Megatrendit: Ympäristövastuullisuus teollisuuden viestinnässä ja myynnissä

Sitra julkisti uudet megatrendit vuoden 2023 alussa. Näissä näkyi erityisesti ympäristövastuullisuuden teemat mm. luontokadon merkeissä. Miten teollisuuden viestintä ja myynti tulisi mukautua nykypäivän vaatimuksiin, mitä hyötyä tästä on ja miten trendejä voi hyödyntää?

Sitra: Luon­non kan­tokyky mure­nee: Elämme keskel­lä ekol­o­gista kestävyyskri­isiä. Ekol­o­gisel­la jälleen­raken­nuk­sel­la on kiire.

Mega­tren­dit 2023:

  • Luon­non kan­tokyky mure­nee
  • Hyv­in­voin­nin haas­teet kas­va­vat
  • Demokra­t­ian kamp­pailu kove­nee
  • Kil­pailu digi­val­las­ta kiihtyy
  • Talouden perus­ta rakoilee

Teol­lisu­us elää läh­es jatku­vas­sa muu­tok­ses­sa, oli kyseessä sit­ten geopoli­it­tiset kri­isit, talouden epä­vakaus tai työ­markki­nat. Suo­mi on riip­pu­vainen teol­lisu­ud­es­ta, joten mei­dän tulee säi­lyt­tää se ima­go, joka alal­la on saavutet­tu. Vas­tu­ullisu­us, eri­tyis­es­ti ympäristö­vas­tu­ullisu­us, on monis­sa keskusteluis­sa nous­sut aihe, eikä suot­ta.

 

Viestintä: Ituhippi vai kilpailukykyinen konepaja

Ympäristöasi­at ovat valitet­tavasti leimaan­tuneet ”ituhip­pi­en höpinöik­si”. On hienoa kuitenkin nähdä eri­tyis­es­ti uuden sukupol­ven keskit­tyvän vah­vasti ympäristö­vas­tu­ullisu­u­teen kil­pailukeinona. 

Ympäristö­vas­tu­ullisu­ut­ta arvoste­taan ja osit­tain jo myös vaa­di­taan. Viestin­nässä ympäristö­teot ovat kuumaa tavaraan, esimerkik­si lat­ti­a­jät­teen kier­rä­tys tai vihreä muovi ovat selkeästi kiin­nos­tavampia aihei­ta eri kanavis­sa. Ylä­ta­son ”meil­lä on tämä ja tämä ser­ti­fikaat­ti ja olemme tosi ympäristö­vas­tu­ullisia” ‑höt­tö ei kuitenkaan riitä, vaan viestin­nässä on men­tävä konkre­ti­aan. Mitä teette ollak­senne ympäristö­vas­tu­ullisia? Bio­jäteroskis kahvi­tu­vas­sa on hyvä alku, mut­ta voisiko asioi­ta miet­tiä vielä edis­tyneem­min?

Käytän esimerkkinä ekol­o­gisen pain­o­talon Plus­print­in sosi­aal­ista medi­aa, joka vah­vasti pyörii ekol­o­gisu­u­den tee­man ympäril­lä. Toivoisin näkyväni saman­laista ”hypetys­tä” myös teol­lisu­u­den toim­i­joil­ta. Eräs asi­akkaamme tote­si toim­i­jan ympäristö­vas­tu­ullisu­u­den vaikut­ta­van jopa kump­pani­val­in­taan.

 

Myynti: Vastuullinen kestävä kumppani

Keskusteluis­sa teol­lisu­u­den asi­akkaidemme ja hei­dän poten­ti­aal­is­ten asi­akkaiden kanssa ympäristö­vas­tu­ullisu­us tun­nis­te­taan selkeänä kil­pailukeinona nyt ja tule­vaisu­udessa. Sitra pain­ot­taa, ettei yksikään muu­tos ole itsessään ihmeitä tekevä, vaan kaik­ki tren­dit liit­tyvät vah­vasti toisi­in­sa. Eräs oul­u­lainen toim­i­tusjo­hta­ja osu­vasti sanoi, että kun meil­lä on tarpeek­si töitä, voimme hyvin. Tämä liit­tyy vah­vasti Sitran toiseen mega­trendi­in, jos­sa hyv­in­voin­nin haas­teet kas­va­vat.

Mikäli teol­lisu­u­den toim­i­ja ei kehitä, organ­isoi, suun­nit­tele ja toteu­ta ympäristö­vas­tu­ullisu­ut­taan, he tule­vat vääjäämät­tä jäämään kil­pailus­sa alakyn­teen. Kun yhä use­ampi nuorem­man sukupol­ven edus­ta­ja ottaa ohjat, (ympäristö)vastuullisuudesta tulee entistä kovem­pi kil­pailukeino, joka näkyy myyn­nis­sä suo­ras­sa suh­teessa.

 

 

Vaadi ympäristövastuullisuutta myös kumppaneilta

Yri­tyk­sil­lä, oli­vat ne sit­ten teol­lisu­u­den toim­i­joi­ta tai vaikka­pa tili­toimis­to, on aina sidos­ryh­miä, joiden ympäristö­vas­tu­ullisu­ut­ta ei var­masti ole tul­lut ajatel­tua. Kun seu­raa­van ker­ran tilaat käyn­tiko­r­tit tai rollupit, mietitkö, miten pain­o­talosi hoitaa vas­tu­ullisu­ut­taan? Entäpä logis­ti­ikkakump­paninne? Siivousyri­tyk­senne?

Koulut­ta­mal­la, seu­raa­mal­la, kehit­tämäl­lä, investoimal­la nyt omaan toim­intaan, sat­saat­te tule­vaisu­u­teenne kil­pailukykyisenä toim­i­jana. Mut­ta – haas­tan sin­ua miet­timään, voit­teko olla vas­tu­ullisia, jos sidos­ryh­männe vas­tu­ullisu­us on niin ja näin, tai ette ole otta­neet asi­as­ta selvää? Vas­tu­ullisu­uskysymyk­sis­sä hyvä kär­jis­tet­ty esimerk­ki on vaate­te­ol­lisu­us, jos­sa toimit­ta­jien vas­tu­ullisu­us niin työolois­sa kuin ympäristöa­siois­sakin voi ajaa yhtiön globaali­in boikot­ti­in kulut­ta­jien kesku­udessa.

Me Snu­upil­la olemme osal­lis­tuneet vas­tu­ullisu­ushankkeeseen. Han­kkeesta saatavaa vas­tu­ullisu­us­su­un­nitel­maa ja sen toteu­tu­mista meil­lä valvoo ympäristötekni­ikkaa lukenut, koulutet­tu jäteneu­vo­ja Heli, jol­ta muuten saa myös kont­torin jätek­oulu­tuk­sia myös etänä. Meil­lä esimerkik­si ympäristöa­sioi­hin liit­tyen kier­rätetään kaik­ki jäte, toimis­tomme on läh­es paperi­ton, käytämme ympäristö­vas­tu­ullisia kump­panei­ta ja jopa toimis­ton siivou­saineet ovat ympäristöys­täväl­lisiä.

 

 

Tutus­tu mega­tren­dei­hin 

Apua vas­tu­ulliseen viestin­tään ja myyn­ti­in? Ota yhteyt­tä