Snuup kokemuksia: Festum Accounting

  • Jaa:

Fes­tum Account­ing kaipasi sys­temaat­tisu­ut­ta ja raikkaut­ta viestin­tään ja brändi­in sekä tehoa markki­noin­ti­in. Kuukausit­tainen tekem­i­nen koos­t­uu uutiskir­jeistä, markki­noin­nista, uusasi­akashank­in­nas­ta sekä sosi­aalisen medi­an päiv­i­tyk­sistä. Myös print­ti­main­on­ta, graafinen suun­nit­telu ja eri­lais­ten main­os­ma­te­ri­aalien han­k­in­ta kuu­luu VuokraCMO:n työhön.

- Koko markki­noin­timme hoide­taan nyt Snu­upin toimes­ta. Nyt meil­lä on vaki­in­tunut viestin­tä asi­akkaillemme, sosi­aalises­sa medi­as­samme on päiv­i­tyk­siä ja main­on­ta ylipäätään ajan­tasal­la. Tiina on myös koti­sivuil­lamme näkyvänä henkilönä, ja puhe­lut ohjau­tu­vat jo mil­tei kokon­aan suo­raan oikeaan numeroon,  Janne Eurén, Fes­tum Accountin­gin toim­i­tusjo­hta­ja, sum­maa.

-  VuokraC­MO palvelu­na on yri­tyk­sille hyvä keino saa­da kokon­aisen tiimin ammat­ti­taito sopi­vak­si ajak­si kuukaudessa. Vaik­ka minä olen se näkyvä henkilö, hoidamme tiim­inä muiden snu­up­pi­lais­ten kanssa käytän­nön työtä. Jokainen tekee sitä, mis­sä on vahvoil­la, vuokraCMO:na toimi­va Tiina Salmi­nen sanoo.

- VuokraCMO:mme saa hyvin ajatuk­sista kiin­ni ja muo­toilee sen viestin­näl­liseen muo­toon. Lop­putu­los on suju­vaa ja luon­nol­lista tek­stiä. Tiina haas­taa ja herät­tää meitä välil­lä ampumal­la täysin yli, ottaa palaut­teen vas­taan ja ruu­vaa asi­at kohdalleen, ker­too Fes­tu­min Pirkan­maan alue­jo­hta­ja Pet­teri Putko­nen.

 

Raikkautta brändiin positiivisuudella

Brändiä lähdet­ti­in uud­is­ta­maan miet­timäl­lä, mil­laisen kuvan halu­amme antaa ulospäin. Syn­tyi uusi slo­gan: Pienen tili­toimis­ton sydän, ison tili­toimis­ton resurssit. Tämä slo­gan kuvas­taa sitä henkeä ja palvelukykyä, jota Fes­tum Accountingilta löy­tyy.

- Fes­tum Accountin­gin poruk­ka on mielet­tömän kivaa. Alus­sa vähän jän­nit­ti, miten oma räiskyvä per­soo­nani sopii tili­toimis­tom­aail­maan, mut­ta ihan yhtä räiskyviä ovat nuo talousalan ammat­ti­laisetkin! Slo­gan ja uuden brändin värit ja ilme muo­dos­tu­i­v­at hei­jas­ta­mal­la tätä hei­dän posi­ti­ivi­su­ut­taan ja nau­rua, ihmis­läheisyyt­tä ja välit­tämistä graafisi­in ja viestin­näl­lisi­in keinoi­hin, Tiina ker­too.

Myös koti­sivut ja viestin­täkana­vat koki­vat täy­si­val­taisen uud­is­tuk­sen Snu­upin ja pori­laisen main­os­toimis­to Framillin käsis­sä.

- En ole koskaan ollut mukana näin hel­pos­sa koti­sivu­jen uud­is­tuk­ses­sa. Välil­lä kat­soin vain puhe­lin­tani, että tuol­laista tulos­sa. Sivuista tuli ker­ral­la hyvät, Janne iloit­see.

- Se, mis­tä olen eri­tyisen iloinen, on Accon johto­ryh­män rohkeus antaa mei­dän kokeil­la kaiken­laisia kikko­ja ja main­os­muo­to­ja. Tähän asti ne ovat kan­ta­neet myös hedelmää, Tiina kehuu.