Isännöinnin myynti murroksessa: Taloyhtiöiden hallituksen puheenjohtajilta selkeä viesti isännöintitoimistoille

  • etusivu
  • /
  • Vuokrajohtajuus
  • Yleinen
  • /
  • Isännöinnin myynti murroksessa: Taloyhtiöiden hallituksen puheenjohtajilta selkeä viesti isännöintitoimistoille

Haas­tat­te­limme yli tuhat­ta taloy­htiön hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­jaa. Tulok­set ker­toi­vat meille, että isän­nöin­niltä vaa­di­taan nykyaikaisia toim­inta­malle­ja, joi­hin iso osa isän­nöin­tiy­htiöistä ei kuitenkaan vielä yllä. Kil­pailu isän­nöin­ti­toimis­to­jen kesken kove­nee, isot toim­i­jat osta­vat pieniä val­lat­en markki­naa. Miten yksit­täi­nen isän­nöin­ti­toimis­to pär­jää kil­pailus­sa?

 

Taloyhtiöiden vaatimustaso kovenee

Taloy­htiöi­den vai­h­tamisha­lut­to­muu­teen ei kan­na­ta enää tuu­dit­tau­tua. On havait­tavis­sa selkeä tren­di isän­nöin­nin kil­pailu­tuk­seen. Siinä pär­jäävät ne isän­nöin­tiy­htiöt, jot­ka ovat johdon­mukaista­neet myyntin­sä ja markki­nointin­sa. Oli taloy­htiön moti­ivi sit­ten kat­soa edullisem­pi hin­tata­so tai parem­pi palvelu, on keski­tyt­tävä asi­akkaiden pitämiseen.

Asumisen kus­tan­nuk­set ovat lisään­tyneet merkit­tävästi, ja eri­tyis­es­ti kehä 3:n täl­lä puolel­la taloy­htiöt alka­vat ole­maan remont­tien tarpeessa. On selvää, että isän­nöin­niltä odote­taan nyt paljon.

Nyt on jokaisen isän­nöin­ti­toimis­ton aika miet­tiä, mik­si asi­akkaat pysyvät, ja mik­si lähtevät. Tästä saadaan hel­posti kuva jut­tele­mal­la omien isän­nöit­si­jöi­den kanssa ja vetämäl­lä johtopäätök­set johto­ryh­mässä. Tämä kuva jää kuitenkin perin yksipuolisek­si. Yksikään isän­nöit­si­jä, kiin­teistösi­h­teeri tai muu asi­akkaiden kanssa tekemi­sis­sä ole­va ei tule sin­ulle myön­tämään, että jät­ti vas­taa­mat­ta viestei­hin, tius­ki asi­akkaalle, mokasi kil­pailu­tuk­sen tai ei neu­vonut kok­ouk­ses­sa hal­li­tus­ta tarpeek­si.

Tarvi­taan asi­akkaiden haas­tat­telua, jot­ta kuva perälau­tavuo­dos­ta saadaan real­is­tisek­si. Haas­tat­telua kan­nat­taa har­voin tehdä myöskään itse, sil­lä puo­lus­tuskan­nal­la olem­i­nen on läh­es vais­ton­va­raista. Sik­si ehkäpä sanon­ta ”On kolme totu­ut­ta: molem­pi­en osa­puolten, sekä sit­ten se oikea.”

Hinta ei ole ensisijainen kilpailukeino, kertovat hallituksen puheenjohtajat

Olemme haas­tatelleet yli tuhat­ta taloy­htiön hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­jaa ja kysyneet heiltä muun muas­sa, mikä merk­it­see isän­nöin­tiä valites­sa. Vaikkakin kri­teereil­lä oli paljon alueel­lisia ero­ja, oli hin­nan osalta tulos selkeä: se ei yllä TOP3:seen.

Val­takun­nal­lis­es­ti tärkeimp­inä koet­ti­in luotet­tavu­us ja asioiden hoita­misen var­muus. Näistä haet­ti­in koke­muk­sia inter­netistä sekä suosit­telu­iden kaut­ta. Isän­nöin­ti­toimis­tolle tämä tarkoit­taa tarvet­ta olla dig­i­taalis­es­ti läs­nä sekä huole­htia omas­ta brändis­tään ja maineestaan.

