Tietosuojaseloste

REKISTERISELOSTE

 

REKISTERIN PITÄJÄ

Snu­up Oy
Isolin­nankatu 24, 6.krs
28100 PORI
info@snuup.fi

YHTEYSHENKILÖ

Har­ri Hakala, CEO
044 744 2400
Muu­tok­set: tiina.salminen@snuup.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

  1. Asi­akasyri­tys­ten yhteyshenkilöi­den tieto­ja käytetään vain Snu­up Oy:n ja asi­akasyri­tyk­sen väliseen kom­mu­nikaa­tioon.
    2. Asi­akasyri­tyk­sen omien asi­akkaiden yhteyshenkilöi­den tieto­ja käytetään vain pro­jek­tin kannal­ta rel­e­vant­tei­hin toimi­in (sähkö­posti, puhe­liny­hteys)
    3. Yhteysti­eto­ja ei luovute­ta kol­man­sille osa­puo­lille

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Yhteyshenkilöistä tal­len­netaan seu­raa­vat tiedot:
1. Edustet­ta­van yri­tyk­sen nimi
2. Nimi
3. Sähkö­pos­tiosoite
4. Puhe­lin­nu­mero
5. Tit­teli

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Yhteyshenkilöi­den yhteysti­eto­ja saate­taan tark­istut­taa julkises­ta läh­teestä.
Ajan­ta­saiset yhteystiedot kysytään joko yhteyshenkilöltä tai kohdeyri­tyk­sen edus­ta­jal­ta.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Snu­up Oy:n asi­akasyri­tys­ten yhteyshenkilöi­den tieto­ja ei luovute­ta kol­man­sille osa­puo­lille.

REKISTERIN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPUOLELLE

Rek­ister­iä ei siir­retä

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Snu­up Oy käyt­tää kaikessa tieto­hallinnas­sa omaa asi­akashallinta­jär­jestelmää.
Snu­up Oy ei käytä julk­isia rek­istere­itä tai julk­ista tiedo­nan­toa, jois­sa asi­akkaan yhteyshenkilöi­den tiedot tulisi ilmi.

TIETOJEN SÄILYTYS JA POISTOPYYNNÖT

Snu­up Oy säi­lyt­tää asi­akasti­etoa tarvit­ta­van ajan. Voit pyytää sinus­ta tal­len­netut tiedot sekä voit pyytää pois­ta­maan tietosi jär­jestelmästämme. Poistopy­yn­tö on tehtävä kir­jal­lis­es­ti. Uutiskir­jeen voit peru­ut­taa viestin lopus­ta.

EVÄSTEET

Verkko­sivus­tomme käyt­tää evästeitä markki­noin­nin ja myyn­nin kohden­tamiseen, sekä omaan kehi­tystyöhömme.