Testissä: LiquidBlox

Kun nettisivut pitää saada pystyyn nopeasti, LiquidBlox on erinomainen työkalu. Snuup testasi LiquidBlox ‑alustaa, ja yllättyi positiivisesti!

Dis­claimer: Aivan nol­lista emme Liq­uid­Blox­in kanssa läht­e­neet, vaan olemme käpis­telleet edi­to­ria aiem­minkin ohje­ma­te­ri­aale­ja tehdessämme. Tosin, sil­loinkaan ei tarvin­nut päätä paljoa raapia.

Liq­uid­Blox on koti­mainen, visuaa­li­nen net­ti­sivu­jen raken­nustyökalu, jos­sa ei tarvi­ta hiukkaakaan koodau­sosaamista. Voiko tosi­aan olla, että net­ti­sivut voi rak­en­taa täysin ilman kood­ia? Näköjään voi. 

Saimme kokeilu­un rohkean Any­work Oy:n, joka tarvit­si yksinker­taiset koti­sivut, joil­ta löy­ty­isi kaik­ki tarpeelli­nen. Aikataul­ul­la ei niin ollut väliä, mut­ta meitä snu­up­pi­laisia kun ei tun­neta vat­u­loin­nista, pis­tet­ti­in hös­se­lik­si. Ref­er­enssi­tari­nan voi muuten lukea tästä.

Yhden sivun, eli One Pagerin, sisäl­lök­si tuli ele­ment­tei­hin linkat­tu etu­sivu sekä tieto­suo­jaseloste. Tek­stit, värit ja tyylit tehti­in vauhdista, sil­lä Any­workil­la oli ole­mas­sa ain­oas­taan logo ja domain. 

Liq­uid­Blox tar­joaa valmi­ita ele­ment­te­jä, joiden avul­la on help­po lähteä suun­nit­tele­maan asi­akkaalle sopi­vaa sisältöä. Myös tieto­suo­jaseloste on valmi­ina, senkun muut­taa oikeat tiedot ja käsit­te­ly­ta­vat paikalleen. 

Sivus­to valmis­tui tun­neil­taan alle yhdessä työpäivässä! Kus­tan­nus pysyi kuris­sa ja sivus­to on yksinker­taisu­udessaan juuri sel­l­ainen, mitä Any­work oli toivonutkin.

- Sivut ovat juuri sel­l­aiset, kuin piti olla, olemme erit­täin tyy­tyväisiä. Kaik­ki sujui main­iosti, nopeasti ja mutkat­tomasti, Jaakko Räsä­nen Any­work­il­ta kehuu.

Kenelle LiquidBlox sopii?

Olemme sitä mieltä, että Liq­uid­Blox sopii aivan kaikille. Koodaus­ta ei tarvit­tu mis­sään kohtaa, ohjeet oli­vat suomek­si vide­ol­la ja kuval­lisi­na artikkeleina, myös chatista sai suomenkielistä apua muu­ta­mas­sa min­uutis­sa.

Olit sit­ten main­os­toimis­ton tyyp­pi tai yrit­täjä, graafiselle alalle halu­a­va tai muuten vain kiin­nos­tunut net­ti­sivu­jen tekemis­es­tä, Liq­uid­Blox on todel­lakin eri­no­mainen työkalu!

Main­os­toimis­ton tyyp­pi huom, sat­umme tietämään, että Liq­uid­Blox­il­la on aivan jär­jet­tömän kiva ja kan­nus­ta­va suun­nit­teli­jay­hteisö, jos­ta saat var­masti apua ja verkos­to­ja! 

Tsekkaa Liq­uid­Blox-suun­nit­teli­jan edut tästä ja varaa demo

Mitä hyvä puolia LiquidBloxissa on?

Paljon ja taas paljon. Se on nopea, visuaa­li­nen, puo­li­valmi­it poh­jat ja lohkot, loogi­nen, ohjeet suomek­si ja chat aut­taa edi­toin­nin aikana.

Isoin ero Word­Pressin maail­maan on ehdot­tomasti visuaal­isu­us. Vaik­ka WP:lläkin on Div­it ja Ele­men­torit, ei ne vedä ver­to­ja Liq­uid­Blox­ille. Voisimme kuvail­la, että LB on edis­tynyt Ele­men­tor, jos­sa naksut­telet valikot, eväste­ban­ner­it, fav­i­conit ja kaik­ki muut tilpe­höörit paikalleen tun­nis­sa novi­isi­ta­son osaamisel­la.

Mitä huonoja puolia LiquidBloxissa on?

Hyvä kysymys — kysykääs joku toinen. 

Pari pien­tä sat­un­naista bugia, jot­ka toden­näköis­es­ti kuitenkin joh­tu­i­v­at itse suun­nit­teli­jas­ta, sat­tui matkalle. Tosin, nimeä yksikin builder, jos­sa ei buge­ja olisi.

Emme tässä kohtaa tiedä mitään sel­l­aista huonoa puol­ta, joka estäisi Liq­uid­Blox­in käytön. Toki, jos sielusi syt­tyy riemus­ta ja yksis­arviset laulavat aari­aa hinkates­sasi kood­ia, kan­nat­taa vali­ta joku muu.