3 yleisintä syytä, miksi Google-markkinointisi ei toimi

Google-markki­noin­ti toimii, jos se tehdään oikein. Olet upot­tanut hyvän määrän euro­ja Google-markki­noin­ti­in, mut­ta kaup­paa tai tar­jous­pyyn­töjä ei kuu­lu? Tämä on tut­tu ongel­ma, ja ker­romme nyt yleisim­mät syyt mik­si kam­pan­jasi eivät toi­mi. 

Google-markki­noin­ti voi tuot­taa isonkin laskun aivan turhaan, jos sitä ei a. tee oikein, b. huol­la ja seu­raa c. kohdis­te­ta oikeisi­in kanavi­in. Olemme kuulleet jopa yli kymp­pi­ton­nin kuukausi­laskus­ta, jos­ta ei tul­lut ain­ut­takaan tar­jous­pyyn­töä. Aika hur­jaa, eikö?

Google-markki­noin­nin anta­mi­nen main­os- tai markki­noin­ti­toimis­tolle kuu­lostaa kalli­il­ta lystiltä, mut­ta itseasi­as­sa koke­muk­semme mukaan kulut jopa laske­vat. Tämä johtuu siitä, että klik­it saadaan opti­moitua edullisem­mak­si ja ne tuot­ta­vat parem­min, jol­loin investoin­nista saatu euromääräi­nen hyö­ty (ROI) on myös parem­pi. Ammat­ti­laiseen kan­nat­taa siis luot­taa, eikä “tehdä itse ja säästää”, jos ei aidosti tiedä mitä on tekemässä.

 

Kokemuksemme mukaan Google-markkinoinnissa tehdään yleisimmin kolme virhettä:

Väärä bud­jet­ti, väärä alue, väärä kana­va.

Jos ajat­telit main­os­taa geneerisil­lä haku­sanoil­la (tili­toimis­to, ohjel­moin­ti, kissan­ruo­ka, jne) Adwordis­sa koko maa­han viidel­läkympil­lä, men­nään pitkälti pieleen jo bud­jetis­sa.

Alueen määrit­tämi­nen vaikut­taa bud­jet­ti­in merkit­tävästi. Vaik­ka peri­aat­teessa toimisit koko Suomen alueel­la, onko järkevää main­os­taa kuitenkaan koko Suomeen? Main­os­ta kan­nat­tavim­mil­la alueil­la, mieti mil­lai­sista asi­akkuuk­sista saat parhaat kat­teet. Olisiko ne kuitenkin lähel­lä tai kasvukeskit­tymässä?

Google-markki­noin­nin kana­van val­in­ta on main­ok­sen tuot­tavu­udelle ja kohdeyleisön saavut­tamiselle yksi tärkeim­mistä asioista. Jos sin­ul­la on tuote tai palvelu, jol­la ei juurikaan tehdä haku­ja Goog­lessa (tuote on esimerkik­si markki­noil­la täysin uusi), ei niitä euro­ja haku­tu­losten markki­noin­ti­in kan­na­ta lait­taa. Tun­net­tuu­den lisäämiseen on Googlel­la eri­no­maisia kanavia.

 

Bonusvink­ki: jos ostat Google-main­on­taa, älä tyy­dy sekavi­in raport­tei­hin ja main­on­nan vuosikat­sauk­seen. Google-markki­noin­ti on kuin auto: sitä pitää huoltaa, jot­ta se toimii parhaal­la mah­dol­lisel­la taval­la. Sin­un pitää huo­ma­ta, kos­ka autosi kremp­paa — samoin, kuin Google-kam­pan­jasi.

 

Haluatko meidän katsovan Google-mainontaasi puolueettoman ammattilaisen silmin? Varaa maksuton 30 min aika Johannalta.

Varaa aika

Lue lisää Google-markki­noin­nin palveluis­tamme täältä.