Portfolio Details

Kotisivut maltillisilla kuluilla GarageLabsille

  • Jaa:

Raimo Pöl­lä­nen on kokenut konkari myyn­nin ja markki­noin­nin alal­la. Kun tarve tuli uusille net­ti­sivuille, hän otti yhteyt­tä Snu­upi­in. Tulok­se­na syn­tyi Garage­Lab­sin sivus­to.

- Kun tekee näitä hom­mia tarpeek­si pitkään, alkaa jo vähän tois­ta­maan itseään ja sanomaan asioi­ta todel­la pitkil­lä kään­teil­lä. Tiesin Snu­upin osaa­van kiteyt­tää sanomani ja kat­so­maan asioi­ta uud­es­ta näkökul­mas­ta, Pöl­lä­nen sanoo.

Verkko­sivualus­tak­si valikoi­tui help­pokäyt­töi­nen Liq­uid­Blox, joka olikin Pöl­läselle jo tut­tu. Koti­sivut valmis­tu­i­v­at pikavauh­tia, kun koodaus­ta ei tarvi­ta ja sivus­to raken­netaan visuaal­i­sista palikoista. Kun pro­jek­ti­na on koti­sivut pienelle yri­tyk­selle, ymmär­ret­tävästi myös kulukuri on tiuk­ka.

Liq­uid­Blox­in avul­la kulut pysyvät maltil­lisi­na visuaal­isu­ud­es­ta tin­kimät­tä. Tärkeää on myös, että asi­akas voi itse päivit­tää sivus­toaan sen valmis­tu­misen jäl­keen, ja Pöl­lä­nen onkin päässyt muokkaa­maan palvelu­iden muuttues­sa omia sivu­ja oma­toimis­es­ti.

- Meille koti­sivut teki Snu­upil­ta Tiina, joka tun­tui välil­lä aja­tusten­luk­i­jal­ta. Parin jut­teluk­er­ran jäl­keen olti­in samal­la aal­to­pitu­udel­la sisäl­löstä ja hän löysi tärkeim­mät pointit nopeasti, Pöl­lä­nen kehuu.

- Olen itse nopea ihmi­nen, min­ulle oli tärkeää koti­sivu­jen tek­i­jän nopea oival­luskyky. Hänen pitää ymmärtää, mikä on toimin­nas­sani asi­akkaan kannal­ta uni­ikkia ja miten se on eri­laista kil­pail­i­joi­hin ver­rat­en – ja kään­tää se vielä net­ti­sivuille kir­joitet­tuun muo­toon, hän lisää.

Pöl­läsen mielestä yhteistyössä paras­ta oli hyvän huono huumori, pönö­tys ja jar­gon oli­vat romukopas­sa jo alkuaskeleelta.

- Se, että snu­up­pi­laisil­la on kivaa töis­sä, hei­jas­tuu kyl­lä tänne meille asi­akkaillekin, Pöl­lä­nen hymy­ilee.

- Suosit­te­len Snu­u­pia sel­l­aisille yri­tyk­sille, jot­ka ymmärtävät, ettei kaikkea tarvitse tehdä itse. Snu­upil­la on sel­l­aista pilket­tä silmäkul­mas­sa tapah­tu­vaa asiantun­ti­ju­ut­ta mon­een menoon.

 


Tutus­tu Garage­Lab­si­in! Garage­labs Oy:n perus­ta rak­en­tuu pitkälle koke­muk­selle myyn­nin, markki­noin­nin, sähköis­ten tutkimusten ja liike­toimin­nan kehit­tämisen paris­sa.

 

Artikke­li: Testis­sä Liq­uid­Blox

Palvelu: Koti­sivut