Portfolio Details

Myynnin CRM:n käyttöönotto Nikolai Sourcingille

  • Jaa:

Niko­lai Sourc­ing on Aasian han­k­in­nan ammat­ti­lainen, joka oli päät­tänyt ottaa käyt­töön myyn­nin CRM:n. He koki­vat kaipaa­vansa apua ohjelmis­ton käyt­tööno­to­ssa, ja toiveena oli myös käyt­tööno­ton jälkeinen tukimah­dol­lisu­us.

- Pri­or­i­teet­ti­na kump­panin valin­nas­sa oli selkeä tar­jous ja ref­er­enssit myyn­nin CRM käyt­tööno­toista. Lisäk­si meille on aina ollut tärkeää, että kump­panin kanssa työsken­te­ly on mukavaa. Tämä on meil­lä arvois­sa ensim­mäisenä, ja sen jäl­keen vas­ta kat­so­taan raha-asioi­ta. Snu­upin kanssa tämä arvo toteu­tuu, Niko­lai Sourcin­gin kau­palli­nen johta­ja Rauli Ratasvuori toteaa.

Snu­upil­la myyn­nin CRM käyt­töönot­to toteutetaan asi­akkaan näkökul­mas­ta mah­dol­lisim­man hel­posti. Ope­tus tapah­tuu ”kädestä pitäen” ja tiedot siir­retään valmi­ik­si.

- Yhteistyö sujui luva­tusti ja selkeästi. Se mitä sovit­ti­in, siitä pidet­ti­in kiin­ni. Yhteistyön suju­vu­ut­ta mitataan eri­tyis­es­ti siinä kohtaa, kun eteen tulee odot­ta­mat­to­mia kään­teitä. Miten kump­pani näi­hin reagoi, on meille tärkeää ja Snu­upil­la tämä on hyvinkin mallikas­ta, Ratasvuori sanoo.

- Paras­ta silti on yhteistyön hen­ki ja posi­ti­ivi­su­us. Vaik­ka joitain haastei­ta oli, niihin suh­taudut­ti­in prag­maat­tis­es­ti ja ratkaisukeskeis­es­ti. Uusien asioiden kanssa ei aina osaa sanoit­taa ongel­maa, mut­ta hyvin käyt­töönot­toti­i­mi sai kiin­ni ongelmista ja kysymyk­sistä, ja sai ne ratkaistua. Jos tuli sel­l­aisia kysymyk­siä, mihin en osan­nut heti vas­ta­ta, asi­aa käyti­in käytän­nön­läheis­es­ti läpi.

Niko­lai Sourcingilla ei ole omaa markki­noin­tiosas­toa, ja Ratasvuoren mielestä Snu­up toimii hyvin yri­tyk­sen ”jatkona” niiltä osin.

- Hin­noit­telu on hyvin dynaami­nen, se seu­raa tarpei­ta. Ei tarvin­nut mak­saa mitään kuukausi­hin­taa ja kat­soa sit­ten vas­ta, mitä sil­lä saa, vaan mak­samme Snu­upille aidosti tehdys­tä työstä. Yhteistyötä voi skaala­ta myös tarpeen mukaan. Jos kaipaa kasvua, on todel­la help­po Snu­upin kanssa lähteä sille tielle, kun palvelui­ta on laa­jasti samal­la toimit­ta­jal­la.

 

Kaipaatko myyn­nin CRM-ohjelmis­toa? Lue lisää täältä