Markkinointi: PK-yrityksen tuska

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tuntuuko sinusta, ettei kuitenkaan mitään tapahdu? Liika pohdiskelu, venkoilu, lykkääminen ja selittely eivät auta. Näillä vinkeillä otat härkää sarvista ja lisäät myyntiäsi!

Usein hyvätkin ajatuk­set jäävät pöytälaatikkoon osaa­mat­to­muu­den, ajan puut­teen, yhteis­ten tavoit­tei­den hämär­tymisen tai muun syyn vuok­si.

Jotain pitäisi kuitenkin tehdä, mut­ta mitä? Tun­tuuko, että tehtävän­jako on tehty, mut­ta mitään ei tapah­du? Annamme muu­ta­man hyväk­si havaitun vinkin, miten saat­te aikaisek­si tulok­sekas­ta tekemistä.

 

Markkinoinnin vuosikello

Vuosikel­los­sa suun­nitel­laan otsikko­ta­sol­la, mitä tehdään mil­loinkin. Vuosikel­lon suun­nit­telus­sa voitte noja­ta aikaisem­pi­in koke­muk­si­in myyn­nin silmin kat­sot­tuna — onko jokin tuote tai palvelu suosi­tumpi tiet­ty­inä vuo­de­naikoina, tai lomaileeko suurin osa asi­akkaistanne tiet­tyyn aikaan vuodes­ta?

Poten­ti­aal­is­ten asi­akkaiden tavoit­ta­mi­nen oikeaan aikaan on eri­tyisen tärkeää, van­ho­ja asi­akkai­ta uno­hta­mat­ta. Oikean ajanko­hdan voit päätel­lä jo ole­mas­sa olev­as­ta myyn­ti­datas­ta.

Esimerkik­si, jos suurin osa myyn­nistänne tehdään juuri tal­ven kyn­nyk­sel­lä, voisi syksyyn vara­ta panok­sia eri­tyis­es­ti markki­noin­ti­in. Jos myyntinne on tasaista läpi vuo­den, voitte kel­lot­taa myyn­nin tavoit­tei­den kat­sauk­set kvar­taaleit­tain ja markki­noin­tipanos­tuk­set kvar­taalin alku­un tai tasais­es­ti kuukausit­tain.

Tarvit­setko apua vuosikel­lon tai myyn­nin data-ana­lyysin teossa? Voimme aut­taa.

 

Sisällöntuotanto myynnin buustina

Myyvän tek­stin tuot­ta­mi­nen ei tarkoi­ta vain blo­gien kir­joit­tamista, vaan myös sosi­aalisen medi­an postauk­sia ja koti­sivu­jen tekstejä/sisältöä. Sisäl­lön­tuotan­to pitäisi olla jatku­vaa, kiin­nos­tavaa ja aut­tavaa. Kyl­lä, aut­tavaa. Vinkit, mak­su­ton sisältö, ladat­ta­vat oppaat ja muu asi­akkaitasi aut­ta­va sisältö on omi­aan tuo­maan sivuille­si kävi­jöitä ja sitä kaut­ta lisää myyn­tiä.

 

Asi­akaskoke­mus alkaa jo ennen, kuin ensim­mäistäkään kon­tak­tia on tei­dän ja asi­akkaanne välil­lä tehty.

 

Sisäl­lön­tuotan­nos­sa on omat lakin­sa, joi­hin kan­nat­taa pere­htyä ennen tuotan­non aloit­tamista. Hakuko­neop­ti­moitu tek­sti saat­taa aluk­si tun­tua has­sul­ta kir­joit­taa, mut­ta har­joi­tus tekee mes­tarin.

Koti­sivu­jen sisäl­lössä pitää ottaa huomioon ostopolku. Älä jätä asioi­ta roikku­maan, vaan ohjaa asi­akas yhteysti­etoi­hin, oppaan latauk­seen tai muuhun rel­e­vant­ti­in, myyn­nin kannal­ta opti­moitu­un, sisältöön. CTA-käskyt (Call To Action), ovat tarpeen. Näitä ovat mm. soi­ta, lai­ta viestiä, lataa opas, lue blo­gi,..

 

Tavoitteiden toteutumisen seuranta

Hyvä suun­nitel­ma on tehty, ja joku ehkä tekeekin jotain. On aika tehdä tavoit­tei­den seu­ran­taa. Pysyykö hom­mat aikataulus­sa, jos kat­so­taan tehtyä vuosikel­loa? Miten tehdyt asi­at ovat vaikut­ta­neet? Mil­laisi­in tulok­si­in on päästy ja miten niitä voisi vielä paran­taa? Kaipaako jokin osa-alue ulkop­uolista osaamista?

Muista tulosten seu­ran­nas­sa, että moni asia vaikut­taa mon­een asi­aan. Kuu­lostaako hölmöltä? Yri­tyk­sen per­soo­nan määrit­tämi­nen vaikut­taa esimerkik­si sisäl­lön­tuotan­toon, koti­sivu­jen ilmeeseen ja asi­akaskun­taan. Jos olette iloinen joukkio, anna sen näkyä! Asi­akaskoke­mus alkaa jo ennen, kuin ensim­mäistäkään kon­tak­tia on tei­dän ja asi­akkaanne välil­lä tehty.

 

Haluatko jutella enemmän?

Ota yhteyt­tä