Pikaopas Googlen kanaviin: Markkinoijan tärpit

Google-main­on­ta liitetään usein haku­sana­main­on­taan, eli niihin main­ok­si­in, mitä tulee, kun haet Googles­ta jotain. Tiesitkö, että Googlel­la on myös mui­ta main­oskanavia? Nap­paa tästä pikaopas, jon­ka avul­la main­o­s­tat juuri siel­lä, mis­sä pitääkin!

Mon­et suo­ma­laiset yri­tyk­set käyt­tävät haku­sana­main­on­taa Googlen kanavis­sa. Eikä siinä mitään pahaa ole, jos se on todel­la se paras kana­va. Googlen main­ok­sil­la saat­taa olla myös huono maine. Oletko ajatel­lut mis­tä tämä johtuu? Usein syynä on kaver­il­ta kuul­tu koke­mus huonos­ti toim­i­neesta kam­pan­jas­ta. Sitä et toki ole kuul­lut, että kam­pan­jan teki kaveri itse ja väärään kanavaan, vääräl­lä alueel­la, bud­jetil­la ja tavoit­teel­la.

Yleis­es­ti on erit­täin tärkeää, että

  • koti­sivuil­la ole­va ”tavara” vas­taa main­os­ta – Google antaa main­ok­selle­si opti­moin­tip­is­teet mm. tämän kri­teerin perus­teel­la ja rankkaa main­os­tasi mui­hin näh­den
  • main­ok­sel­lasi on selkeä tavoite – joka ei aina ole suo­ra myyn­ti­ta­pah­tu­ma (brän­di, tun­net­tuus, työ­nan­ta­jamieliku­va, rekryt, artikke­li, tapah­tu­ma,..)
  • et jätä main­os­ta hun­ningolle – kuin autoakin, sitä on huol­let­ta­va sään­nöl­lis­es­ti

Hakusanamainonta eli Google Adwords

Haku­sana­main­on­ta näkyy Google­haus­sa ennen taval­lisia (eli orgaanisia) haku­tu­lok­sia, ja se kohdis­tuu osto­pros­essin lop­pu­vai­heeseen, ollen näin myös yleen­sä kallein main­os­muodoista. Adwords on aina tarvepe­rusteista – main­ok­sesi ei näy, jos kukaan ei sitä hae, eli alla on poten­ti­aalisen asi­akkaan tarve tiedolle, tuot­teelle tai palvelulle.

Tärkeää on vali­ta alue, jos­ta asi­akkaan on järkevä ostaa. Vaik­ka sinä myyt koko Suomen alueelle, ostaako ihmi­nen Kemi­järveltä salao­ji­tuk­set salo­laiselta yri­tyk­seltä?

Val­itse myös tarkat haku­sanat, mah­dol­lisim­man lähel­lä ostoa ole­vat, sil­lä ostos on jo päätet­ty tehdä, nyt etsitään oikeaa myyjää oikeal­ta alueelta. 

Käytä Googlen Key­word Plan­ner­ia, jos­ta näet haet­tu­ja haku­sano­ja ja saatat saa­da uusia haku­sanaideoita. Ja ei, älä käytä kil­pail­i­jan nimeä haku­sanana – se ei suo­raan ole kiel­let­tyä etkä joudu vanki­laan, mut­ta ei se kovin eet­tistäkään ole.

Bannerimainonta eli Google Display

Dis­play on herät­tävää main­on­taa, jon­ka tarkoi­tus on saa­da herätet­tyä tarve. Main­ok­ses­sa pysäyt­tää kuva, tek­sti ohjaa eteen­päin. Main­ok­set näkyvät kuva­main­oksi­na Googlen haku­sivun ulkop­uolel­la. Googlen verkos­toon kuu­luu miljoo­nia sivu­ja, jois­sa kuval­lista main­os­ta voidaan näyt­tää.

Dis­play on ainakin meil­lä Snu­upil­la tehdyis­sä kam­pan­jois­sa ollut erit­täin edulli­nen. Hin­ta määräy­tyy klikkien mukaan, ja on ollut sel­l­aisi­akin kam­pan­joi­ta, jois­sa klikin hin­ta on ollut yhden sentin – yleen­sä se on siel­lä 7–10 sentin luokas­sa.

Käytän­nössä Dis­play sopii kaikille kau­pal­lisille sivus­toille. Tun­netun maan­raken­nus­fir­man kan­nat­taa main­os­taa vaik­ka uut­ta palvelua ”ali­tus­palvelu”. Ban­nereil­la voi hyvin main­os­taa myös esimerkik­si blo­ge­ja, rekryä tai uut­ta tuotet­ta.

Näyttöjä/huomiota saa yleen­sä paljon. Aluer­a­jaus kan­nat­taa tässäkin tehdä todel­lisen mukaan, miltä alueelta osto oikeasti tapah­tuu. 

Artikkelimainonta / Sisältömarkkinointi eli Google Discovery

Uutiseno­mainen, alueko­hdis­tet­ta­va artikke­li­main­os, joka vaatii artikke­lin koti­sivulle aiheesta. Main­os näkyy Googlen uutis­syöt­teessä, myös YouTube ja Gmail kuu­lu­vat Dis­cov­eryn alus­toi­hin.

