Snuup kokemuksia — CloudNow IT Oy

  • Jaa:

Buukkaus IT-alalle onnis­tui yli odotusten: “Snu­upil­la asi­akas­palvelu oli alus­ta läh­tien hyvää, ties­imme koko ajan mis­sä men­nään ja mitä tapah­tuu. Soitot oli­vat laadukkai­ta ja keskustele­via, eikä mei­dän tarvin­nut pelätä oman maineemme puoles­ta.”

Cloud­Now IT:n toim­i­tusjo­hta­ja Tomas Tuo­himä­ki etsi yri­tyk­selleen buukkauskump­pa­nia Linke­dInis­sä. Suosit­telun kaut­ta Tuo­himä­ki ja Snu­upin Tiina Salmi­nen pää­tyivät neu­vot­telupöytään.

- Tar­jouk­sia tuli odote­tusti aika paljon. Tiinan ja Snu­upin kanssa kemi­at kohta­si­vat, he ovat sopi­van kokoinen yhtiö. Heistä huokui ammat­ti­mainen asenne, he halu­si­vat aut­taa ja palvel­la asi­akas­ta. Hin­ta oli asialli­nen, joten lähdimme kokeile­maan buukkaus­ta Snu­upin kanssa, Tomas Tuo­himä­ki ker­too.

 

Palveleva buukkaus toi tuloksia

Aiem­minkin eri­laisia buukkaus­palvelui­ta käyt­tänyt Cloud­Now IT oli ymmär­ret­tävästi varovainen buukkauk­sen kanssa. Pet­tymyk­siä on ollut, toki myös onnis­tu­misia.

- Olemme käyt­täneet buukkaus­palvelua ennenkin. Snu­upil­la asi­akas­palvelu oli alus­ta läh­tien hyvää, ties­imme koko ajan mis­sä men­nään ja mitä tapah­tuu. Soitot oli­vat laadukkai­ta ja keskustele­via, eikä mei­dän tarvin­nut pelätä oman maineemme puoles­ta, Tomas kehuu.

Buukkaus­puhelun vas­taan­ot­ta­mi­nen ei aina ole se miel­lyt­tävin asia. Puhe­lut voivat olla epäam­mat­ti­maisia, tyrkyt­täviä, pakotet­tu­jakin. Snu­upil­la hyvä hen­ki, sisäi­nen val­men­nus ja aut­tamisen halu kuu­lu­vat buukkipuheluis­sa.

- Uskallan väit­tää, että buukkaus­puhelun vas­taan­ot­ta­jat ovat saa­neet mukavia ja lämpim­iä puhelui­ta. Tapaamiset oli­vat läm­mitel­tyjä sopi­valle asteelle ja saimme usei­ta tar­jous­pyyn­töjä ja jatkokeskustelui­ta aikaan.

 

Etätyö ja korona toi haasteita

Ajanko­h­ta buukkauk­selle oli eri­tyisen haas­ta­va, sil­lä korona jyl­läsi täy­dessä vauhdis­sa. Etä­työsken­te­ly aiheut­taa organ­isaa­tiois­sa ongelmia tieto­tur­van kanssa, eri­tyis­es­ti, kun etä­työhön lähde­tään tässä mit­takaavas­sa äkkinäis­es­ti, eikä valmis­tau­tu­mi­saikaa juurikaan ole. Hyvä it-kump­pani on merkit­tävässä roolis­sa asioiden suju­vu­udessa.

- Tomak­sen ja Pasin kanssa työsken­te­ly on mukavaa. He ovat myyn­nil­lisiä, tavoit­teel­lisia ja keskustele­via asi­akkai­ta, joiden kanssa saa vähän perustel­lakin asioi­ta. He eivät mis­sään nimessä päästä helpol­la, eikä kuu­lukaan, kun kyse on hei­dän rahois­taan ja investoin­nista, ker­too Cloud­Now IT:n asi­akas­vas­taa­va Tiina Salmi­nen.

Organ­isaa­tioiden it-asi­at ovat herkkä aihe. Yrit­täjien ja ylem­pi­en toim­i­henkilöi­den on vaikea vas­ta­ta it-asioiden tiedustelui­hin, kun mielessä on viime vuosi­na yleistyneet tieto­tur­vavuodot ja eri­laiset hui­jauk­set. Uusasi­akashank­in­ta kuitenkin vaatii keskustelua ongelmista ja uhista, ennen kuin asiantun­ti­jat voivat tar­jo­ta organ­isaa­ti­olle paras­ta mah­dol­lista ratkaisua.

- Suosit­te­len Snu­u­pia kaikille, jot­ka arvosta­vat hyvää ja laadukas­ta palvelua, Tomas toteaa.

 

CloudNow IT Oy

Cloud­Now on kon­sul­toin­ti­in ja it-tukipalvelui­hin erikois­tunut mod­erni pil­vipalveluyri­tys. Cloud­Now tuot­taa asi­akkailleen tieto­tur­val­lisem­pia ja toimi­vampia ratkaisu­ja työym­päristöön. Asi­akkaat saa­vat kaik­ki tarvit­se­mansa it-palve­lut ja ‑ratkaisut saman katon alta, oli sit­ten kyseessä täysin pil­vipo­h­jaiset tai hybridi­ratkaisut. Cloud­Now on Microsoft Gold Part­ner.

 

Kaipaatko asi­akastapaamisia lähinä tai etänä? Kat­so lisää buukkauk­ses­ta.