Google-mainonta onnistuu hoitamalla kampanjaa

Riit­tääkö, että Google-main­on­ta on tehty ja päivitetään muu­ta­man ker­ran vuodessa? Eihän main­ok­sia nyt tarvitse hoitaa tai seu­ra­ta? Väärin! Main­on­taa tarvit­see hoitaa, opti­moi­da ja tarken­taa jatku­vasti hyvien tulosten saavut­tamisek­si.

 

Hyödynnä mainonnan data

Google-main­on­ta kerää dataa, jota tutki­mal­la main­on­nan määre­itä tulee osa­ta muut­taa ja tarken­taa. Näil­lä muu­tok­sil­la kohden­namme main­on­taa parem­min, saamme sivus­toli­iken­net­tä varmem­min ostavil­ta ihmisiltä ja säästämme rahaa.

Ammat­ti­lainen seu­raa dataa pidem­mältä ajal­ta, ymmärtää muu­tok­set isom­mas­sa kuvas­sa eikä tee hätiköi­tyjä muu­tok­sia tai ratkaisu­ja kah­den viikon data perus­teel­la.

Google-mainonta ja optimointi

Käytän­nössä main­on­nan opti­moin­ti tarkoit­taa haku­sanatarkas­tuk­sia, toim­i­mat­tomien ja liian laa­ja-alais­ten haku­sano­jen pois­tamista, kohdis­tusten tarken­nus­ta, aluei­den tarkkailua, main­os­tek­stien muu­tok­sia, kuvien muu­tok­sia jne. 

Google-main­on­nan opti­moin­ti on siis kaikkea sel­l­aista työtä, joka tähtää nimeno­maan asi­akkaan etu­un täl­lä kam­pan­jatyyp­il­lä. Kam­pan­jatyyp­pi­en erot, niiden tavoit­teet sekä asi­akkaan hake­ma hyö­ty kyseis­es­tä kam­pan­jas­ta pitää ymmärtää. Laa­ja-alaista ymmär­rystä vaa­di­taan myös Googlen sekä ihmis­ten tavas­ta toimia eri­lai­sis­sa tilanteis­sa.

Miksi Google-mainonta ja hoito kannattaa ostaa?

Onko sin­ul­la oman työsi ohes­sa aikaa seu­ra­ta Googlen alati muut­tuvia sään­nök­siä? Tiedätkö mitä “kuvan” tarkoit­taa? Ei, emme tarkoi­ta kuvaa, vaan yhtä ain­oas­taan koke­muk­sen kaut­ta tul­lut­ta ahaa-elämys­tä Googlen läh­es mieli­v­al­taiselta vaikut­tavas­ta tavas­ta hylätä main­ok­sia.

Esimerk­ki: Kir­joi­tat blo­gin, jos­sa on lause ”Tämän avul­la saat liike­toimin­nas­tasi kokon­ais­val­taisen kuvan.”. Teet blogi­in johta­van Google-main­ok­sen, joka hylätään lääketi­eteel­lisin perustein. Main­os­ta ei hylät­ty huonos­ti teh­dyn main­ok­sen vuok­si, vaan sik­si, että blo­gis­sasi on sana ”kuvan”. Kuvan on jenkeis­sä nimit­täin resep­tilääke, ja lääkkei­den main­os­t­a­mi­nen on kiel­let­ty. Mut­ta tämähän on suomek­si?! Ei auta.

Vaik­ka oma, itse tekemäsi kam­pan­ja toimisikin ihan hyvin, ammat­ti­laisen tekemä luul­tavasti toimii silti parem­min, säästää rahaa, tuo parem­pia kon­tak­te­ja ja samal­la säästät aikaa siihen työhön minkä sinä osaat parhait­en.

Google-main­on­nan ammat­ti­lainen uskaltaa kokeil­la eri kam­pan­ja­malle­ja, kohdis­tuk­sia ja eri yhdis­telmiä val­ut­ta­mat­ta bud­jet­tia kankku­lan kaivoon. Virheitäkin tehdään tot­ta kai, niistä opi­taan. Ei olla kuitenkaan “rys­sit­ty kymp­pi­ton­neil­la” vaan kokeil­tu, ja toim­i­mat­tomana lopetet­tu.

Markki­noin­ti ei kuitenkaan ole ihmei­den tek­i­jä, myyjän pitää edelleen myy­dä, kar­toit­taa tarve ja olla akti­ivi­nen kon­tak­tis­sa. Kan­nat­taa myös muis­taa, että joil­lain aloil­la nyt aloitet­tu markki­noin­ti saat­taa näkyä myyn­nis­sä vas­ta kuukausien päästä.

Markki­noin­nil­la varmi­s­tat sen, että olet osta­van asi­akkaan tar­joa­mas­sa mukana sil­loin, kun päätök­siä “tehdään yksin”. Osto­pros­essin ensim­mäiset 70% nimit­täin tehdään yksin, lop­ut 30% tehdään yhdessä myyjäe­hdokkaiden kanssa.

Kirjoittanut

Johan­na Toikan­der
Google-main­on­ta
Mar­ket­ing Spe­cial­ist

johanna@snuup.fi
044 239 4174

Varaa aika kalen­ter­ista »