Toiselle sijalle sijoit­tuu val­takun­nal­lis­es­ti henkilöko­htainen palvelu, mut­ta toisaal­ta myös dig­i­taal­isia ostamisen kanavia suosit­ti­in myös paljon. Digipuolel­la nos­tet­ti­in esi­in esimerkik­si eri­lais­ten doku­ment­tien tilaami­nen, saunavuorot ja isän­nöin­nin kaut­ta saata­vat sidos­ryh­mä­palve­lut (kuten siivous, remon­toin­ti). Isän­nöin­ti­toimis­tolle tämä tarkoit­taa sähköis­ten palvelu­iden kehit­tämistä.

Kol­man­nel­la sijal­la on tavoitet­tavu­us ja siihen liitän­näisenä nopea kom­mu­nikaa­tio. Vapaut­ta­mal­la aikaa arkiru­ti­ineista esimerkik­si tekoä­lyn avul­la, saamme aikaan henkilöstöti­lanteen, jos­sa asi­akas­palvelulle on aidosti aikaa. Isän­nöin­ti­toimis­tolle tämä tarkoit­taa nykyte­knolo­gian hyö­dyn­tämisen lisäk­si asi­akas­palvelullisen organ­isaa­tiokult­tuurin edis­tämistä henkilöstön sisäl­lä.

Huolehdi, että teillä aidosti toimii nämä asiat

Brän­di ja mieliku­va: Kiin­nitä huomio­ta sisäiseen ja ulkoiseen brändi­in. Sisäi­nen brän­di tarkoit­taa mm. toim­intat­apo­janne, pros­essien selkeyt­tä, osaamis­ta­soa, palve­lu­ta­soa. Ulkoinen brän­di tarkoit­taa sitä mikä näkyy asi­akkaille ja poten­ti­aal­isille asi­akkaille, esimerkik­si koti­sivut, Google-näkyvyys, keskustelu­pal­stat, tun­net­tuus.

Asi­akas­palvelu: Selkeytä, mitkä asi­akas­palve­lu­ti­lanteet kaipaa­vat henkilöko­htaista palvelua ja mitkä voidaan siirtää digi­por­taali­in. Ovatko ohjelmis­tot puut­teel­liset? Onko myyn­nille oma CRM-ympäristö? Mikä on asi­akas­vaste palve­lu­ti­lanteessa ja miten se vaki­in­nute­taan?

Työ­nan­ta­jamieliku­va: Mik­si ihmiset ovat teil­lä töis­sä? Mil­laisia haastei­ta he kohtaa­vat päivit­täin? Rekry­toin­ti helpot­tuu, kun tais­tel­laan asiantun­ti­joista. Rekry­toin­tia tarvi­taan, vaik­ka ette halu­aisi kas­vaa – mitä tapah­tuu, jos isän­nöit­si­jänne saa parem­man työ­tar­jouk­sen?

Isännöinti 2.1. haastaa isännöintiyritykset uudistamaan myyntikulttuurinsa hallitusti

Olemme kehit­täneet isän­nöin­tialalle räätälöi­dyn kon­septin, jos­sa uud­is­tamme myyn­nin, markki­noin­nin ja asi­akas­palvelun kult­tuurin. Kon­sep­tia on sovel­let­tu jopa yhdek­sänker­taiseen investoin­ti­tuot­toon, mikä tarkoit­taa isän­nöin­tiy­htiölle ei pelkästään hal­lit­tua kasvua, mut­ta myös parem­paa ennustet­tavu­ut­ta, mainet­ta, näkyvyyt­tä, brändiä ja asi­akastyy­tyväisyyt­tä. Toimis­to­jen toim­inta­malle­ja yht­enäis­tetään parem­man asi­akas- ja henkilöstökoke­muk­sen saamisek­si, rekry­toin­te­ja helpote­taan kehit­tämäl­lä työ­nan­ta­jamieliku­vaa.

Lue lisää ja lataa täältä Isän­nöin­ti 2.1. mate­ri­aalit