Testissä: Leadfeeder

Leadfeeder antoi meille jo kahdessa viikossa yli sata tunnistettua liidiä, jotka muuten olisivat jääneet huomaamatta. Mitä muita asioita tuli testauksessa esille? Plussat ja miinukset Leadfeederistä, olkaa hyvä.

Aina sil­loin täl­löin meille tulee eteen asi­akas­case­ja, jois­sa päästään kat­so­maan aivan uusia työkalu­ja. Aivan uusi tämänker­tainen ei ollut, sil­lä olin jo näh­nyt sivus­ta Lead­feed­er meile­jä. Nyt päästi­in kuitenkin tos­i­toimi­in, kun asi­akkaamme pyysi meitä pystyt­tämään ja hallinnoimaan omaa Lead­feed­er-ympäristöään.

Alku­tun­nel­ma oli hie­man seka­va, tosi kiva että tääl­lä on tietoa yri­tyk­sistä, jot­ka käyvät sivuil­la — mut­ta mitä sit­ten? Eihän me tehdä täl­lä datal­la mitään, vaan sitä pitää jatko­jalostaa — ja se tuo taas lisää duu­nia pöy­dälle. Kohotin kul­makar­vaani Lead­feed­erin myyjän suun­taan ja hän osasi ker­toa min­ulle user case­ja. Pakko myön­tää, valais­tu­in. Okei, kokeil­laan.

 

Leadfeeder koejakso

Otimme asi­akkaalle käyt­töön koekäytön, mikä on siis ilmainen. Jo tänä aikana saati­in yli 100 tun­nis­tet­tua yri­tys­tä, jot­ka oli­vat sivuil­la käyneet. Kun filt­teröi­ti­in pois ne, jot­ka oli­vat jo asi­akkaana ja ne, joil­la ei tehdä mitään (esim. Kelan koneil­ta käyneet), jäi jäl­jelle him­pun vajaa 100, eli kuitenkin todel­la hyvä.

 

Liidien jatkojalostus

Sit­ten­hän mei­dän piti miet­tiä se jatko­jalostus. Lead­feed­er on siitä kätevä, että sieltä pääsee tutki­maan esimerkik­si yri­tyk­sen Linke­dIniä, mis­sä taas löy­tyy yri­tyk­sen henkilöstöä, olti­in jo askel lähempänä “aitoa oikeaa” liidiä. Selailuhis­to­ri­an­han saa Lead­feed­eristä, mikä taas myyjälle ker­too mis­tä poten­ti­aa­li­nen asi­akas on ollut kiin­nos­tunut — mikä taas antaa viit­teitä siitä, kuka siel­lä on yri­tyk­ses­tä käynyt. Reipas myyjähän ottaa jo tässä kohtaa puhe­li­men käteen ja pistää piraut­taen. Varovaisem­mat antaa liidin markki­noin­nin läm­miteltäväk­si esimerkik­si ABM-tyyliseen (Account Based Mar­ket­ing) tekemiseen.

Lue lisää: mikä helv***n ABM? Lue Sales­forcen selkeä blo­gi

 

Leadfeeder: omat listat ja automaatiot

Lead­feed­eri­in saa myös ladat­tua omia lis­to­ja, joiden avul­la voidaan sig­na­ta myyjälle keis­si. Ajat­telep­pa, jos saisit nyt tietää, että vuosi sit­ten hävit­ty iso kaup­pa käy tsekkaile­mas­sa sivuil­lanne! Automaa­tiot oli­vat myös yllät­tävän monipuo­li­nen ja posi­ti­ivi­nen asia, saimme automaa­ti­ol­la osoitet­tua tietyt kri­teer­it täyt­täneet asi­akkaat oikealle myyjälle. Automaa­tion polku voi olla vaik­ka seu­raa­van­lainen:

 • Asi­akas on listal­la Markki­noin­ti: Hävi­tyt
 • Asi­akas on ladan­nut 5 sivua
 • Asi­akas on käynyt ref­er­enssit-sivul­la
 • Asi­akkaan alue on Satakun­ta
 • Kri­teer­it täyt­tyy -> automaa­tio osoit­taa asi­akku­u­den Mikko Myyjälle.

Asiakastuki Leadfeederillä

Saimme todel­la hyvää tukea, oli­han asia meille täysin uusi. Ensin myyjä aut­toi meitä alku­un ja sen jäl­keen meistä otti kopin Maaria, joka on todel­la hyvä selit­tämään asioi­ta suomek­si. Ei ole sel­l­aista oloa, että olisimme yksin tai että apua ei saisi.

Plussat ja miinukset

 • Plus­saa: jos olet tut­tu automaa­tioiden ja logi­ikkaa käyt­tävien ohjelmien kanssa, tämä käy sin­ul­ta ihan leikiten
 • Mii­nus­ta: jos et ole ollenkaan tut­tu näi­den asioiden kanssa, käyt­töönot­to saat­taa tun­tua vaikeal­ta. Mut­ta — tähän saa tosi­aan todel­la paljon apua Lead­feed­er­iltä.
 • Plus­saa: rajap­in­to­jen mah­dol­lisu­udet ovat eri­no­maiset. Tuup­paa kiin­ni vaik­ka CRM:ään tai viestin­täo­hjelmis­toosi
 • Mii­nus­ta: sanois­in, että täy­den hyö­dyn saa, kun käyt­tää ohjelmis­to­jaan akti­ivis­es­ti
 • Plus­saa: Ilmeinen plus­sa on tietenkin yri­tys­ten tun­nist­a­mi­nen, niiden seg­men­toin­ti ja automaat­ti­nen sig­naus myyjälle
 • Mii­nus­ta: Vaatii alku­un vähän töitä, taikaisku ei ole tämäkään. Onko tämä sit­ten aito mii­nus vai totea­mus, on kait jokaisen asia.
 • Plus­saa: Lead­feed­eri­in saa tehtyä vaik­ka jokaiselle myyjälle oman feed­in, mis­sä näkyy hänelle kuu­lu­vat liid­it (jot­ka siis ovat jo käyneet tei­dän net­ti­sivuil­lanne..)
 • Mii­nus­ta: Jos porukkaa on paljon ja eri­laisia feede­jä tulee paljon, kan­sioin­ti saat­taisi olla kiva lisä

Kenelle Leadfeeder meidän mielestämme sopii?

 • myyn­tior­gan­isaa­tioille
 • markki­noin­tipäät­täjille
 • akti­iviseen out­boundi­in
 • myyjien kan­nus­tamiseen (niin, nämä liidithän ovat jo käyneet sivuil­lanne..)
 • kam­pan­joiden vaiku­tusten tun­nistamiseen ja tutkimiseen
 • edullista ja vähätöistä liidikonet­ta halu­aville
 • myyn­tiputkea vah­tiville

 

 

Arvostelu: Approved! Mikään ei ole koskaan täy­delli­nen, mut­ta aika pirun liki ollaan. Paljon on var­masti vielä hok­saa­mat­to­mia omi­naisuuk­sia, mut­ta tässä nyt ensipyörit­te­lyn ajatuk­set.

 

Halu­atko kokeil­la teil­lä Lead­feed­er­iä hyö­dyn­tää liid­it? Vähän parem­man kokeilu­jak­son saa tääl­lä.

Kaipaatko spar­ria myyn­nin ja markki­noin­nin ohjelmis­to­jen suh­teen?  Varaa aika kalen­ter­ista.