Google markkinointi

PALVELU

Google markki­noin­ti

HINNOITTELU

Tun­ti­työ + medi­a­bud­jet­ti

SOPIMUSTYYPPI

Jatku­va / määräaikainen

Googlessa näkyminen on vaivatonta kanssamme!

Tun­tuuko, ettei nykyi­nen main­on­tasi oikein toi­mi? Main­os­tatko ollenkaan Goog­lessa? Käytämme ajan­ta­saista tietoa main­ok­sien kat­tavu­u­den ja houkut­tele­vu­u­den paran­tamisek­si. Olemme eri­tyisen ylpeitä selkeästä rapor­toin­nistamme, joka käy­dään kanssasi läpi joka iki­nen kuukausi.

Lataa tältä sivul­ta markki­noin­nin pilo­toin­nin mate­ri­aalit tai varaa suo­raan kalen­te­ri­ai­ka Google-asiantun­ti­jallemme.

Google-kanavat, joissa olemme erityisen hyviä
  • Google Dis­play eli ban­ner­i­main­on­ta (kuva­main­on­ta)
  • Google Dis­cov­ery main­on­ta eli sisältö­markki­noin­ti (blog­it, artikke­lit)
  • Google Adwords eli per­in­teinen haku­sana­main­on­ta
  • Google My Busi­ness paikka­main­on­ta

Markki­noin­ti kaipaa myös Googlen silmis­sä hyviä koti­sivu­ja. Kat­so myös koti­sivu­palvelumme!

Markkinoinnin pilotti

Kol­men kuukau­den aikana selvitämme sin­ulle parhaat Googlen kana­vat ja kat­somme, kuin­ka paljon sin­un kan­nat­taa käyt­tää rahaa klikkauk­si­in. Sisältää mm. grafi­ikan, haku­sanat, koti­sivukat­sauk­sen ja selkeän rapor­toin­nin.

Lataa mate­ri­aalit alta!