Kohden­t­a­mi­nen osuu mil­tei aina oikein, sil­lä Dis­cov­ery kohden­taa main­ok­set koneop­pimisen avul­la suo­raan niille ihmisille, joi­ta asia mah­dol­lis­es­ti kiin­nos­taa.

Googlen koneop­pimi­nen perus­tuu omaan käytök­seesi. Jos olet vierail­lut maan­raken­nus­ta koske­vis­sa julka­isu­is­sa, Face­bookissa olet tykkäil­lyt maan­raken­nuk­seen liit­tyvästä aiheesta, hyvin toden­näköis­es­ti näet Dis­cov­eryssä tähän liit­tyviä main­ok­sia ja artikkelei­ta. Jos olet kiin­nos­tunut matkailus­ta ja kuninkaal­li­sista, luul­tavasti et näe urakkalasken­nan säädök­sistä main­os­ta.

Dis­cov­ery on ääri­hyvä kana­va, jos sin­ul­la on asiantun­ti­jati­etoa esimerkik­si uusista säädök­sistä tai halu­at vaikka­pa tavoit­taa koirien kanssa tiivi­isti har­ras­ta­vat ihmiset ja ker­toa heille uuden­lais­es­ta koirasham­poos­ta. Myös asi­akas­tar­i­nat, oival­lut­ta­vat blog­it ja työn­tek­i­jä­tar­i­nat ovat kovaa val­u­ut­taa.

Videomainos eli YouTube

YouTube tavoit­taa laa­jan yleisön, joten saat paljon huomio­ta ja näkyvyyt­tä. Se on myös edulli­nen ja rajat­tavis­sa alueel­lis­es­ti. YouTubessa pyörivä video­main­os on esimerkik­si tapah­tu­ma­markki­noin­ti­in oikein sopi­va. Hyviä tulok­sia olemme saa­neet myös asi­akas­tari­navideoista ja rekryvideoista.

Sin­un ei tarvitse tila­ta kuvaus­ryh­mää paikalle, vaan riit­tävän hyvän videon saat aikaan myös esimerkik­si Can­val­la tai Ren­der­forestil­la. Täl­laisia työkalu­ja voi käyt­tää esimerkik­si avoimes­ta työ­paikas­ta ilmoit­tamiseen, ava­jai­sista tai vaikka­pa täl­laisen oppaan main­os­tamiseen tarkoite­tun lyhyen videon tekemiseen.

Ensi­vaikutel­man san­o­taan ole­van tärkeä, mut­ta se todel­la on näin YouTubessa. Main­ok­sen voi skipa­ta yleen­sä 5 sekun­nin jäl­keen, joten mieti videosi ensim­mäiset viisi sekun­tia huolel­lis­es­ti. Main­ok­sesi men­estys riip­puu siitä. Kat­so vaik­ka esimerkke­jä YouTubesta – mikä sin­ut saa pysähtymään? Meil­lä tiimis­sä viimek­si on pysähdyt­ty Monday.com main­ok­sen äärelle, lomareis­sumain­ok­si­in ja joul­u­lah­ja­main­ok­si­in.

Google Shopping

Google Shop­ping sovel­tuu tuot­tei­den main­os­tamiseen, eri­tyisen hyvä siis verkkokaupoille. 

Google Shop­ping esit­telee tuot­teen asi­akkaalle jo ennen verkko­sivulle siir­tymistä. Tämä mah­dol­lis­taa sen, että tuot­teisi­in voi tutus­tua hiukan ja tehdä vaik­ka ver­tailua eri tar­joa­jien välil­lä.

Shop­ping main­ok­set näkyvät Googlen hauis­sa, mut­ta erot­tuvat eduk­seen kuvien ja monipuolisem­pi­en tieto­jen avul­la. Maan­raken­nus­fir­malle tämä ei sovel­lu ollenkaan (ainakaan min­un mielestäni, saa toki ehdot­taa mallia, miten se toimisi), mut­ta esimerkik­si liike­lah­jakaup­pi­aalle hyvinkin.

Menikö yli hilseen? Apua saatavilla!

Vaikut­taako vieläkin häh­mäiseltä? Otap­pa yhteys niin selvitetään yhdessä, mitä oikeasti halu­at­te saavut­taa ja mikä siihen on oikea kana­va, bud­jet­ti ja alue.

Tässä vielä Google-main­on­nan roadmap (klikkaa tästä), joka voisi yksinker­taisu­udessaan ehkä aut­taa sin­ua. Otathan huomioon, että roadmap ottaa kan­taa vain kanavaan, ei itse main­ok­sen sisältöön – joka kuitenkin on se tärkein tavoit­teen saavut­tamisek­si. Mikään main­oskana­va ei toi­mi, jos sisältö ei houkut­tele. Me tehdään muuten niitä sisältöjäkin. 

Kirjoittanut

Johan­na Toikan­der
Google-asiantun­ti­ja

johanna@snuup.fi

044 239 4174

Varaa aika kalen­ter­ista