Markkinoinnin eri tavoitteet

Kaik­ki tun­te­vat mei­dät. Tilauskir­ja on täyn­nä. Teemme vain yhdelle tai kahdelle isolle asi­akkaalle. Ei ole työvoimaa kas­vaa. Ei ole aikaa markki­noi­da. Ei markki­noin­nista ole meille hyö­tyä. Kuu­lostaako tutul­ta? Lue, miten markki­noin­tia voi toteut­taa rasit­ta­mat­ta resursse­ja liikaa.

Snu­upil­la käy­dään läpi sato­ja yri­tyk­siä kuukausit­tain eri aihealuei­den puit­teis­sa. Usein kon­tak­toin­nin aiheena on asia, joka voisi oma­l­ta osaltaan paran­taa kohdeyri­tyk­sen markki­noin­tia, myyn­tiä, asi­akaskoke­mus­ta tai viestin­tää. Usein vas­taus on jokin noista ylläole­vista.

Markki­noin­ti käsitetään jostain syys­tä aina liit­tymään myyn­nin kasvu­un. Toki se on markki­noin­nin yleis­tet­ty pääte­htävä, mut­ta muitakin tarkoituk­sia on.

 

Markkinointi ja myynti

Lähde­tään perusasi­as­ta: myyn­ti pitää yri­tyk­sen hengis­sä. Ilman myyn­tiä meil­lä ei ole asi­akkai­ta, ilman asi­akkai­ta meil­lä ei ole toimi­vaa yri­tys­tä. Eikö niin?

Jos teil­lä ei ole mah­dol­lisu­ut­ta ottaa uusia asi­akkai­ta, tarkastelkaa asi­akkai­tanne. Ovatko kaik­ki asi­akku­udet sieltä kat­tavim­mas­ta päästä? Ovatko kaik­ki asi­akku­udet visionne mukaisia? Kar­si­mal­la resurssisyöp­pöjä raivaat­te tilaa oman liike­toim­intanne kannal­ta kan­nat­taville asi­akkuuk­sille.

Kun olette selvit­täneet ihan­neasi­akkaanne (mikä siis ei vält­tämät­tä ole se tyyp­il­lisin asi­akas), voitte kohden­taa markki­noin­nin juuri siihen kohderyh­mään. Miet­tikää, minkä tasoinen asi­akasyri­tys on, mil­lainen asi­as­ta päät­tävä elin on, mis­sä ja mil­lä sisäl­löl­lä tavoitat ihan­neasi­akkaasi.

 

Markkinointi ja rekrytointi

Eikö työ­poruk­ka riitä tekemään edes nyky­isiä asi­akkai­ta? Ole­mal­la piilos­sa et ainakaan herätä kenessäkään mie­lenki­in­toa lait­taa teille (avoin­takaan) hake­mus­ta. Kohden­takaa tarvit­tu osaami­nen edel­lisessä kohdas­sa mainit­tuun ihan­neasi­akkaaseen.

Mitä osaamista teiltä puut­tuu? Miten voitte ammat­ti­taidon kanssa kil­pail­la markki­noil­la? Entäpä tuote- ja palvelurep­punne, onko siel­lä jotain täy­den­net­tävää? Uusi henkilö ja hänen osaamisen­sa pitää olla investoin­ti, ei kulu. Lau­tapoikia on maail­ma täyn­nä.

Markki­noin­nis­sa voidaan käyt­tää työ­nan­ta­jamieliku­van kul­maa. Ker­toma­l­la työn­tek­i­jä­tari­noi­ta ja yri­tyskult­tuuria edis­tät tämän tavoit­teen toteu­tu­mista kus­tan­nuste­hokkaasti. Tsekkaa vaik­ka Snu­upin Insta­gram, siel­lä näkyy mei­dän arkeamme. Käytet­ty raha per postaus? Nol­la. Käytet­ty aika per postaus? 5 min­u­ut­tia.

Pidä huol­ta, että tekem­i­nen on edes epäsään­nöl­lisen sään­nöl­listä. Ker­ta­pos­taus hymy­ilevästä Pir­jos­ta ei luo vielä työ­nan­ta­jamieliku­vaa.

 

Markkinointi ja tulevaisuuden turvaaminen

Teet­tekö vain yhdelle tai kahdelle isolle asi­akkaalle töitä? Ei tarvitse siis markki­noi­da? VIRHE. Nykypäivänä mikään sopimus ei ole taat­tu. Jos iso asi­akkaanne työl­listää nyt 10 henkilöä ja kil­pailut­taa sopimuk­sen vuo­den päästä, mitä tapah­tuu hävitessänne kil­pailun? Te uppoat­te. Kymme­nen henkilöä aloit­taa matkansa kortis­toon – tai kil­pail­i­jalle.

