Leuka rintaan ja kohti uutta vuotta — Kiitos vuodesta 2023!

  • etusivu
  • /
  • Yleinen
  • /
  • Leuka rintaan ja kohti uutta vuotta — Kiitos vuodesta 2023!

Maailmantilanne todellakin nappasi kurkkuotteen monesta alasta tänä vuonna, mikä meilläkin näkyi aika hurjana vaihteluna. Toisaalta strategiatyötä ja konsultointia oli paljon, mutta välillä tuntui siltä, että yritykset unohtivat myynnin ja markkinoinnin toimenpiteet kaiken suunnittelun alle.

Kir­joit­tanut: Tiina Salmi­nen, oper­ati­ivi­nen johta­ja, Snu­up Oy

Maail­ma muut­tui koronas­ta paljon ja sotati­lanteet toi­vat omat kom­mer­venkkin­sä ken­tälle. Tuli hybridi­jo­htamista, etäi­lyä, liike­toim­inta­muu­tok­sia, henkilöstö­muu­tok­sia,.. Johto­ryh­mä­työsken­te­lyn puolel­la nämä muu­tok­set ovat näyt­täy­tyneet suh­teel­lisen sekalaise­na sil­lisalaat­ti­na.

Strate­giatyö on tärkeää täl­laises­sa tilanteessa, ja onkin ollut hienoa nähdä asi­akkaidemme reagoivan muut­tuvaan maail­maan herkäl­lä kor­val­la ja ket­ter­il­lä kehi­tys­toimil­la. Näis­sä ollaankin oltu kivasti mukana myyn­nin ja markki­noin­nin sys­temaat­tisu­ut­ta kehit­täen, kiitos luot­ta­muk­ses­ta tässä kohtaa asi­akkaillemme.

Kuten san­ot­tu, maail­man­meno vaikut­ti myös mei­hin ja mei­dän liike­toim­intamme pain­opis­teisi­in. Kon­tak­toin­nis­sa nousi eri­tyis­es­ti tutkimus­toimet strate­giatyön avuk­si – tutkimme siis paljon asi­akas­dataa. Näistä nos­tet­takoon win/lose-tutkimuk­set, eli tutkimme, mik­si kaup­po­ja hävitään tai voite­taan, tai mik­si asi­akkaat irti­sanovat sopimuk­si­aan. Näistä meille toimek­sian­non anta­neet yri­tyk­set ovat saa­neet punaista lankaa myyn­ti­in ja markki­noin­ti­in, kun he tietävät mil­laisi­in kysymyk­si­in ja tule­vaisu­u­den­tarpeisi­in hei­dän tulee vas­ta­ta.

Buukkaus­ta tänä vuon­na on ollut odotet­tua vähem­män, mikä aiheut­ti suo­raan sanoen pien­tä tuu­lah­dus­ta tuulet­times­ta. Buukkauk­sen vähyys ja muutenkin suh­teel­lisen raskas alku­vu­osi toi meille eteen tilanteen, jos­sa jouduimme valitet­tavasti luop­umaan yhdestä työy­hteisön jäsen­estä, mikä oli hyvin raskas päätös. Näin työ­nan­ta­jana koen, että minä olen henkilöko­htaises­sa vas­tu­us­sa työn­tek­i­jöi­deni elan­nos­ta, ja voin ker­toa, että irti­sanomi­nen toi unet­to­mia öitä ja paljon itket­tyjä itku­ja. Onnek­si tiet ero­si­vat eri­no­maisen kan­nus­tavis­sa tun­nelmis­sa, vaik­ka se haikeaa olikin – ja Markus on meille aina ter­ve­tul­lut lisä henkilöstöön, mikäli tilanteet muut­tuvat.

