Myynnin järjestelmät

PALVELU

Jär­jestelmät

HINNOITTELU

Tun­ti­työ / kuukau­siveloi­tus

SOPIMUSTYYPPI

Jatku­va / määräaikainen

 

Myynnin järjestelmät

Halu­atko tun­nistaa koti­sivuil­lanne kävi­jöitä tai tehdä tehokkaan markki­noin­tikam­pan­jan? Kaipaako myyn­ti omaa jär­jestelmää, jos­sa tiedot ovat järjestyk­sessä ja hel­posti löy­det­tävis­sä?

Suosit­telemme omien koke­muk­siemme ja kokeilu­jen perus­teel­la oikeat jär­jestelmät käyt­töönne ja autamme käyt­tööno­to­ssa — tai hoidamme oper­oin­nin kokon­aan puolestasi. Jos vas­tas­samme on jär­jestelmä, joka ei ole meille entu­ud­estaan tut­tu, otamme asi­ak­semme opetel­la sen sielunelämä.

Meille entuudestaan tuttuja ympäristöjä

Leadfeeder

Halu­atko lisää liide­jä koti­sivuil­ta? Me olemme viralli­nen Lead­feed­er kump­pani. Käyt­töönot­to, oper­oin­ti, räätälöin­ti, inte­graa­tiot.

WordPress

Kaipaatko koti­sivu­jen päivit­täjää tai kokon­aan uudet koti­sivut? Uusia omi­naisuuk­sia tai yleistä freesaus­ta?

Active Campaign

Kus­tan­nuste­hokas markki­noin­nin ja myyn­nin työvä­line. Uutiskir­jeitä, automa­ti­soitu­ja vieste­jä, myyn­nin putkea. Pyy­dä esit­te­lykier­ros!

HubSpot

Etsitkö jopa ilmaista myyn­nin jär­jestelmää monipuolisil­la omi­naisuuk­sil­la? Hub­Spo­tista löy­dät perus CRM:n lisäk­si mm. chatin ja asi­akasvi­estin­nän.

Soittolinja

Tehokkaaseen puhe­linkon­tak­toin­ti­in täy­delli­nen jär­jestelmä! Puhelu­nauhoit­teet, rapor­toin­ti, aktivi­teetit. Help­poa myyn­nin seu­raamista.

Vine

Suo­ma­lainen, monipuo­li­nen markki­noin­nin automaa­tio­jär­jestelmä. Jatku­vaa kehi­tys­tä ja suomenkieli­nen tuki.

Olemme virallinen Leadfeeder partner

Koti­sivu­jen kävi­jöitä voi tun­nistaa hel­posti ja kus­tan­nuste­hokkaasti Lead­feed­erin avul­la. Pääasi­as­sa yri­tys­ta­son tietoa tar­joa­va Lead­feed­er toimii eri­no­mais­es­ti yhdessä Google Ana­lyt­ic­sin, Active Cam­paignin ja mon­en muun jär­jestelmän kanssa. Seu­raa tar­jousasi­akkaiden käyt­täy­tymistä ja tee tehokas­ta out­boundia.

Meiltä saat käyt­tööno­ton siinä laa­ju­udessa kuin halu­at, voimme myös oper­oi­da jär­jestelmää ja kon­tak­toi­da nousseet liid­it.

Tästä vähän parem­pi ilmainen testi­jak­so

Ota yhteyttä

Tarvit­seko apua selvit­tämään, mikä jär­jestelmä teil­lä toimisi parhait­en? Kaipaatko apua sähkö­pos­tivi­estin­tään tai markki­noin­tikam­pan­joi­hin? Ota yhteyt­tä, löy­de­tään teille oikeat jär­jestelmät bud­jet­ti­inne sopi­vasti!

“Aiem­min työu­ral­lani olen Snu­upin kanssa käyt­tänyt markki­noin­nin automaa­tio­ta, joka saati­in taipumaan täysin tah­toti­laamme. Snu­up oper­oi, me nau­timme tulok­sista.” — Petri Heino­la