Arvot kolisevat arvottomuuttaan

Yri­tyk­sen arvot ovat asia, joiden on san­ot­tu määrit­televän koko yhtiön toim­intaa. Myös myyn­ti tekee asioi­ta yri­tyk­sen arvo­jen mukaises­ti. Tämä ei kuitenkaan ole tari­na arvo­jen tärkey­destä, vaan siitä, että arvot koli­se­vat arvot­to­muut­taan.

Tiedätkö sinä, mitkä ovat tei­dän yri­tyk­senne arvot? Tietääkö sih­teerinne, talon­miehenne, talous­pääl­likkönne, kuka tahansa? Väitän, että teil­läkin on vähin­tään yksi, joka ei tiedä yri­tyk­senne arvo­ja. Onko sil­lä kuitenkaan merk­i­tys­tä?

Ei ole.

Tietämi­nen ja tekem­i­nen ovat kak­si eri asi­aa. Esimerkkinä, voit tietää, että työhyv­in­voin­ti on arvonne, mut­ta samaan hen­gen­ve­toon jätät tilaa­mat­ta sen ergonomisen hiiren, jota työn­tek­i­jä pyytää. Jos joukos­sanne on yksikin, joka ei toi­mi arvo­jen mukaises­ti, vuorovaikut­taes­saan asi­akkaiden ja kol­le­goiden kanssa hän vesit­tää sen tavoit­teen, miltä halu­at­te yri­tyk­senne näyt­tävän.

Jos arvoihin viit­taa­vat sanat, sana­parit tai lauseet eivät ole men­neet “sielu­un asti”, ne koli­se­vat arvot­to­muut­taan, ollen vain koru­lau­sei­ta johto­ryh­män seinäl­lä.

 

Yrityksen arvot vai ohjenuora

Mil­lä sit­ten on merk­i­tys­tä? Sil­lä, että työn­tek­i­jät ja johta­jat ovat yhtä mieltä yri­tyk­sen toimin­nan ohjen­uo­ras­ta, tavoit­teesta ja siitä, mikä on oikeasti tärkeää — ja toimi­vat päivit­täisessä elämässään tämän ohjen­uo­ran mukaan. Nämä voidaan tiivistää yhteen lauseeseen.

Arvot nimit­täin ovat use­assa yri­tyk­sessä kasa sano­ja, jot­ka on opetel­tu ulkoa — tai sit­ten ei. Ohjen­uo­ra taas on helpom­min sisäis­tet­tävä “arvo”. Lause ja aja­tus, jon­ka mukaan toim­i­taan.

Ehkäpä sen sijaan, että yri­tyk­sessä mietitään arvo­ja sanoina tai määrit­teinä, ne pitäisi miet­tiä yht­enä lauseena ja jatku­mona. Ohjen­uo­ra on helpom­pi muis­taa, mut­ta myös helpom­pi sisäistää.

 

Snuupin ohjenuora ja sen sisäiset arvot

Meil­lä mietit­ti­in ihan porukas­sa, mitkä mei­dän arvomme ovat. Emme niitä keksi­neet, adjek­ti­ive­ja tuli kyl­lä mut­ta kukaan ei osan­nut sanoa miten asi­at välit­tyvät käytän­nössä. Hok­sasimme, että eihän näitä tarvitse tai edes saa kek­siä. Ne pitäisi tul­la luon­nos­taan. Kysy­imme, mikä meille on tärkein­tä.

Kyl­lä, asi­akkaat ovat meil­lä tärkeitä, mut­ta miten näytämme konkre­ti­as­sa, mitä teemme asi­akkaidemme eteen? Kyl­lä, jous­tavu­us on meille tärkeää, mut­ta se on jo itseis­ar­vo. Kyl­lä, rehellisyys on meille tärkeää, mut­ta niin­hän sanovat mon­et muutkin?

Helpom­min tuli ilmoille ohjen­uo­ra, eli juuri se lause ja aate, minkä mukaan töitä tehdään — tai ollaan tekemät­tä.

“Meille työn­tek­i­jöidemme hyv­in­voin­ti on kaikkein tärkein. Se menee asi­akkaiden, pros­essien, hier­arkian ja kaiken muun yli. Ilman hyv­in­voivia työn­tek­i­jöitä meil­lä ei ole tehokas­ta tiim­iä. Ilman tehokas­ta tiim­iä meil­lä ei ole tyy­tyväisiä asi­akkai­ta. Ilman tyy­tyväisiä asi­akkai­ta meil­lä ei ole liike­vai­h­toa. Ilman liike­vai­h­toa meil­lä ei ole yri­tys­tä, eikä niitä tyy­tyväisiä työn­tek­i­jöitä.”

 

Mitä tämä meillä käytännössä tarkoittaa?

Työn­tek­i­jöi­den hyv­in­voin­ti­in tähtäämi­nen näkyy jo myyn­nis­sä. Myyn­timme hakee meille vain sel­l­aisia asi­akkuuk­sia, mis­sä tiedämme onnis­tu­misen mah­dol­lisu­u­den ole­van vähin­tään hyvinkin kohta­lainen. Tämä on myös etu myyn­tiputkessa oleville mah­dol­lisille asi­akkaille, emme siis rahan­hi­moissamme lähde edes tekemään sel­l­aisia pro­jek­te­ja, jois­sa tiedämme, että onnis­tu­misen ja jatkon mah­dol­lisu­udet ovat yhtä hyvät kuin loto­ssa voit­ta­mi­nen. Myös asi­akkaiden per­sooni­in kat­so­taan — kohtaako kemi­at?

Hyv­in­voin­ti näkyy myös johta­ju­udessa. Meil­lä ei ole korkeampia palle­ja, ei johta­jan huonet­ta, ei mikro­man­ageer­aus­ta. Meil­lä jokainen esimiesase­mas­sa ole­va henkilö tekee aivan samo­ja töitä, kuin kaik­ki muutkin. Olemme var­mo­ja siitä, että ilman käytän­nön kos­ke­tus­pin­taa ark­isi­in toimi­in, emme voi kehit­tää toim­intaa tai aut­taa työn­tek­i­jöitä onnis­tu­maan.

Meil­lä buukkaa­jal­la ei ole myöskään painet­ta tehdä tulosta elät­tääk­seen per­heen­sä, mikä tarkoit­taa siis vain tarpeel­lisia, laadukkai­ta ja ajanko­htaisia buukke­ja. Hal­pa buukkaus tarkoit­taa väistämät­tä, että jostain oio­taan tai joku saa vähem­män provikkaa. Pieni provikka = enem­män tapaamisia jot­ta buukkari voi mak­saa kotona odot­ta­vat laskun­sa. Voitte itse päätel­lä sen sadan­nen buukin laadun.

Toki meil­lä has­sutel­laan ja hul­lutel­laan, pide­tään tauko­ja, juo­daan välil­lä lasit skump­paa ja muutenkin ollaan iloista sakkia, mut­ta työn­tek­i­jämme ovat päivit­täin kohtaami­sis­sa asi­akkaidemme kanssa. Ei riitä, että meil­lä joht­a­mi­nen on kan­nus­tavaa, jos puo­let työstä on ham­paiden kiris­te­lyä.

 

Mikä tei­dän ohjen­uo­ranne on? Olet­teko rohkei­ta sen suh­teen? 

 


 

Tarvit­seko apua ohjen­uo­ran löy­tymisessä? Ammat­tiky­seli­jämme aut­ta­vat mielel­lään. Jätä yhtey­de­not­topy­yn­tö tästä, olemme yhtey­dessä mah­dol­lisim­man pian.

 

Form 429405164 to be ren­dered here.