Se onkin jän­nä, miten oma maail­manku­va on muut­tunut tässä hyvin rankan vuo­den aikana. Johta­jana stres­si ei saa näkyä henkilöstölle tai asi­akkaille, mut­ta kyl­lä minä tässä käden nos­tan, että ihan aina en ole onnis­tunut ole­maan se iloinen ja kan­nus­ta­va esi­henkilö tai yhteyshenkilö. Naulaan itseni pihakoivu­un ja pyy­dän anteek­si. Onnek­si kuitenkin meil­lä on erit­täin korkea psykologi­nen tur­val­lisu­us ja asioista on voitu puhua työy­hteisössä asioiden oikeil­la nimil­lä. Itse olen ”kas­vanut” hyvin tok­si­sis­sa työkult­tuureis­sa, joi­ta en halua tänne meille Snu­upille. Tästä halu­an kiit­tää mei­dän työn­tek­i­jöitämme, mut­ta myös mei­dän mui­ta osakkai­ta, jot­ka kanssani kokoon­tu­i­v­at suun­nit­tele­maan toimen­piteitä, kun itsel­lä lop­pui voimavarat ja keinot. Johta­jana olen kovin tuore tapaus, vain kahdek­san vuot­ta vyön alla, kun taas hal­li­tuk­semme kesken johtovu­osia tulee var­masti kol­mat­ta sataa.

Mutta niinhän sitä sanotaan, että ei ole epäonnistumisia, on vain oppimiskokemuksia.

Tästä vuodes­ta oppi­neena sanonkin, että vuosi 2024 pain­opis­teet tuli­vat tämän hyvin kivu­li­aan syn­ny­tyk­sen kaut­ta. Asi­akkaidemme toim­intaym­päristö­jen muu­tok­set vaa­ti­vat meiltä nyt eri­laisia asioi­ta, ja vaik­ka tulem­mekin jatkos­sa tar­joa­maan myös pieniä osakokon­aisuuk­sia, tulemme pain­ot­ta­maan vuokra­jo­hta­ju­ut­ta ja tutkimuskul­maa enem­män.

Halu­amme olla se kump­pani, jon­ka luokse tul­laan, kun halu­taan strate­gis­ten päätösten tuek­si dataa markki­nas­ta ja asi­akkaista. Halu­amme olla se kump­pani, jon­ka luokse tul­laan, kun organ­isaa­tion omat resurssit eivät riitä myyn­nin, viestin­nän ja markki­noin­nin sys­temaat­tiseen tekemiseen, suun­nit­telu­un ja ylläpi­toon. Asi­akkaidemme palaut­teista voin päätel­lä, että ihan hakoteil­lä emme näi­den halu­jemme kanssa ole.

Teimme tänä vuonna ensimmäistä kertaa NPS-tutkimuksen, joka kertoi meille aika mahtavaa tarinaa asiakkaidemme tyytyväisyydestä.

NPS:mme oli 80, mut­ta eri­tyis­es­ti mieltä läm­mit­ti niiden asi­akkaiden mielipi­de, jot­ka ovat meiltä pois­tuneet tai pro­jek­ti päät­tynyt. He antoi­vat meille arvosanaksi 8,7, asteikol­la 0–10! Yksi kom­ment­ti jäi eri­tyis­es­ti mieleen: ”Saako antaa arvosanaksi 12?”

Kuten Niko­lai Sourcin­gin Rauli Ratasvuori sanoi ref­er­enssi­tari­nas­sa, ”Yhteistyön suju­vu­ut­ta mitataan eri­tyis­es­ti siinä kohtaa, kun eteen tulee odot­ta­mat­to­mia kään­teitä.”. Kun kaik­ki sujuu hyvin ja jouhev­asti, on mukavaa, mut­ta kyl­lähän ne aidot onnis­tu­misen riemut tule­vat vaikeuk­sien kaut­ta.

Tähän luotan myös mei­dän tule­vaisu­utemme kanssa. Meil­lä on ollut rank­ka vuosi, tak­ki on tyhjä ja takkikin taitaa olla jo hukas­sa, mut­ta vuosi 2024 tulee ole­maan se, mikä mei­dän sisumme ja resilienssimme mit­taa. Enkä minä ainakaan ole huolis­sani.

Isot kiitok­set kaikille asi­akkaillemme, työn­tek­i­jöille, osakkaille ja kump­paneille vuodes­ta 2023 ja eri­no­maista Joulua <3

-Tiina