Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Viimeisin muu­tosa­janko­h­ta: 3.1.2022

Tämä tieto­suo­jaseloste kuvaa, miten keräämme, käsit­telemme ja käytämme tieto­ja palvelumme kehit­tämiseen sekä viestin­tä- ja markki­noin­ti­tarkoituk­si­in. Seloste on EU:n yleisen tieto­suo­ja-ase­tuk­sen ja kansal­lisen lain­säädän­nön mukainen tieto­suo­jaseloste, jon­ka tarkoi­tus on tehdä selväk­si sivus­ton käyt­täjälle tiedon keräämisen peri­aat­teet ja mah­dol­lisu­udet vaikut­taa sivus­ton tal­len­ta­maan tietoon.

Rek­isterin nimi ja pitäjä

Snu­up Oy markki­noin­tirek­isteri, asi­akas­rek­isteri
Gallen-Kalle­lankatu 5 A 30
28100 PORI
2877542–2
info@snuup.fi

Yhteyshenkilö rek­ister­iä koske­vis­sa asiois­sa:

Har­ri Hakala, CEO
044 744 2400
Muu­tok­set ja tieduste­lut: tiina.salminen@snuup.fi

Keräämämme tiedot

Keräämme verkko­sivu­jen kehit­tämistä varten vierail­i­joil­ta anonyymejä tieto­ja, kuten tietoa selaimes­ta, käyt­töjär­jestelmän ase­tuk­sista sekä sivu­jen käyt­tö­tavoista. Henkilötiedoista keräämme ain­oas­taan niitä tieto­ja, jot­ka vapaae­htois­es­ti lähetään meille esimerkik­si lomak­keen kaut­ta tai klikkaa­mal­la evästei­den käytön hyväksymistä osoit­tavaa painiket­ta. Kerät­täviä henkilöti­eto­ja voivat olla mm. annet­tu nimi, tit­teli, yri­tys, sähkö­pos­tiosoite, puhe­lin­nu­mero ja IP-osoite.

Kuin­ka käytämme kerät­tyä tietoa?

Google Ana­lyt­ics: Käytämme tietoa sivus­ton liiken­teen analysoin­ti­in kehit­tääk­semme vierail­i­joiden käyt­tökoke­mus­ta ja liike­toim­intaamme.

Uudelleen­markki­noin­ti: Käytämme tietoa markki­noin­nin kohdis­tamiseen auto­moidusti meistä kiin­nos­tuneille verkko­sivu­jen vierail­i­joille.

Myyn­ti ja markki­noin­ti: Mikäli jätät tietosi meille lomak­keen kaut­ta, annat oikeu­den myyn­ti- ja markki­noin­ti­toimen­piteisi­in.

Uutiskir­jeet: Tilaa­mal­la uutiskir­jeen, annat meille luvan lähet­tää sähkö­pos­tia. Uutiskir­jeen voi peru­ut­taa jokaisen lähet­tämämme viestin yhtey­dessä näkyvän peru­u­tuslinkin avul­la.

Chat-palvelu: Sivus­tomme chat-palvelu kerää tietoa, joka mah­dol­lis­taa henkilön tun­nistamisen ja parem­man chat-palvelun tar­joamisen.

Eväs­teet

Eväs­teet ovat pieniä tek­sti­tiedos­to­ja, jot­ka selain tal­len­taa käyt­täjän lait­teelle tämän vierail­lessa verkko­sivuil­la. Niiden avul­la verkko­sivut muis­ta­vat syöt­tämiäsi tieto­ja ja ase­tuk­si­asi, kuten kir­jau­tu­misti­eto­jasi ja kieli­v­al­in­to­jasi, käyt­tökoke­muk­sen helpot­tamisek­si. Käytämme evästeitä lisäk­si kävi­jäti­las­to­jen analysoin­ti­in ja tal­len­tamiseen kehit­tääk­semme verkko­sivu­jemme käytet­tävyyt­tä, sekä uudelleen­markki­noin­ti­in.

Jos et halua verkko­sivu­jemme tal­len­ta­van evästeitä, se on mah­dol­lista kieltää sivus­ton evästease­tuk­sista. Voit myös pois­taa selaime­si tal­len­ta­mat eväs­teet mil­loin tahansa. Evästeitä ei tal­len­neta, ennen kuin vierail­i­ja klikkaa evästei­den käytön hyväksymistä osoit­tavaa painiket­ta.

Huomioithan, että evästei­den kieltämi­nen voi vaikut­taa sivus­ton toimin­nal­lisu­u­teen.

Tieto­jen säi­ly­tys

Rek­ister­in­pitäjän tieto­jär­jestelmät ja tiedos­tot ovat suo­jat­tu yri­tys­toimin­nas­sa käytössä yleis­es­ti olevil­la teknisil­lä suo­jaus­menetelmil­lä. Rek­isterin käyt­töoikeus edel­lyt­tää henkilöko­htaista käyt­täjä­tun­nus­ta ja salasanaa, jot­ka myön­netään vain rek­ister­in­pitäjän henkilökun­taan kuu­lu­valle, jon­ka ase­maan ja tehtävi­in mainit­tu käyt­töoikeus liit­tyy. Man­u­aal­ista rek­ister­iä säi­lytetään eri­ty­istä huolel­lisu­ut­ta ja varovaisu­ut­ta nou­dat­taen luk­i­tus­sa tilas­sa. Tieto­ja säi­lytetään vain niin kauan kuin se on tarpeel­lista tässä selosteessa kuvatun käsit­te­ly­tarkoituk­sen toteut­tamisek­si.

Henkilöti­eto­jen käsit­te­lyn tarkoi­tus

Asi­akasyri­tys­ten yhteyshenkilöi­den tieto­ja käytetään vain Snu­up Oy:n ja asi­akasyri­tyk­sen väliseen kom­mu­nikaa­tioon. Asi­akasyri­tyk­sen omien asi­akkaiden yhteyshenkilöi­den tieto­ja käytetään vain pro­jek­tin kannal­ta rel­e­vant­tei­hin toimi­in (sähkö­posti, puhe­liny­hteys). Yhteysti­eto­ja ei luovute­ta kol­man­sille osa­puo­lille.

Tieto­jen sään­nön­mukaiset luovu­tuk­set

Snu­up Oy:n asi­akasyri­tys­ten yhteyshenkilöi­den tieto­ja ei luovute­ta kol­man­sille osa­puo­lille.

Rek­isterin siir­to EU:n tai ETA:n ulkop­uolelle

Rek­ister­iä ei siir­retä

Yhteystiedot

Tieto­suo­jaan ja evästei­den käyt­töön liit­tyvis­sä tiedusteluis­sa pyy­dämme sin­ua ole­maan yhtey­dessä tieto­suo­jakäytän­nöstä vas­taavaan henkilöön.

Jokaisel­la on oikeus tarkas­taa rek­isteri­in sisäl­tyvät itseään koske­vat tiedot ja vaa­tia virheel­lis­ten tai puut­teel­lis­ten tieto­jen kor­jaamista. Tarkas­tus- ja oikaisupyyn­nöt tulee lähet­tää tämän selosteen 2 kohdas­sa mainit­tuun osoit­teeseen. Rek­isteröidyl­lä on oikeus tehdä kan­telu valvon­tavi­ra­nomaiselle, jos hän kat­soo, että tieto­jen käsit­telyssä riko­taan EU:n tieto­suo­ja-ase­tus­ta.