Portfolio Details

Teollisuuden uusasiakashankintaan järjestelmällisyyttä buukkauksesta

  • Jaa:

Pri­otecin toim­i­tusjo­hta­ja Mika Liedes ker­too hyvin yleis­es­tä haas­teesta: päivä­työ toim­i­tusjo­hta­jana ja myyjänä pitää ihmisen liik­keel­lä, kun tekemistä on kaikkea maan ja taivaan väliltä eikä aika tun­nu aina riit­tävän uusien asi­akkaiden kon­tak­toin­ti­in.

Liedes ker­too itse kon­tak­toivansa asi­akkai­ta, mut­ta tun­nistaa sys­temaat­tisu­u­den puut­teen. Buukkauk­sel­la voidaan hoitaa ns. lapi­o­työ ja etsiä isos­ta mas­sas­ta poten­ti­aaliset asi­akkaat haas­tat­tele­mal­la.

- Olen huo­man­nut, että kun otan lis­tan eteeni ja ajat­te­len aloit­ta­vani soit­ta­maan myyn­tipuhelui­ta, joka ker­ta hom­ma keskey­tyy. Välil­lä tekee jotain muu­ta ja sen jäl­keen vauhti­in pääsem­i­nen onkin sit­ten taas aika tuskaa. Tässä hek­tisessä maail­mas­sa on se ongel­ma, että jos et pysty siihen kon­tak­toin­ti­in keskit­tymään, se jää kesken, Liedes pohtii.

Kun Snu­upin buukkaa­ja soit­ti ja esit­teli buukkaus­palvelun fik­susti, Liedes ajat­teli, että antaa palaa. Nyky­isiä asi­akkai­ta Liedes kon­tak­toi itse sään­nöl­lis­es­ti, mut­ta uusasi­akashank­in­taan ei tun­tunut riit­tävän aika.

- Alku­un olin aika skepti­nen, eihän kukaan voi tätä hom­maa tehdä parem­min kuin minä. Olin onnek­si väärässä, ei ole vaikeuk­sia myön­tää sitä, Liedes nau­raa.

Snu­upin tarkoi­tus ei ole tehdä asioi­ta parem­min, vaan nimeno­mais­es­ti tuo­da uusasi­akashank­in­taan sys­temaat­tisu­ut­ta ja jatku­vaa tekemistä. Buukkaa­jan ei tarvitse tietää jokaista nyanssia, vaan kil­pailue­dut, toim­i­tus­mah­dol­lisu­udet ja ‑rajoituk­set herät­tääk­seen poten­ti­aalisen asi­akkaan kiin­nos­tuk­sen. Joskus puhe­lut saat­ta­vat kestää kym­meniä min­u­ut­te­ja.

 

Snu­up­pi­laiset ovat sitä mitä ovat, rehellis­es­ti

 

- Kun puhe­limes­sa on kaveri, joka osaa hom­mansa ja saa ihmisen het­kek­si kuun­tele­maan ja puhu­maan, se on iso jut­tu. Snu­upil­la ollaan juuri sel­l­aisia, kuin ollaan, ei ole mitään päälle liimat­tua tai kiireen tun­tua asi­akkaiden kanssa.

Lop­putule­maan Liedes on erit­täin tyy­tyväi­nen, sil­lä kon­tak­te­ja ja hyviä lähtöjä saati­in mukavasti. Teol­lisu­udessa kau­pat saat­ta­vat kestää pitkäänkin, mut­ta Liedes on sitä mieltä, että keskuste­lut niin puhe­limes­ta kuin tapaami­sis­takin ovat jääneet asi­akkaalle kor­van taakse.

Rapor­toin­ti oli räätälöi­ty Pri­otecin tarpeisi­in ja toiveisi­in sopi­vak­si, mikä saakin Liedeltä posi­ti­ivista palautet­ta.

- Yhteistyö soit­ta­jan kanssa sujui hyvin. Sain rapor­tit soit­topäivän päät­teek­si, jos­sa oli lyhyet selostuk­set puheluista. Kon­tak­toin nämä heti, kun asia oli asi­akkaal­la vielä tuoreessa muis­tis­sa, Liedes ker­too.

Paras­ta yhteistyössä Liedes kokee ole­van aitouden.

- Halu­an ehdot­tomasti nos­taa esi­in, miten snu­up­pi­laiset ovat sitä mitä ovat, rehellis­es­ti. Ei olla Bossin puvut pääl­lä, vaikkei niis­säkään mitään vikaa ole, mut­ta sitä Snu­upin porukan aitout­ta halu­an korostaa.

 

________________________________

Pri­otec Oy on teknisen muovin asiantun­ti­ja, joka on toimin­ut jo yli 30 vuot­ta muovi­te­ol­lisu­udessa. Pitkäaikainen koke­mus on opet­tanut ymmärtämään muovin eri omi­naisu­udet ja käyt­tömah­dol­lisu­udet. Muovi on mate­ri­aali­na monipuo­li­nen ja nopeasti kehit­tyvä, samoin kuin Pri­otec Oy muovi­tuote­valmis­ta­jana.

Tutus­tu Pri­oteci­in