Vuokramyyntijohtaja

PALVELU

Vuokramyyn­ti­jo­hta­ja

HINNOITTELU

Kuukau­siveloi­tus

SOPIMUSTYYPPI

Sopimuk­sen mukaan

Ymmärrä nykytilanne, kehitä ongelmakohtia, kasva tavoitteellisesti

Vuokramyyn­ti­jo­hta­jan tehtävä on aut­taa teitä hah­mot­ta­maan myyn­nin mah­dol­lisu­udet ja raamit sekä löytämään toimi­vat keinot juuri tei­dän kohderyh­määnne.

Tulos­vas­tu­ulliset myyn­ti­jo­hta­jamme ovat into­hi­moisia ja kokenei­ta myyn­nin johta­jia, joiden järki­a­jat­telu saat­taa jopa häm­men­tää selkey­dessään.  

Myyntijohtaja paikalla vain ja aina, kun tarvitaan

Tutus­tumme, analysoimme ja luomme toim­inta­su­un­nitel­man nykyisen toimin­nan tilas­ta.
Vakioimme seu­ran­ta- ja rapor­toin­ti­mallit toim­i­tusjo­hta­jalle ja hal­li­tuk­selle.
Luomme selkeän myyn­nin toim­intakult­tuurin yri­tyk­sen ole­mas­sa ole­van kult­tuurin huomioiden.
Osal­lis­tumme arkeen sovi­tun mukaises­ti, myös ken­täl­lä myyn­nin mukana tuke­mas­sa onnis­tu­mista.

Asiakkaamme kertoo

Myyn­nis­sä muu­tos on ollut merkit­tävä kump­panu­u­den solmimisen jäl­keen. Meil­lä on nyt myyn­nin jär­jestelmät, myyjien määrä kasvoi, töitä uudelleen jär­jestelti­in, saimme mallit ja asi­akir­jat sekä myyn­nin pros­essin vakioitua. Uusasi­akashank­in­nan kannal­ta tarkastel­tuna vuokramyyn­ti­jo­hta­jaan investoin­ti on tuot­tanut moninker­tais­es­ti.

- Mar­cus Johans­son, Isän­nöin­tipalvelu Isar­vo Oy

Lue koko tari­na

Myyntijohtajapaketit

Nykytila

Nykyti­lan analysoin­nis­sa myyn­ti­jo­hta­jamme arvioi­vat kyvykkyytenne kas­vaa nyky­isil­lä metodeil­la ja kohderyh­mil­lä. Saat arvokas­ta tietoa mm. myyn­tiseu­ran­nas­ta ja konkreet­tisen eten­e­mis­su­un­nitel­man. Ana­lyysi­haas­tat­telu vie aikaasi kak­si tun­tia, me hoidamme lop­ut. 

Kehitys

Nykyti­lan ana­lyysin perus­teel­la autamme sin­ua johta­maan ja kehit­tämään myyn­tiä tiedol­la. Teemme kanssasi töitä teh­dyn suun­nitel­man mukaises­ti. VuokraMyyn­ti­jo­hta­ja toimii spar­rauskaveri­nasi ja suun­nan näyt­täjänä kuu­den kuukau­den ajan. 

Kasvu

Myyn­nin johtamisen vas­tuu siir­retään Snu­upin VuokraMyyn­ti­jo­hta­jalle, joka käyt­tää ole­mas­sa ole­via resursse­ja niin teiltä kuin meiltäkin kas­vat­taak­seen toim­intaanne tavoit­teel­lis­es­ti ja hal­li­tusti. Johdamme myös tuk­i­toimen­piteitä ja rapor­toimme sään­nöl­lis­es­ti.

Kiinnostuitko?

Lataa VuokraMyyn­ti­jo­hta­jan tarkem­pi palvelu­paket­tien kuvaus täyt­tämäl­lä oheinen lomake. Muista tal­len­taa pdf!

Voit myös vara­ta kalen­te­ri­a­jan tai soit­taa!

Yhteystiedot