Isännöitsijöille

PALVELU

Isän­nöin­ti 2.1. kon­sep­ti

HINNOITTELU

Kuukau­siveloi­tus

SOPIMUSTYYPPI

Sopimuk­sen mukaan

Isännöinti 2.1 etsii uusia kasvuhaluisia isännöintitoimistoja!

Olemme men­estyk­sekkäästi uud­is­ta­neet isän­nöin­nin myyn­tiä ja markki­noin­tia. Isän­nöin­ti 2.1.-konseptimme on räätälöi­ty isän­nöin­ti­toimis­toille, joil­la on halua kas­vaa, mut­ta keinot tai resurssit eivät ole nykyisel­lään riit­täviä.

Keski­tymme vain yhteen isän­nöin­ti­toimis­toon / toimi­alue.

Varaa aika kalen­ter­is­tamme

Myynti ja markkinointi isännöintialalle

Tutus­tumme, analysoimme ja luomme toim­inta­su­un­nitel­man nykyisen toimin­nan tilas­ta. Teemme asi­akas­tutkimuk­sen ja selvitämme syyt mik­si tar­jouk­sia hävitään kil­pail­i­joille.
Koulu­tamme myyn­nin, otamme tarvit­ta­vat jär­jestelmät käyt­töön ja aloita­mme markki­noin­nin. Freesaamme asi­akir­japo­h­jat ja tarvit­taes­sa koti­sivut.
Luomme selkeän myyn­nin ja markki­noin­nin toim­intakult­tuurin ja seu­raamme sen toteu­tu­mista. Vakioimme myös seu­ran­ta- ja rapor­toin­ti­mallit toim­i­tusjo­hta­jalle ja hal­li­tuk­selle.
Osal­lis­tumme arkeen sovi­tun mukaises­ti, myös ken­täl­lä myyn­nin mukana tuke­mas­sa onnis­tu­mista.

Asiakkaamme kertoo

Myyn­nis­sä muu­tos on ollut merkit­tävä kump­panu­u­den solmimisen jäl­keen. Meil­lä on nyt myyn­nin jär­jestelmät, myyjien määrä kasvoi, töitä uudelleen jär­jestelti­in, saimme mallit ja asi­akir­jat sekä myyn­nin pros­essin vakioitua. Uusasi­akashank­in­nan kannal­ta tarkastel­tuna vuokramyyn­ti­jo­hta­jaan investoin­ti on tuot­tanut moninker­tais­es­ti.

- Mar­cus Johans­son, toim­i­tusjo­hta­ja, isän­nöit­si­jä

Lue koko tari­na

Kiinnostuitko?

Lataa Isän­nöin­ti 2.1. mate­ri­aalit täyt­tämäl­lä lomake. Kun painat lataa, selaime­si ohjau­tuu automaat­tis­es­ti mate­ri­aalei­hin. Muista tal­len­taa pdf!

Voit myös vara­ta kalen­te­ri­a­jan tai soit­taa!

Yhteystiedot