Yri­tyk­sen ole­mas­saolosta ilmoit­ta­mi­nen ei tarkoi­ta sitä, että kaik­ki vas­taan­tule­va asi­akasvir­ta pitäisi ottaa vas­taan. Kun teil­lä on ihan­neasi­akas ja henkilöstöpuoli kun­nos­sa, voitte rauhas­sa miet­tiä markki­noin­nin kul­maa, jos­sa teil­lä olisi annet­tavaa.

 

Markkinointi ja resurssit

Markki­noin­ti miel­letään kovin kalli­ik­si puuhak­si. Tähän vaikut­taa mm. ymmär­ryk­sen puute – ymmär­rys siitä, mitä markki­noin­ti on.

Markki­noin­ti läh­tee yri­tyk­sen sisältä: visio, mis­sio, arvot. Näistä ker­tomi­nen sisäis­es­ti ja porukan sitout­ta­mi­nen edel­lä mainit­tui­hin tuo eri­no­maisen ensim­mäisen stepin. Kyl­lä, ihan oikein luit, ensim­mäisenä ei tarvit­sekaan pistää tulille kol­men ton­nin Google-kam­pan­jaa.

Markki­noin­tia on myös joka iki­nen asi­akasko­htaami­nen, oli kohtaamises­sa asi­akkaan kanssa sit­ten sih­teeri, myyjä, toimari tai varas­tomies. Mitä veikkaat kulke­van kuu­luisas­sa puskara­dios­sa, jos ensin vas­taan­ot­tovirkail­i­ja tiuskii, jon­ka jäl­keen myyjä vähät­telee, varas­tomies kat­se­lee tyy­tyväisenä, kun asi­akas roudaa itse kamppeen­sa, ja rekla­maa­ti­oti­lanteen hoitaa ivanau­rul­la toimari?

 

Näillä teeseillä pääset jo pitkälle resurssit huomioivassa markkinoinnissa:

  • miet­tikää yhdessä, mitä halu­at­te markki­noin­nil­la saavut­taa
  • miet­tikää, mikä on oikea kana­va tulok­sen saavut­tamisek­si, eli mis­sä kohderyh­mä liikkuu
  • tutkikaa eri markki­noin­timah­dol­lisuuk­sia, myös ilmaisia
  • miet­tikää, miten mit­taat­te tulok­sia (ilman mit­taus­ta hom­mas­sa ei ole järkeä)
  • miet­tikää, kuka on veto­vas­tu­us­sa (vas­tu­uhenkilön nimeämi­nen on oikeasti tärkeää, ja vas­tu­uhenkilöl­lä tulee olla käyt­tää aikaa)
  • onko teil­lä todel­la kus­tan­nuste­hokas­ta osaamista esimerkik­si somen ylläpi­toon? Vart­ti ammat­ti­laiselta, kolme tun­tia teiltä?
  • jos käytätte sivuil­lenne vievää markki­noin­tia, kat­sokaa, että sivunne ovat kun­nos­sa. 90-luku meni jo.
  • Kurk­istakaa kil­pail­i­joidenne sivuille – olet­teko vielä mukana kelka­s­sa?

Snuup ja markkinointi

Me ymmär­rämme eri­laisia haastei­ta yri­tys­toimin­nas­sa. Osaa­jia ei löy­dy ihan tuos­ta vain, asi­akasseg­men­tit voivat olla todel­la pieniä ja haas­teel­lisia, tuot­teis­tus on vaikea tehdä muut­tuvas­sa markki­nas­sa. Olemme kuitenkin onnis­tuneesti löytäneet asi­akkaillemme uusia kul­mia, tuot­teis­tuk­sen mah­dol­lisuuk­sia ja aut­ta­neet kus­tan­nuste­hokkaan markki­noin­nin luomises­sa.

Somen ylläpi­don voi ulkois­taa meille, blo­gien kir­joit­tamisen voi antaa mei­dän kynäiltäväk­si. Täl­läkin het­kel­lä sisäl­lön­tuotan­tomme tuot­taa artikkelei­ta ja postauk­sia kauneu­den­hoi­dos­ta talous­maail­man pyörteisi­in ja kaikkea siitä välistä.

Voimme myös ihan vain juo­da kahvit tai käy­dä lounaal­la, jutel­la het­ken puhe­limes­sa tai lait­taa vieste­jä What­sapis­sa. Mikä nyt ikinä sin­ulle sopi­ikaan.

Jätä soit­topy­yn­tö tai ota mei­hin yhteyt­tä.