10 vinkkiä someen: Mistä on hyvä somepostaus tehty?

 • etusivu
 • /
 • Yleinen
 • /
 • 10 vinkkiä someen: Mistä on hyvä somepostaus tehty?

Mistä on hyvä yrityksen somepostaus tehty? Hattaroista ja sateenkaarista? Ei sentään – ellet toki myy hattaraa.

Somes­sa pitäisi olla, mut­ta et oikein tiedä mitä posta­ta tai mil­laisia kuvi­tuk­sia ja tek­ste­jä pitäisi lait­taa? Ei huol­ta! Snu­upin some­har­joit­teli­ja Miro ker­too oppi­mansa vinkit, joil­la sinäkin onnis­tut!

 

Ole visuaalinen

Some on yhä enem­män keskit­tynyt visuaal­isu­u­teen. Somet­ta­jat skrol­laa­vat (eli vierit­tävät) feed­iä hur­jal­la peukalo­vauhdil­la ja vain iske­vim­mät postauk­set pysäyt­tävät. 

Tässä muu­ta­ma huomio, mitä sin­un kan­nat­taa ottaa huomioon someku­vaa tehdessäsi:

 • Graafisen ilmeen tulee olla selkeä. Uno­h­da päällekkäisyy­det ja seka­vat tau­s­tat.
 • Jos lai­tat postauk­seen tek­stiä, sen tulee erot­tau­tua taus­tas­ta.
 • Kuvis­sa kan­nat­taa käyt­tää rohkei­ta väre­jä, jos ne ovat sal­lit­tu­ja brän­disi puit­teis­sa. Käytä väre­jä esimerkik­si tek­stin taus­tana.
 • Tee someku­vas­ta oikean kokoinen. IG ja FB vaa­ti­vat eri kuvakoot perus­postauk­si­in, jot­ta kuva näyt­tää hyvältä feedis­sä. Esimerkkiku­vas­sa on tari­na eli stoori, mikä on saman kokoinen Face­bookissa ja Insta­gramis­sa. 
 • Huomioi yht­eneväisyys jatkos­sa. Käytä samaa väri­maail­maa ja font­te­ja, samankaltaisia taus­taku­vatyyle­jä ja kuvia.
 • Käytä hyväk­sesi markki­noin­nin ammat­ti­lais­tenkin suosi­maa Can­vaa! Can­vas­ta on ole­mas­sa myös ilmainen ver­sio, jol­la pär­jää todel­la pitkälle. Saat tehtyä kuvista heti oikean kokoisia ja löy­dät myös paljon mallipo­hjia, jos oma graafinen sielusi ei juuri sil­lä het­kel­lä satu sykkimään! 

Ytimekäs teksti

Tek­stil­lä on yhä vähem­män merk­i­tys­tä, mut­ta tärkeä se on silti — hyvä some­postaus on kokon­aisu­us! Tek­stin tehtävä on pysäy­tyk­sen jäl­keen ker­toa ihmiselle, mis­tä on kyse ja mitä hänen tulisi nyt tehdä. Tässä vinkit hyvään some­tek­sti­in:

 • Ole ytimekäs.
 • Ker­ro asi­asi kohderyh­määsi miet­tien. On hie­man eri puhua nuorisolle, kuin vart­tuneem­malle väelle!
 • Käytä rohkeasti kie­lenkään­teitä, paikallis­mur­ret­ta, jne. Pidä tek­sti kuitenkin luet­ta­vana.
 • Kohdista tek­sti lyhyesti, ker­ro sen jäl­keen par­il­la lauseel­la mis­tä kyse, ja lopuk­si ohjaa tarvit­taes­sa eteen­päin.
 • Muista tag­it! Hastag­it ovat avain­sano­ja, joil­la postauk­sesi löy­de­tään aihep­i­irin mukaan. Esimerkik­si #tanssi #tanssi­ta­pah­tu­ma #pori

Mihin postaus vie?

Jos tarkoituk­sesi on, että henkilö jatkaa some­postauk­ses­ta vaikka­pa osta­maan tapah­tu­maliput koti­sivuil­tasi, pidä huol­ta, että koti­sivusi ja some­si ilmeet ovat yht­eneväiset. Mieti aina polku valmi­ik­si, ennen kuin alat tekemään postaus­ta. Polku voi olla esimerkik­si täl­lainen:

 1. ihmi­nen näkee postauk­seni tanssi­ta­pah­tu­mas­ta Face­bookissa
 2. hän siir­tyy siitä koti­sivuille tapah­tu­man sivulle (huom, ei etu­sivulle tai yhtey­de­not­toon!)
 3. tapah­tu­ma­sivul­la on fiilis­te­lyä, hin­nat ja lip­pu­jen tilaus­mah­dol­lisu­us (sekä toki esim. toim­i­tuse­hdot)
 4. ihmi­nen tilaa liput, jot­ka saa sähkö­posti­in­sa

Tämä blo­gi on osa näyt­tö­suori­tus­ta, jota tekee 17-vuo­tias opiske­li­ja Miro. Miro on ollut Snu­upil­la har­joit­teli­jana kevään 2022 ja tehnyt mm. Harkkalaisen päiväkir­jaa Snu­upin Instaan. Sinne hän on kerän­nyt hyviä vinkke­jä ihan taval­lisille yrit­täjille tieto­suo­jas­ta, somes­ta, työ­nan­ta­jamieliku­vas­ta jne. Käy osoit­ta­mas­sa tuke­si Miron opiskeluille tykkäämäl­lä kuvista tääl­lä!

Kaipaatko enem­män apua somen kanssa? Vuokraa markki­noin­tipääl­likkö tun­niksi, kahdek­si tai vaik­ka viikok­si. Teemme some­postauk­sia, blo­ge­ja, ja paljon muu­ta! Kat­so lisäti­eto­ja täältä.