­la.

KUMPPANIMME OVAT OSA TIIMIÄ

Main­os­toimis­to, johon luo­tamme kuin kiveen. Framillin tyyp­it pysyvät aikatauluis­sa eivätkä lasku­ta asi­akkai­ta konkurssi­in.

Tiedätkö, ketkä käyvät sivuil­lasi? Kytke Lead­feed­er liidil­in­jas­to sivuille­si! Nap­paa 21pv mak­su­ton jak­so tästä.

Plus­print on ekologi­nen pain­o­ta­lo, jon­ka hin­ta-laatu-suhde jak­saa häm­mästyt­tää. Snu­upin asi­akkaille asi­akase­dut.