Vuokra-CMO

PALVELU

Vuokra-CMO

HINNOITTELU

Tun­ti­työ / kuukau­siveloi­tus

SOPIMUSTYYPPI

Jatku­va

Vuokra-CMO on helppo tapa saada käytännön apua markkinoinnin suunnitteluun, brändityöhön, mainoskanavien järkeistämiseen, sometukseen ja sisällöntuotantoon. Vuokra-CMO on omatoiminen tiiminvetäjä, yksi yrityksenne henkilöistä. 

VuokraCMO:n tehtävä on aut­taa teitä hah­mot­ta­maan markki­noin­nin mah­dol­lisu­udet ja raamit sekä löytämään toimi­vat kana­vat juuri tei­dän kohderyh­määnne. Hän edesaut­taa liid­i­tuotan­toa ja keskustelee myyn­nin kanssa kohderyh­männe tarpeista. Hän käyt­tää tiim­iä luo­dak­seen hyvin ras­vatun markki­noin­nin koneis­ton, jos­sa hän toimii laite­huolta­jana ja toteut­ta­jana yhdessä tiimin­sä kanssa.

Myyn­ti­in tähtäävät Snu­up CMO:t tietävät parhaat kana­vat ja toteu­tus­ta­vat, jot­ka löytävät kohderyh­männe ja aut­ta­vat myyn­tiänne kas­va­maan. 

Lue, mitä vuokraC­MO tarkoit­taa ja mitä se mak­saa.

VuokraCMO paikalla vain ja aina, kun tarvitaan

Pitkä koke­mus ja hyvä verkos­to takaa Snu­upin asi­akkaille valmi­ik­si kil­pailute­tut hin­nat ja asi­akase­dut. Tämä tii­mi tietää mis­tä main­ok­set kan­nat­taa ostaa, mitä markki­nointinne kaipaa ja miten tämä kaik­ki nivoutuu yhteen myyntinne kanssa.

Lähipäivä kanssanne on ker­ran kuukaudessa — tai niin usein, kuin halu­at­te! VuokraC­MO on kuin töis­sä teil­lä, mut­ta kulut­taa penkkiä vain tarvit­taes­sa.

Lataa esite