Portfolio Details

Merkityksellisiä tapaamisia softayritykselle

  • Jaa:

Hub­ble Oy on pori­lainen räätälöi­ty­jen jär­jestelmien ja sovel­lus­ten kehit­täjä, joka lähti kil­pailut­ta­maan buukkauskump­pa­ni­aan tapaamishin­noit­telus­ta asiantun­ti­jatyönä tehtävään uusasi­akashank­in­taan.

- Teemme räätälöi­tyjä ratkaisu­ja ja ensim­mäi­nen tapaami­nen oli aina vähän höt­töä, kun buukkaa­ja sai jokaises­ta tapaamis­es­ta pro­vi­sio­ta. Tämän vuok­si lähdimme etsimään tun­ti­työnä kon­tak­toin­tia tekevää yri­tys­tä ja eteemme sat­tui toinen pori­lainen yri­tys, eli Snu­up, Hub­blen toim­i­tusjo­hta­ja Jani Nur­mi ker­too.

Nur­men tavoit­teena oli löytää yhteistyön malli, jos­sa jo ensim­mäisessä puhelus­sa selvitet­täisi­in asi­akkaan tarpei­ta ja toivei­ta. Pääasiana ei ollut tapaamis­ten määrä, vaan tapaamis­ten merk­i­tyk­sel­lisyys ja laatu.

- En tiedä, onko mikään tapaami­nen koskaan täysin turha, mut­ta tässä mei­dän tapauk­ses­samme asiantun­ti­jatyönä tehty kon­tak­toin­ti sopi parem­min. Saimme myös paljon hyviä ideoita ja oppe­ja spar­rauk­ses­ta, mitä tapah­tui luon­nol­lis­es­ti keskustelu­iden lomas­sa, Nur­mi sanoo.

Nur­mi kiit­telee eri­tyis­es­ti kom­mu­nikoin­nin mutkat­to­muut­ta.

- Yhteistyö Snu­upin kanssa sujui hyvin ja kom­mu­nikoin­nista oli filt­ter­it pois puolin ja toisin. Ei ollut mitään sekundäärisiä argu­ment­te­ja tai kor­po­raa­tio­hömp­pää, Nur­mi nau­raa.

- Paras­ta silti oli rempseä ote tekemiseen ja keskustelu­un.

Mukaan kon­tak­toin­ti­in ja kehi­tysspar­rauk­seen otet­ti­in myös Hub­blen uusi tuote, silma.io.

- Me saimme hyvän avun kun apua tarvit­ti­in, ja kun toimme markki­noille silma.io:n, saimme monia asioi­ta selvem­mäk­si myös omas­sa päässämme, kun niitä käyti­in Snu­upin kanssa läpi. Kaikissa yhteistöis­sä meille on tärkeää, että meillekin jää niistä jotain oppia ja tästä meille niitä jäi ihan rop­pakau­pal­la.

 

____________________

Hub­ble aut­taa yri­tyk­sen johta­jia kehit­tämään liike­toim­intaa ratkaise­mal­la arjen tek­nol­o­giset pul­mat. He ovat käytän­nön­läheisiä räätäleitä, joiden sanaan voit luot­taa. Hub­ble pois­taa mys­ti­ikan teknolo­gian ympäriltä. Hub­blen ihmiset ker­to­vat rehellis­es­ti ja selväl­lä suomen kielel­lä, mitä sin­un kan­nat­taa ja ei kan­na­ta tehdä – vaik­ka se pienen­täisi hei­dän lasku­tus­taan.

Silma.io on palvelu, joka aut­taa käsit­telemään sähkö­pos­ti­ti­lauk­set ilman man­u­aal­ista käsin näpyt­te­lyä. Kuu­lostaa hyvältä, eikö!

Tutus­tu Hub­bleen

Tutus­tu silma.io:hon