Snuup kokemuksia: LiquidBlox

  • Jaa:

Asiakasvirtaa ja kumppanuusohjelman rakentamista

Liq­uid­Blox lähti etsimään myyn­nin kump­pa­nia ja selkeyt­tä myyn­nin him­meli­in. Ulkop­uo­li­nen spar­rausa­pu ja selkeä tekemisen lin­ja oli­vat myös listal­la.

Mei­dän haas­teemme on ollut se, että meil­lä on pieni tii­mi. Mon­et asi­at mitä on pitänyt tehdä markki­noin­ti- ja myyn­timielessä on jäänyt tekemät­tä. Olemme kokeilleet eri­laisia markki­noin­ti­toimis­to­ja. Lop­putu­los on yleen­sä ollut se, että olemme mak­sa­neet mon­en ton­nin kyn­nys­ra­ho­ja ja huo­man­neet, ettei siitä yhteistyöstä ole ollut mitään hyö­tyä.

Jani Hiltunen
Toim­i­tusjo­hta­ja
Liq­uid­Blox

 

Buukkausta ja markkinointia

Lähdimme liik­keelle buukkauk­sen ja markki­noin­nin yhdis­telmäl­lä. Pian kävi selväk­si, että bud­jet­ti on järkev­in­tä lait­taa suo­raan kon­tak­toin­ti­in sen val­ta­van osumapros­entin vuok­si. Tuot­tavu­us oli selkeästi nopeasyk­lisem­pää ja tehokkaam­paa.

- Huo­masimme suht varhain, että kon­tak­toin­ti vetää halut­tu­ja lop­putu­lok­sia nopeam­min, joten bud­jetin ohjaus ja keskit­tämi­nen oli­vat ain­oa järkevä liike. Markki­noin­ti on tärkeää ja sekin toi­mi tarkoituk­ses­saan, mut­ta mei­dän tehtävämme on tehdä mak­si­maa­li­nen tulos annetul­la bud­jetil­la, ker­too Liq­uid­blox­in asi­akas­vas­taa­va ja nykyi­nen Part­ner Man­ag­er Tiina Salmi­nen.

- Snu­upin kanssa hom­ma toimii, kos­ka alet­ti­in heti tekemään töitä. Tes­tailti­in eri­laisia asioi­ta ja tiede­tään mis­tä mak­se­taan. Snu­upil­la ymmär­retään bisnestä korkeam­mal­la tasol­la busi­ness devel­op­ment-kul­mal­la. He pystyvät myös jalka­ut­ta­maan asi­at ruo­hon­ju­u­ri­ta­solle, Hiltunen ker­too.

 

Suunnittelijayhteisöön lisää ammattilaisia — Snuupin Tiina hoitamaan Parner Managerin tuolia

Liq­uid­Blox yhdis­tää suo­ma­laisia suun­nit­telijoi­ta yhteisök­si, joka tukee toisi­aan ja saa liide­jä myös suo­raan Liq­uid­Blox­il­ta. Dig­iloikkauk­sen tarve on näkynyt yri­tyk­sis­sä vah­vasti. Snu­up kon­tak­toi uusia suun­nit­telijoi­ta yhteisöön, mut­ta hoitaa myös suun­nit­teli­jay­hteisön kehit­tämistä.

- On onnis­tuneesti tes­tat­tu eri kohderyh­miä ja olen tyy­tyväi­nen miten ana­lyyt­tis­es­ti on pystyt­ty val­it­se­maan toimivim­mat kon­tak­toita­vat ja ryh­mät. Kon­tak­toin­nin jälkeiset toimet demon yhtey­dessä ovat olleet suju­via ja miel­lyt­täviä, johtuen siitä että alku­työ on tehty hyvin, Hiltunen sum­maa.

Kun suun­nit­telijoi­ta alkoi ole­maan yhteisössä, tuli tarve kehit­tää part­ner­i­mallia toimin­nal­lis­es­ti ja viestin­näl­lis­es­ti. Hiltunen antoi yhteisön kehit­tämisen vas­tu­un Tiinan pöy­dälle.

- Ilman Snu­u­pia ja eri­tyis­es­ti Tiinaa meil­lä ei olisi nykyisen kaltaista suun­nit­teli­jay­hteisöä. Tiinas­ta on ollut apua viestin­näl­lis­es­ti ja kehi­tys on ottanut huiman loikan eteen­päin, Hiltunen kehuu.

- Tehtäväni on huole­htia, että suun­nit­teli­jay­hteisöl­lä on kaik­ki hyvin. Tämä tarkoit­taa hands on-tukea, viestin­tää, liidikäytän­tö­jen kehit­tämistä ja yleistä hyvää pöhinää yhteisölle, Tiina sum­maa tehtäviään.

 

Toimi­vat verkko­sivut ovat jokaisen yri­tyk­sen dig­inäkyvyy­den sydän. Suo­ma­lainen Liq­uid­Blox tuot­taa työkalua, jol­la jokainen voi tehdä näyt­tävät koti­sivut ja verkkokau­pat – ilman koodaus­ta tai teknistä osaamista.

Tutus­tu Liq­uid­Bloxi­in