3 tärkeintä sääntöä Facebook-arvontaan

Facebookissa ja muualla somessa käydään kiivasta taistelua seuraajista ja tykkäyksistä arvontojen ja muiden tempausten avulla. Tiedätkö, mitä saat vaatia osallistumiseen?

“Tykkää ja voita! Tägää kaveri niin osal­lis­tut! Tykkää, jaa, seu­raa, kom­men­toi, tägää kaveri, niin saat tämän paistin­las­tan.”

Ei näin.

Mon­et yri­tyk­set ja blog­gaa­jat jär­jestävät arvon­to­ja etenkin juh­lapy­hien aikaan. On lah­jako­rt­te­ja, mat­silip­pu­ja, herkku­ja tai kod­in­tavaroi­ta. Mitä saat lait­taa osal­lis­tu­misen ehdoik­si?

Vinkkaamme myös hyvät vinkit, miten saat huomio­ta somes­sa.

 

Facebookin arvontasäännöt

Sään­nöt ovat hyvin yksinker­taiset, ja hel­posti löy­det­tävis­sä.

1. Vapau­ta Face­book vas­tu­us­ta. Nykyään näkee aika use­assa arvon­nas­sa lauseen “Face­book ei ole osal­lise­na arvon­nas­sa”.

Suo­ra lain­aus Face­bookin sään­nöistä:

  • Jokaisen osal­lis­tu­jan on vapautet­ta­va Face­book kaikesta vas­tu­us­ta; ja
  • Main­ok­sen tai kam­pan­jan on ilmoitet­ta­va, ettei Face­book spon­soroi, suosit­tele tai hallinnoi sitä mil­lään taval­la, eikä se liity mitenkään Face­booki­in.

2. Älä julkaise alas­to­muut­ta tai muu­ta loukkaavaa sisältöä. Tämä kos­kee myös tek­ste­jä.

3. Arvon­taan osal­lis­tu­mi­nen ei saa vaa­tia kaverin tägäys­tä tai julka­isun jakamista omalla/kaverin aika­janal­la. Voit toki kysyä, kenen kanssa lähtisit lef­faan. Tee kuitenkin selväk­si, ettei osal­lis­tu­mi­nen vaa­di kaverin tägäys­tä kir­joit­ta­mal­la selkeät sään­nöt. Sal­lit­tua on vaa­tia:

  • tykkäys
  • kom­ment­ti
  • sivus­ton tykkäys — tosin tässä kan­nat­taa huomioi­da, etteivät kaik­ki sivus­tasi tykän­neet vält­tämät­tä halua osal­lis­tua arvon­taan.

Huomioi, että Face­book muut­taa näitä sään­töjä sil­loin täl­löin, joten kat­so ajan­ta­saiset sään­nöt Face­bookin sään­nöt-sivul­ta.

 

Hyvä somekuva

Hyväl­lä kuval­la saat enem­män huomio­ta. Myös videot ovat suosit­tu­ja, ja niiden tekemiseen löy­tyy usei­ta eri sovel­luk­sia ja ohjelmis­to­ja, myös ilmaisia. Snu­up suosit­telee Ren­der­fores­tia, jos­ta löy­tyy ilmainen ver­sio, mut­ta mak­sulli­nenkaan ei hin­nal­laan päätä huimaa.

Hyvän kuvan tun­nus­merkke­jä on:

  • selkeys, älä ymp­pää liikaa tavaraa yhteen kuvaan
  • raikkaus tai ajanko­htainen tun­nel­ma
  • henkilöku­vat saa­vat huomio­ta enem­män
  • ei liikaa tek­stiä — main­osku­van pin­ta-alas­ta saa olla tek­stiä enin­tään 20% (mak­set­tu main­on­ta). Tuot­teen tek­ste­jä ei las­ke­ta.

Huom! Älä koskaan ota main­osku­vi­asi Googles­ta! Tek­i­jänoikeuslait edel­lyt­tävät, että sin­ul­la on oikeus käyt­tää kuvaa. Eri­no­mainen, ilmainen, kuva­pank­ki löy­tyy esimerkik­si Pix­abaysta. Siel­lä kuvat ovat vapaaseen kau­pal­liseen käyt­töön, eikä nimeämistä edel­lytetä. Tark­ista silti käyt­töoikeudet ruudun oikeas­ta laidas­ta.

Puut­tuuko kuvankäsit­te­ly­ohjel­ma? Mak­su­ton Can­va on hyvä perus­markki­noi­jan työkalu, ja se on super­help­po käyt­tää. Kokeile tästä »