Portfolio Details

Vapaat kädet kotisivuille: Tiedonhallinnan tuotesivu valmistui Kalevala-teemalla

  • Jaa:

Juha Salli­nen huo­masi Tiinan kut­suhu­udon Linke­dInis­sä yhden sivun koti­sivu­jen pilo­toin­ti­in. Salli­nen miet­ti asi­aa tuol­loin, että mik­si heil­lä ei voisi olla TietoTalkkari-sivus­toa, joka olisi GDPR Techin brändis­tä täysin eril­lään ole­va tuote­sivu.

- Moni kokee tiedonhallinnan kokon­aisu­u­den tarpeet­toman han­kalak­si. Me halu­amme kään­tää tämän kokon­aisu­u­den helpom­min käsitet­täväk­si ver­taa­mal­la palvelua tiedonhallinnan talkkarik­si, mis­tä nimi tietotalkkari.fi juon­tuu. Tiedonhallintaa voisi ver­ra­ta siihen, että jos kukaan ei koskaan kiin­teistöä huol­la, koh­ta on isom­pi urak­ka edessä, Salli­nen avaa palvelua.

Salli­nen toivoi, että sivus­to toteutetaan täysin uudel­la ja eri­laisel­la, vähän vapaam­mal­la teemal­la. Teemak­si muotou­tui GDPR Techin palvelin­ten nimistä johdet­tu Kale­vala-teema.

- Annet­ti­in Tiinalle täysin vapaat kädet visu­jen puoles­ta. Sen ver­ran autet­ti­in, että meiltä tuli tek­stiä, joka oli ”sinne päin” ja Tiina stil­isoi ne teemaan sopi­vak­si. Sit­ten Tiina teki teemaku­vat tekoä­lyä käyt­täen ja kokon­aisu­ud­es­ta tuli todel­la hyvä. Sivus­to on sopi­vasti kieli poskessa tehty: ote­taan tyl­sä aihe tiedonhallinta, ja tehdään siitä TietoTalkkari Kale­vala-teemal­la, Salli­nen nau­raa.

Tuote­sivul­ta odotet­ti­in myös kus­tan­nuste­hokku­ut­ta visuaalisen ilmeen lisäk­si. Yhteistyössä Salli­nen kiit­tää jous­tavu­ut­ta.

- Kun pro­jek­ti saati­in käyn­ti­in, ei men­nyt kauaa, kun Tiina lait­toi jo vedos­ta. Parin lisäk­oukun lisäämisel­lä saati­in toimi­va paket­ti aikaan ja sivun ilme oli kaikki­nen­sa yht­enäi­nen. Kevyel­lä otteel­la halut­ti­in tehdä yhden sivun pilot­ti ja me saimme siitä tuote­sivun, joka toimii erit­täin hyvin, Salli­nen sanoo.

Salli­nen suosit­telee Snu­u­pia yri­tyk­selle, joka kaipaa selkeitä ja nopei­ta sivus­to­ja sekä hyvää ja suju­vaa yhteistyötä tilaa­jan ja toimit­ta­jan välil­lä.

- Koskaan ei ollut mitään lisämyyn­nin tuput­tamisen meininkiä, vaan se mitä tilat­ti­in, saati­in. Var­masti kysytään Snu­upil­ta jatkos­sakin täl­laisi­in pro­jek­tei­hin apua.

 


Tieto­suo­ja ei toteudu, jos et tunne tieto­varan­to­ja. Onko tilanne hal­lus­sa, jos tuhan­sia henkilö­tun­nuk­sia on tal­len­net­tu verkkoon ja tähän tietoon pääsee kuka tahansa organ­isaa­tios­sa? Tutus­tu TietoTalkkari­in tääl­lä

 

Edulliset koti­sivut yri­tyk­selle täältä