Ulkoistettu myynti

PALVELU

SaaS-myyn­ti

HINNOITTELU

Kuukausi + pro­vi­sio

SOPIMUSTYYPPI

Tois­taisek­si voimas­sa ole­va

Ulkoistettu myynti palvelee SaaS-yrityksiä

Porukkasi sykkii sof­t­alle, mut­tei myyn­nille? Ker­rotte asi­akkaalle kaiken lois­tavas­ta palvelus­tanne, mut­ta asi­akas pakit­taa myyn­ti­ti­lanteessa? Myyn­ti­ta­paamisia on mut­ta kaup­paa ei tule, tai asi­akas katoaa käyt­tööno­to­ssa?

No wor­ries. Näin käy mil­tei kaikille. Palvelu voi olla kuin­ka hyvä tahansa, mut­ta sitä pitää osa­ta myy­dä ratkaisukeskeis­es­ti ja pitää asi­akkaas­ta kiin­ni kaup­po­jen jäl­keen. Snu­upin SaaS-myyn­ti on ket­terä ja help­po ratkaisu, jos­sa ammat­ti­laiset hoita­vat kaiken prospek­toin­nista churnin alen­tamiseen.

Kohderyhmä

Kuka tuot­teestanne aidosti hyö­tyy? Etsimme parhaan mah­dol­lisen kohderyh­män ja lähdemme töi­hin.

Myyntityö

Sof­t­amyyn­nin ammat­ti­laiset hoita­vat myyn­ti­työn kokon­aan ensi­ta­paamis­es­ta klousaamiseen.

Churn

Asi­akasha­laa­jamme pitävät asi­akkaasi kädestä kiin­ni kolme kuukaut­ta alen­taen näin käyt­tämät­tä jät­tämisen riskiä merkit­tävästi.

Usein kysytyt kysymykset ja uskomukset

Riip­puu täysin siitä, mitä sovi­taan. Eri­laisia malle­ja ovat mm. pro­vi­sio sovi­tus­ta PoCista, demos­ta, tai suo­raan kau­pas­ta. Pro­vi­sio voi olla sovit­tu euromäärä tai pros­en­tu­aa­li­nen esimerkik­si vuo­den lisenssi­mak­su­ista.

Kyl­lä. Olemme osa tiim­iänne ja myyn­nin ulkois­t­a­mi­nen on todel­la lähel­lä aitoa rekry­toin­ti­ti­lan­net­ta, jos­sa palkkaisitte omille kir­joil­lenne myyjän. Ain­oat erot oikeaan rekryyn ovat, että me mak­samme palkan ja myyjän työ­panos on puh­taasti myyn­nilli­nen. Myös asi­akasha­laa­jamme, joka pitää asi­akkaas­ta huol­ta kau­pan jäl­keen, opet­telee ohjelmis­tonne, jot­ta voi aut­taa asi­akas­tanne men­estymään.

Perus­palvelu­un kuu­luu kohderyh­mäasiantun­ti­ja, markki­noin­nin asiantun­ti­ja, tar­jouskäsit­telijä, myyjä ja myyn­tiko­or­di­naat­tori (tai myyn­ti­jo­hta­ja) sekä Cus­tomer Suc­cess Man­ag­er. Buukkaa­ja ja muut roolit on täytet­tävis­sä tarpeen mukaan.

Perus­ra­por­toin­nis­sa saat­te mitat­tavien pis­tei­den koon­ti­ra­por­tit kuukausit­tain. Mit­tapis­teet löy­dät tältä sivul­ta ladat­tavas­ta mate­ri­aal­ista, jos­sa on myös hin­nat. Viikkopalaver­it ja muu rapor­toin­ti ovat sovit­tavis­sa.

Kaiken. Mit­taamme koko myyn­tipros­essin onnis­tu­mista prospek­tista pidet­tyyn asi­akku­u­teen, kos­ka vain mit­taa­mal­la koko pros­es­sia näemme sudenkuopat ja pääsemme kehit­tämään myyn­tiä.

Sopimuk­sen min­i­mi on kuusi kuukaut­ta. Tämä johtuu siitä, että aidosti tarkastelta­vat tulok­set saadaan tarpeek­si kat­taval­la tarkastelu­jak­sol­la. Tämän jäl­keen sopimus jatkuu tois­taisek­si voimas­sa ole­vana yhden kuukau­den irti­sanomisa­jal­la.

Lataa materiaali tai ota yhteyttä!

Mate­ri­aaleis­sa on selkeä kuvaus siitä, mitä ulkois­tet­tu myyn­ti tarkoit­taa. Myös perus­paketin hin­nat ovat nähtävil­lä. Voit myös ottaa yhteyt­tä tai vara­ta suo­raan kalen­te­ri­a­jan.

Lataa materiaali

Ota yhteys myyntiin

SaaS-myyn­ti, ulkois­tet­tu myyn­ti

Tiina Salmi­nen
044 971 7556
tiina@snuup.fi

Varaa kalen­te­ri­ai­ka tästä