10+1 markkinoinnin tavoitetta, joita kannattaa seurata!

Vaikka markkinoinnin tavoitteet ja niiden asettaminen riippuu yrityksen yleisistä liiketoimintatavoitteista ja markkinointistrategiasta, on olemassa kymmenen tavoitetta, joita jokaisessa johtoryhmässä tulisi käsitellä. Nämä kohdat vaikuttavat suoraan nimittäin viivan alle.

 

Brändin tun­net­tuus:

Tavoite: Lisätä brändin tun­net­tuut­ta ja paran­taa sen ase­maa markki­noil­la. Mit­taa vaik­ka brändin maine­tutkimuk­sel­la (meiltä saa).

Lii­di­en gen­eroin­ti:

Tavoite: Hakea uusia poten­ti­aal­isia asi­akkai­ta ja kas­vat­taa liidikan­taa. Mit­taa kuukausit­tain tai kam­pan­jako­htais­es­ti saa­pu­vien lii­di­en määrää. Ota huomioon myös out­bound­in tuot­ta­mat liid­it, sil­lä out­bound on yksi markki­noin­tikeino (ja pirun tehokas sel­l­ainen).

Myyn­nin kas­vat­ta­mi­nen:

Tavoite: Edis­tää tuot­tei­den tai palvelu­iden myyn­tiä ja lisätä liike­vai­h­toa. Mit­taa myyn­tiputken tavaraa kuukausit­tain. Huomioi, että markki­noin­nin tavoit­teet pitävät sisäl­lään muu­takin, kuin myyn­tiä — ja muista myyn­nin vas­tuu myyn­tilu­vuista!

Asi­aka­suskol­lisu­us:

Tavoite: Paran­taa ole­mas­sa ole­vien asi­akkaiden sitou­tu­mista ja säi­lyt­tää hei­dät pitkäaikaisi­na asi­akkaina. Mit­taa asi­akastyy­tyväisyyt­tä (esim. NPS, meiltä saa) ja ns. perälau­tavuo­to­ja (kuin­ka paljon asi­akkai­ta läh­tee).

Verkko­sivus­ton liiken­teen kas­vat­ta­mi­nen:

Tavoite: Ohja­ta enem­män liiken­net­tä verkko­sivus­tolle ja paran­taa siten kon­ver­sioi­ta. Muista kat­soa muu­takin lukua, kuin vain kävi­jöitä. Esimerkik­si sivus­tol­la vietet­ty aika on suo­ra indikaa­tio liiken­teen laadus­ta. Mit­taa vaik­ka Ana­lyt­ic­sil­lä.

Sosi­aalisen medi­an sitou­tu­mi­nen:

Tavoite: Kas­vat­taa seu­raa­jamäärää sosi­aalisen medi­an kanav­il­la ja lisätä vuorovaiku­tus­ta yleisön kanssa. Mit­taa sitou­tu­mista (tykkäyk­set, kom­men­tit, jaot, klik­it, seu­raamiset)

Kus­tan­nuste­hokku­us:

Tavoite: Paran­taa markki­noin­tikam­pan­joiden tai ‑strate­gioiden kus­tan­nuste­hokku­ut­ta. Mit­ta­ri­na toimii parhait­en CAC (Cus­tomer Acqui­si­tion Cost), eli jaa markki­noin­tikam­pan­joiden kus­tan­nuk­set han­kit­tu­jen asi­akkaiden määräl­lä. Taso Vaikea: pitkät ostoa­jat 😉

Uusien markki­noiden avaami­nen:

Tavoite: Laa­jen­tua uusille markki­na-alueille tai kohderyh­mi­in. Mit­ta­ri­na toimii aika hyvin uusien asi­akkaiden osu­us markki­noil­la, eli seu­rataan uusien markki­noiden osu­ut­ta kokon­ais­myyn­nistä. Muista luo­da markki­napo­ten­ti­aalilaskel­ma (apua saatavil­la).

Kil­pailue­dun vahvis­t­a­mi­nen:

Tavoite: Korostaa yri­tyk­sen kil­pailue­tu­ja ja erot­tuvu­ut­ta kil­pail­i­joista. Mita­ta voidaan vaik­ka tekemäl­lä kil­pail­i­ja-ana­lyysiä, eli ver­rataan omaa brändiä kil­pail­i­joi­hin.

Main­osku­lu­jen ROI:

Tavoite: Saavut­taa hyvä tuot­to markki­noin­ti­in käytetylle sijoituk­selle (ROI). Mit­taa laske­mal­la, paljonko voit­toa kam­pan­jas­ta ker­tyi suh­teessa kului­hin.

Lisävink­ki:

Mit­taamiseen vielä sel­l­ainen vink­ki, että kan­nat­taa tutus­tua Reach, Act, Con­vert ‑tason markki­noin­nin tapoi­hin ja mit­taamiseen. Markki­noin­nin tavoit­teet on syytä pitää oikeal­la tasol­la, usein men­nään oikoti­etä ja mitataan vain kon­ver­sioi­ta asi­akkaik­si tai liideik­si. Ennen kon­ver­sio­ta­soa meil­lä on kuitenkin esimerkik­si reach-taso, jol­la tehdään tun­net­tuut­ta ja brändiä läheisem­mäk­si osta­jalle. Vähän kuin ensikät­te­ly ja small talk. Tätä voidaan mita­ta vaik­ka verkko­sivus­ton liiken­teen määräl­lä ja laadul­la.

 

Jutel­laanko markki­noin­nin ja myyn­nin tavoit­teista? Kaipaat­teko mit­taris­toa? Varaa kalen­te­ri­ai­ka Tiinal­ta